Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ketta tn 12-8 korteriomandi müük
Tallinna Linnavalitsus 29.11.2017 korraldus number 1856
Redaktsiooni kehtivus:29.11.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

29. november

2017 nr

1856-k

Ketta tn 12-8 korteriomandi müük

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 33 „Linnavara võõrandamise kord” § 2 lg 1 p 1, § 3 lg 3 p 1, § 4 lg 1 p 2, § 6 p 1, § 7 lg 1 ja lg 2 p-de 1, 2, 3, 4 ja 6, § 10 p 4 ja § 12 alusel ning tulenevalt Põhja-Tallinna Valitsuse ettepanekust

1. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Tallinna linnas Põhja-Tallinna linnaosas asuv Ketta tn 12-8 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 21199201; 210/2131 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 78408:808:0046, sihtotstarve elamumaa 100%, ja reaalosana eluruum nr 8 üldpinnaga 21,00 m2, mille tähistus plaanil on 8) alghinnaga 26 200 (kakskümmend kuus tuhat kakssada) eurot.

2. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist Tallinna linnale või hoiustada enne müügilepingu sõlmimist notarikontole tingimusel, et notar edastab hoiustatud raha kahe pangapäeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest Tallinna linna kontole. Korteriomandi notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud kulud (sealhulgas notaritasu, riigilõiv, notariaalakti ärakirjade maksumus) tasub ostja.

3. Tallinna Linnavaraametil avaldada korralduse resolutiivosa ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ning teade enampakkumise toimumise kohta Tallinna veebilehel.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär