Tallinna Linnavalitsuse 23. oktoobri 2013 korralduse nr 1482-k "Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 18.06.2014 korraldus number 1039
Kehtetuks tunnistamine 30.10.2019
Redaktsiooni kehtivus - 30.10.2019
AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 30.10.2019 nr 1394

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. juuni

2014 nr

1039-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. oktoobri 2013 korralduse nr 1482-k "Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine" muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes” § 3 p-ga 1

 

 

         

1. Muuta alates 20. juunist 2014 Tallinna Linnavalitsuse 23. oktoobri 2013 korralduse nr 1482-k „Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine” lisa ja täiendada seda punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7. trükiste ja meenete jaemüügi hinna arvutamiseks on lubatud rakendada koefitsienti
1,0-5,0 ning nimetatud koefitsiendi määra iga üksiku kaubaartikli puhul otsustab Tallinna Linnakantselei linna haldusdirektor. Koefitsiendi määra ei rakendata käesoleva lisa punktile 5.”.

2. Tallinna Linnakantseleil avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna haldusteenistusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes