Tallinna Ettevõtlusameti turismiinfokeskuse teenuste hindade kehtestamine

Tallinna Linnavalitsus 06.04.2016 korraldus number 515

Redaktsiooni kehtivus 06.04.2016 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. aprill

2016 nr

515-k

Tallinna Ettevõtlusameti turismiinfokeskuse teenuste hindade kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, turismiseaduse § 26 lg 5 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p 1 alusel

1. Kehtestada alates 7. aprillist 2016 Tallinna Ettevõtlusameti turismiinfokeskuse osutatavate tasuliste teenuste hinnad vastavalt lisas toodud hinnakirjale.

2. Tallinna Ettevõtlusametil avalikustada hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

3. Tunnistada kehtetuks 7. aprillist 2016 Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2014 korraldus nr 328-k „Tallinna Ettevõtlusameti turismiinfokeskuse teenuste hindade kehtestamine“.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär


Lisa - Tallinna Ettevõtlusameti turismiinfokeskuse teenuste hinnakiri