Pirita Linnaosa Valitsuse nõupidamissaali kasutamise hindade kehtestamine

Tallinna Linnavalitsus 14.06.2017 korraldus number 946

Redaktsiooni kehtivus 14.06.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

14. juuni

2017 nr

946-k

Pirita Linnaosa Valitsuse nõupidamissaali kasutamise hindade kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja § 31 lg 5 ning Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p 1 alusel, kooskõlas käibemaksuseaduse § 16 lg 3 p-ga 1 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord§ 1 lg-ga 3

1. Kehtestada Pirita Linnaosa Valitsuse nõupidamissaali kasutusse andmise hinnad alljärgnevalt:

Jrk nr

Teenus

Ühik

Hind käibemaksuta (eurot)

Hind käibemaksuga käibemaksumäär 20% (eurot)

1.1

Nõupidamissaali kasutusse andmine (v.a punktis 1.2 loetletutele)

Tund

25,00

30,00

1.2

Nõupidamissaali kasutusse andmine mittetulundusühingutele, fondidele, sihtasutustele ja linna spondeeritavate ürituste läbiviijatele

Tund

15,00

18,00

2. Nõupidamissaali kasutamine Tallinna linna ametiasutuste tööalasteks nõupidamisteks on tasuta.

3. Pirita Linnaosa Valitsusel:

3.1 avalikustada hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK;

3.2 teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja Tallinna Linnavaraametile.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 13. aprilli 2016 korraldus nr 572-k „Pirita Linnaosa Valitsuse nõupidamissaali kasutamise hinna kehtestamine“.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär