Tallinna Ettevõtlusameti korraldatava koolituspäeva osalustasu kehtestamine

Tallinna Linnavalitsus 15.01.2014 korraldus number 33
Kehtetuks tunnistamine 26.06.2019
Redaktsiooni kehtivus - 26.06.2019
AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 26.06.2019 nr 940

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. jaanuar 2014

 nr

33-k

 

 

Tallinna Ettevõtlusameti korraldatava koolituspäeva osalustasu kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes” § 3 p 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2008 määruse nr 33 „Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse”  § 6 lg 1 p-ga 3

 

 

         

1. Kehtestada alates 1. veebruarist 2014 Tallinna Ettevõtlusameti korraldatava koolituspäeva osalustasu ühele inimesele järgmiselt:

                                                         Hind käibemaksuta                Hind käibemaksuga

                                                                                                        (käibemaksumäär 20%)

1.1 8 akadeemilist tundi                  20,83 eurot                             25,00 eurot

1.2 4 akadeemilist tundi                  10,42 eurot                             12,50 eurot

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2012 korraldus nr 160-k „Tallinna Ettevõtlusameti korraldatava koolituspäeva osalustasu kehtestamine”.

3. Tallinna Ettevõtlusametil avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär