Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 2012 korralduse nr 1270-k "Turistidele suunatud linnapileti projekti osalustasu ja linnapileti hindade kehtestamine" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 24.09.2014 korraldus number 1391

Redaktsiooni kehtivus 24.09.2014 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

24. september

2014 nr

1391-k

Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 2012 korralduse nr 1270-k „Turistidele suunatud linnapileti projekti osalustasu ja linnapileti hindade kehtestamine“ muutmine

Haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 1 ja 2, § 68 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p 1 alusel

1. Muuta alates 1. jaanuarist 2015 Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 2012 korralduse nr 1270-k „Turistidele suunatud linnapileti projekti osalustasu ja linnapileti hindade kehtestamine“ punkti 4 ja sõnastada see järgmiselt:

4. Kehtestada linnapileti müügihinnad 1. jaanuarist 2015 alljärgnevalt:

Pileti liik

Hind eurodes ilma käibemaksuta

Hind eurodes koos 20%-lise käibemaksuga

24-tunni pilet isikule vanuses alates 15. eluaastast

25,83

31,00

24-tunni pilet isikule vanuses 6 kuni 14 eluaastat

13,33

16,00

48-tunni pilet isikule vanuses alates 15. eluaastast

32,50

39,00

48-tunni pilet isikule vanuses 6 kuni 14 eluaastat

15,83

19,00

72-tunni pilet isikule vanuses alates 15. eluaastast

40,83

49,00

72-tunni pilet isikule vanuses 6 kuni 14 eluaastat

20,00

24,00

2. Tallinna Ettevõtlusametil avalikustada hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär