Vana-Viru tn 12 hoones olevate ruumide kasutusse andmise hindade kehtestamine

Tallinna Linnavalitsus 05.04.2017 korraldus number 525

Redaktsiooni kehtivus 05.04.2017 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

5. aprill

2017 nr

525-k

Vana-Viru tn 12 hoones olevate ruumide kasutusse andmise hindade kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p 1, § 4 ja § 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ § 1 lg-ga 3

1. Kehtestada alates 1. maist 2017 Tallinna Linnavolikogu Kantselei valitsemisel olevas hoones aadressiga Vana-Viru tn 12 olevate ruumide, edaspidi ruumid, kasutusse andmise tunnihinnad järgmiselt:

Teenus

Ühik

Hind käibemaksuta eurodes

Hind käibemaksuga (käibemaksumäär 20 %)

eurodes

1.1

III korruse istungite saal

Tund

70

84

1.2

III korruse väike saal

Tund

30

36

1.3

II korruse saal

Tund

50

60

2. Ruumide kasutamine Tallinna linna ametiasutuste tööalasteks nõupidamisteks ja koolitusteks on tasuta.

3. Loa ruumide kasutamiseks annab Tallinna Linnavolikogu Kantselei juhataja.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantselei juhatajal on õigus rakendada punktis 1 nimetatud hindade osas soodustust kuni 20% valitsusasutustele, mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja linna äriühingutele.

5. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Merike Martinson

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär