Tallinna Linnavalitsuse 23. oktoobri 2013 korralduse nr 1482-k "Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 05.02.2014 korraldus number 165
Kehtetuks tunnistamine 30.10.2019
Redaktsiooni kehtivus - 30.10.2019

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 30.10.2019 nr 1394

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. veebruar

2014 nr

165-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. oktoobri 2013 korralduse nr 1482-k "Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine" muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes” § 3 p-ga 1

 

 

         

1. Kehtestada alates 1. märtsist 2014 tasulise teenuse hind Tallinna raekojas vastavalt lisale.

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 23. oktoobri 2013 korralduse nr 1482-k „Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine” lisa  ja täiendada punktiga 6 vastavalt korralduse lisale.

3. Tallinna Linnakantseleil avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna haldusteenistusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes

 

 


 

 

Tallinna Linnavalitsuse 5. veebruari 2014

korralduse nr 165-k

LISA

 

Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hinnad

 

 

 

 

 

 

 

 

Jrk nr

Teenus/Kaup

Ühik

Hind
käibe-maksuta

Käibe-maksu määr
%

Lõpphind

 

6.

Tallinna raekoja giidikursus:

 

 

 

 

 

6.1.

Raekoja giidikursus
(sisaldab: 6 akadeemilist tundi loenguid, õppematerjale, eksamit ning tunnistuse väljastamist)

osaleja

16,67

20%

20,00

               

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes