Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teenuste hindade kehtestamine

Tallinna Linnavalitsus 06.05.2015 korraldus number 709
jõustumine 11.05.2015
Kehtetuks tunnistamine 15.04.2016
Redaktsiooni kehtivus 11.05.2015 - 15.04.2016

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 13.04.2016 nr 563, jõustumine 15.04.2016

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. mai

2015 nr

709-k

 

 

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes” § 3 p 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 36 „Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus” § 7 p-ga 7

 

 

         

1. Kehtestada 11. maist 2015 Tallinna Linnaplaneerimise Ametis teenuste hinnad järgmiselt:

teenuse nimetus                                                                              ühik                 hind (eurot)

1.1 Must-valge koopia arhiivi dokumendist, formaat A4                   leht                  0,19*

1.2 Must-valge koopia arhiivi dokumendist, formaat A3                   leht                  0,50

1.3 Must-valge koopia arhiivi dokumendist, formaat A2                   leht                  1,00

1.4 Must-valge koopia arhiivi dokumendist, formaat A1                   leht                  1,30

1.5 Must-valge koopia arhiivi dokumendist, formaat A0                   leht                  1,65

1.6 Värvijooniste väljatrükk, formaat A4                                           leht                  2,05

1.7 Värvijooniste väljatrükk, formaat A3                                           leht                  4,10

1.8 Raamatu "Tallinna asumid ja ametlikud kohanimed" müük         raamat             15,00

1.9 Tallinna 1:10 000 seinakaart PVC alusel                                      kaart                170,00

1.10 Tallinna 1:10 000 seinakaart PVC alusel ja raamitud                 kaart                230,00

1.11 Tallinna 1:10 000 seinakaart metallalusel                                    kaart                280,00

* hind alates 21. leheküljest

1.12 Teenuste hindades ei sisaldu ning hindadele ei lisandu käibemaks, kuna Tallinna Linnaplaneerimise Amet ei ole käibemaksukohustuslane.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 19. veebruari 2014 korraldus nr 263-k „Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teenuste hindade kehtestamine”.

3. Korraldus jõustub 11. mai 2015.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär