Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr
Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus number 27 [RT IV, 16.12.2015, 7]
Jõustumine:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivus:14.09.2020 - ... [RT IV, 11.09.2020, 30]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk m 03.09.2020 nr 12 [RT IV, 11.09.2020, 2 - jõust. 14.09.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.09.2020]
Tvk m 28.05.2020 nr 5 [RT IV, 29.05.2020, 59 - jõust. 01.06.2020]
Tvk m 26.03.2020 nr 1 [RT IV, 31.03.2020, 27 - jõust. 03.04.2020, rakendatakse alates 16.03.2020]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  10. detsember 2015 nr 27

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude vanemate kaetava osa (edaspidi vanema osa) määr ühe lapse kohta, selle tasumise kord ja tasust vabastamise alused.

§ 2.  Vanema osa määra suurus ja teatavaks tegemine

(1) Vanema osa määr ühes kuus ühe lapse kohta on summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

(2) Ujulaga lasteasutuses, kus lapsele on tagatud ujumisõppe võimalus, on vanema osa määr ühes kuus ühe lapse kohta summa, mis moodustab 13,4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

(3) Tallinna Haridusameti juhataja kinnitab vanema osa määra oma käskkirjaga kümne päeva jooksul pärast Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära avaldamist Riigi Teatajas. Lasteasutuse direktor (edaspidi direktor) teeb selle teatavaks vanemale või teda asendavale isikule (edaspidi vanem).

§ 3.  Vanema osa tasumine

(1) Vanem tasub vanema osa igakuiselt arvestuskuule järgneval kuul esitatud arve alusel.

(2) Kui lasteasutus on ajutiselt suletud (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus jne) rohkem kui kolm tööpäeva, arvestatakse vanema osa proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajaga.

§ 4.  Vanema osast vabastamine

(1) Vanema osa maksmisest vabastatakse vanem:

1) kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

2) kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

3) koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

(2) Vanema osa maksmisest vabastamiseks esitab vanem avalduse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas info.haridus.ee või lasteasutuses kohapeal.

(3) Lõike 1 punktis 1 nimetatud pere netosissetulekut kontrollib avalduse esitaja elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

(4) Vanema osa maksmisest vabastatakse käimasoleva õppeaasta lõpuni:

1) lõike 1 punktis 1 nimetatud vanem avalduse esitamise kuule järgnevast kuust;

2) lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud vanem avalduse esitamisest.

(5) Kui lõike 1 punktides 1-3 nimetatud vanema ja tema lapse rahvastikuregistrijärgne aadress ei ole enam Tallinn, siis lõpetatakse varem määratud vanema osa maksmise vabastus.

(6) Vabastada vanemad munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest, kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

[RT IV, 11.09.2020, 2 - jõust. 14.09.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.09.2020]

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 51. Rakendussäte

Vabastada vanemad munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest alates 16. märtsist kuni 31. maini 2020.

[RT IV, 29.05.2020, 59 - jõust. 01.06.2020]

§ 6.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees