Pirita Linnaosa Valitsuse ajalehe Pirita Leht reklaami hinnakirja kehtestamine

Tallinna Linnavalitsus 12.02.2014 korraldus number 210
Kehtetuks tunnistamine 01.01.2020
Redaktsiooni kehtivus - 01.01.2020
AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 18.12.2019 nr 1681, jõustumine 01.01.2020

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. veebruar

2014 nr

210-k

 

 

Pirita Linnaosa Valitsuse ajalehe Pirita Leht reklaami hinnakirja kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes” § 3 p-ga 1

 

 

         

1. Kehtestada Pirita Linnaosa Valitsuse ajalehe Pirita Leht reklaami hinnakiri alates 10. märtsist 2014 vastavalt lisale.

2. Pirita linnaosa vanemal on õigus otsustada tasuta või soodustingimustel reklaamipinna andmine ajalehes Pirita Leht.

3. Pirita Linnaosa Valitsusel avaldada kehtestatud reklaami hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK, Pirita linnaosa veebilehel ja ajalehes Pirita Leht.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010 korraldus nr 1950-k „Pirita Linnaosa Valitsuse ajalehe Pirita Leht reklaami hinnakirja kehtestamine”.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Lisa - Pirita Linnaosa Valitsuse ajalehe Pirita Leht reklaami hinnakiri