Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 2012 korralduse nr 1270-k "Turistidele suunatud linnapileti projekti osalustasu ja linnapileti hindade kehtestamine" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 25.09.2013 korraldus number 1313

Redaktsiooni kehtivus 25.09.2013 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

25. september

2013 nr

1313-k

Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 2012 korralduse nr 1270-k „Turistidele suunatud linnapileti projekti osalustasu ja linnapileti hindade kehtestamine“ muutmine

Haldusmenetluse seaduse § 64 ja 68 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna  kehtestamine linna asutustes“ § 3 p 1 alusel

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 2012 korraldust nr 1270-k „Turistidele suunatud linnapileti projekti osalustasu ja linnapileti hindade kehtestamine“ järgmiselt:

1.1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1. Kehtestada linnapileti (Tallinn Card) projekti osalustasuks ühe toote/teenuse pealt 395 eurot (ilma käibemaksuta) aastas.“;

1.2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2. Punktis 1 nimetatud osalustasust võib Tallinna Ettevõtlusameti juhataja anda soodustust kuni 70% (kaasa arvatud) toote/teenuse pealt. Soodustust antakse isikutele ning riigi- ja omavalitsusasutustele, kes vastavad vähemalt ühele alltoodud tingimustest:

2.1 on eelnevalt osalenud linnapileti projektis;

2.2 osalevad linnapileti projektis enam kui ühe toote/teenusega;

2.3 osalevad linnapileti projektis veebipõhise hooajalise partnerina;

2.4 müüvad Tallinna Ettevõtlusametiga sõlmitud lepingu kohaselt linnapileti ettenäitamisel kõigile linnapileti kasutajatele kaupa või teenust tavahinnast enam kui 14% odavamalt.“.

2. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär