Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ehitiste peremehetuks tunnistamine (Rüütli tn 16 // 18 kõrval asuvad vare ja väravaehitis, Roheline aas 24 sademevee-kanalisatsioon ja Suur-Sõjamäe tn 42a kõrval asuv hoone)
Tallinna Linnavalitsus 29.11.2017 korraldus number 1858
Redaktsiooni kehtivus:29.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. november

2017 nr

1858-k

Ehitiste peremehetuks tunnistamine (Rüütli tn 16 // 18 kõrval asuvad vare ja väravaehitis, Roheline aas 24 sademevee-kanalisatsioon ja Suur-Sõjamäe tn 42a kõrval asuv hoone)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Vabariigi Valitsuse 8. augusti 1996 määrusega nr 211 kinnitatud „Peremehetu ehitise hõivamise korra” p 10 ja Tallinna Linnavolikogu 3. juuni 2010 määruse nr 31 „Peremehetu ehitise hõivamise kord” § 9 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavaraameti ettepanekust

1. Tunnistada peremehetuteks ehitisteks Tallinnas:

1.1 Kesklinna linnaosas:

1.1.1 Rüütli tn 16 // 18, Rüütli tn 22 ja Rüütli tn 24 vahelisel alal asuv hoone vare ja Rüütli tänava poole avanev väravaehitis;

1.1.2 Roheline aas 24 sademeveekanalisatsiooni torustik (alates Roheline aas lõik 3 kuni Jaan Poska tn 14a ja Roheline aas lõik 2).

1.2 Lasnamäe linnaosas, Suur-Sõjamäe tn 42a kinnisasja ja Suur-Sõjamäe tänava vahel asuv hoone.

2. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, Tallinna Kesklinna Valitsusele, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, Compakt Varahaldus Osaühingule ja OÜ-le Dandelion Power ning avaldada ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär