Tuulemaa tn 6 sotsiaalmajutusüksuse hoones asuva sauna pileti hinna kehtestamine

Tallinna Linnavalitsus 17.06.2015 korraldus number 1027

Redaktsiooni kehtivus 17.06.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

17. juuni

2015 nr

1027-k

Tuulemaa tn 6 sotsiaalmajutusüksuse hoones asuva sauna pileti hinna kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsus 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 1

1. Kehtestada 1. augustist 2015 Tuulemaa tn 6 sotsiaalmajutusüksuse hoones asuva sauna pileti hind alljärgnevalt:

jrk nr

Teenus

Ühik

Hind käibemaksuta eurodes

Käibe-maksumäär %

Lõpphind eurodes

1.1

Sauna kasutamine üks inimene

kord

2,00

20

2,40

1.2

Laps kuni 7-aastane

kord

tasuta

-

tasuta

2. Tunnistada 1. augustist 2015 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 27. oktoobri 2010 korraldus nr 1652-k „Tuulemaa tn 6 sotsiaalmajutusüksuse hoones asuva sauna pileti hinna kehtestamine“.

3. Tallinna Linnavaraametil:

3.1 avaldada korraldus Tallinna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK;

3.2 teha korraldus teatavaks linnaosade valitsustele, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ning linna asutusele Tallinna Sotsiaaltöö Keskus.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär