Snelli staadioni teenuste hinnakirja kehtestamine

Tallinna Linnavalitsus 22.12.2014 korraldus number 1981

Redaktsiooni kehtivus 22.12.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. detsember

2014 nr

 1981-k

Snelli staadioni teenuste hinnakirja kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ § 1 lg-ga 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 21. aprilli 2011 otsusest nr 61 „Toompuiestee 24a kinnisasja üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Rein Ilvesele“

1. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2015 Snelli staadioni, asukohaga Toompuiestee 24a, teenuste hinnakiri vastavalt lisale.

2. Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhatajal on õigus anda staadionit või selle osa kasutusse muude ürituste tarbeks ning osutada muud teenust hinnakirjas toodust erinevatel tingimustel taotleja poolt esitatud taotluse alusel, kui see on põhjendatud linna huvidega. Teenuse hind ja selle kujunemise alused fikseeritakse lepinguga.

3. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

4. Tunnistada 1. jaanuarist 2015 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 4. mai 2011 korraldus nr 775-k „Snelli staadioni, asukohaga Toompuiestee 24a teenuste hinnakirja kehtestamine“.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ning Tallinna Ettevõtlusametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär


Lisa - Snelli staadioni teenuste hinnakiri