Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone hindade kehtestamine

Tallinna Linnavalitsus 06.05.2015 korraldus number 702

Redaktsiooni kehtivus 24.08.2016 - ...

REDAKTSIOON:
Tlv k 24.08.2016 nr 1249

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. mai

2015 nr

702-k

 

 

Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord” § 1 lg-ga 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes” § 3 p-ga 1

 

 

         

1. Kehtestada alates 1. juunist 2015 Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone ruumide kasutamise hinnad vastavalt lisas toodud hinnakirjale.

2. Nõmme linnaosa vanemal on õigus anda:

2.1 soodustingimustel ruume kasutusse soodustusega kuni 40% püsiklientidele vastava lepingu alusel;

2.2 ruume tasuta kasutusse ühekordsete ürituste korraldamiseks.

3. Peale püsikliendilepingu sõlmimist väljastatakse arved lepingus kinnitatud ruumide kasutamise graafiku alusel.

4. Rakendada juurdehindlust sauna külastajatele pakutavatele ostukaupadele 40 kuni 100% ostuhinnast.

5. Nõmme Linnaosa Valitsusel avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

6. Tunnistada 1. juunist 2015 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2015 korraldus nr 176-k „Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone hindade kehtestamine”.

7. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisa - Nõmme Linnaosa Valitsuse saun-spordihoone hinnakiri