Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2015 korralduse nr 702-k "Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone hindade kehtestamine" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 24.08.2016 korraldus number 1249

Redaktsiooni kehtivus 24.08.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

24. august

2016 nr

1249-k

Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2015 korralduse nr 702-k „Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone hindade kehtestamine“ muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 1 § ning tulenevalt Nõmme Linnaosa Valitsuse taotlusest

1. Muuta alates 1. septembrist 2016 Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2015 korralduse nr 702-k „Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone hindade kehtestamine“ lisa „Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone hinnakiri“ punkti 1.1.2 ja täiendada korralduse lisa punktiga 1.2.8 ning sõnastada need järgmiselt:

jrk nr

Teenus

Ühik

Hind käibemaksuta eurodes

Käibemaksu-määr %

Lõpphind eurodes

1.1.2

lapsed alates 8-aastased k.a ja pensionärid

esmaspäevast neljapäevani

kord

1,67

20

2,00

reedest pühapäevani

kord

2,50

20

3,00

1.2.8

koroonalaud (30 minutit)

kord

4,17

20

5,00

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel avalikustada hinnakirja muudatus Tallinna linna veebilehel ja avalike teenuste andmekogus ATAK.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär