Tallinna Kultuuriameti tasuliste teenuste ja piletite hindade kehtestamine

Tallinna Linnavalitsus 11.05.2016 korraldus number 746
Kehtetuks tunnistamine 10.05.2017
Redaktsiooni kehtivus - 10.05.2017

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 10.05.2017 nr 735

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. mai

2016 nr

746-k

 

 

Tallinna Kultuuriameti tasuliste teenuste ja piletite hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes” § 3 p 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 28. jaanuari 2016 määruse nr 3 „Tallinna Kultuuriameti põhimäärus” § 6 lg 1 p-ga 19

 

 

         

1. Kehtestada alates 12. maist 2016 Tallinna Kultuuriameti teenuste ja kaupade hinnad alljärgnevalt:

Jrk

nr

Teenus

Ühik

Hind käibemaksuta

(eurot)

Käibemaksu määr

%

Lõpphind

(eurot)

1

Etenduse, kontserdi pilet, piirhind, hinnakoefitsient 0,1-1,0

Tükk

25,00

20%

30,00

2

Ürituste pilet, piirhind,

hinnakoefitsient 0,1 - 1,0

Tükk

8,33

20%

10,00

3

Trükised, piirhind,

hinnakoefitsient 0,1 - 1,0

Tükk

41,67

20%

50,00

4

Teavikud, piirhind,

hinnakoefitsient 0,1 - 1,0

Tükk

8,33

20%

10,00

5

Must-valge koopia, formaat A4

Tükk

0,17

20%

0,20

6

Must-valge koopia, formaat A3

Tükk

0,42

20%

0,50

7

Seltsitegevuse osalustasu kvartalis

Osaleja

2,00

Ei ole käive käibemaksu-seaduse mõistes

2,00

2. Meenete müügil on lubatud juurdehindluse koefitsient kuni 3,0. Nimetatud juurdehindluse koefitsient määratakse iga üksiku kaubaartikli puhul Tallinna Kultuuriameti juhataja käskkirjaga.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012 korraldus nr 1788-k „Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti tasuliste teenuste hindade kehtestamine” ja 5. juuni 2013 korraldus nr 810-k „Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti tasuliste teenuste hindade kehtestamine”.

4. Tallinna Kultuuriametil avalikustada teenuste hinnakiri Tallinna linna veebilehel ja avalike teenuste andmekogus ATAK.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kultuuriametile ja Tallinna Ettevõtlusametile.

 

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär