Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 22.06.2010 otsus number 170
Redaktsiooni kehtivus:15.11.2018 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 15.11.2018 nr 168, vastuvõetud 15.11.2018

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. juuni 2010 nr 170

 

 

 

 

Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse” § 19 lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2009 otsusega nr 179 kehtestatud “Pirita linnaosa üldplaneeringuga” ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritav maa-ala asub Pirita linnaosas Rummu tee, Pirita tee ja Pirita jõe vahelisel alal. Pirita linnaosa üldplaneeringu kohaselt jääb planeeritav maa-ala viie erineva juhtotstarbega alale - üldkasutatavate ehitiste, ärihoonete, tehnoehitiste, sadama- ning hoiu- ja kaitsemetsa alale. Detailplaneering on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringus antud maakasutuse juhtotstarvetega, kuna planeeritavale maa-alale on kavandatud uue polüfunktsionaalse spordikompleksi rajamine, säilitatakse pumbamaja ja puurkaevud ning Pirita tee ja Pirita jõe äärne mets;

- detailplaneeringuga nähakse ette ehitusõigus kuni viie hoonega polüfunktsionaalse spordikeskuse, kuhu kavandatakse pallimängude saalid, tribüünidega rahvusvahelistele nõuetele vastav kaetud velotrekk, tervisespordi- ja koolituskeskus, sportlaste majutus, spordiinventari laenutus, spordiradade hooldustehnika ruumid, rajamiseks;

- planeeringuga kavandatu omab positiivset sotsiaalset mõju, sest planeeringulahendus pakub mitmekülgseid sportimisvõimalusi ja avalike spordirajatiste kavandamisel paranevad tingimused tervisespordi harrastamiseks, sh võimaldab uus kompleks teenindada piirkonna rekreatsioonialasid;

- parkimislahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud Tallinna parkimise korralduse arengukavale aastateks 2006-2014”. Planeeritavale maa-alale on kavandatud kokku 260 parkimiskohta. Spordikompleksi krundile on kavandatud kokku 255 parkimiskohta, lisaks on 5 parkimiskohta ette nähtud avalikult kasutatavale transpordimaale Pirita kalmistu külastajate tarvis;

- Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Tallinna Linnavaraameti, detailplaneeringu koostaja ja Rummu tee 3c kinnistu omaniku koostöös on leitud planeeringulahenduse variandid, mis võimaldavad Rummu tee 3c kinnistut hoonestada ka krunti Tallinna linnale võõrandamata;

- detailplaneeringu koostamisel on arvestatud planeerimisseaduses sätestatud planeeringu avaliku menetluse nõudeid ning lähtutud on planeerimisseaduse §-s 9 detailplaneeringu sisule esitatavatest nõuetest.

 

 

     

1. Kehtestada Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering, KOOTPLAAN OÜ (endine ärinimi ARHITEKTIBÜROO KOOT & KOOT OÜ) töö nr H-138-06, millega on kavandatud Pirita linnaosas asuval 11,7 ha suurusel maa-alal viis krunti (variant üks) - üks 90% ulatuses ühiskondlike ehitiste ja 10% ulatuses ärimaa, üks ärimaa, üks üldkasutatava maa, üks tootmismaa ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt; Rummu tee 3 kinnistu sihtotstarbe muutmine ühiskondlike ehitiste maast 10% ulatuses ärimaaks; Rummu tee 3e kinnistu sihtotstarbe muutmine tootmismaast 90% ulatuses ühiskondlike ehitiste ja 10% ulatuses ärimaaks; Rummu tee 3 ja Rummu tee 3e kinnistutest ning reformimata riigimaast moodustatavale Rummu tee 3 krundile ehitusõiguse määramine kuni kolme maapealse ja kahe maa-aluse korrusega kuni viie hoonega polüfunktsionaalse spordikeskuse, kuhu on kavandatud pallimängude saalid, tribüünidega rahvusvahelistele nõuetele vastav kaetud velotrekk, tervisespordi- ja koolituskeskus, sportlaste majutus, spordiinventari laenutus, spordiradade hooldustehnika ruumid, rajamiseks; Rummu tee 3a kinnistule ehitusõiguse määramine, mis vastab olemasolevale puurkaev-pumbamajale; reformimata riigimaast transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine juurdepääsuks Pirita kalmistule. Detailplaneeringuga on antud võimalus (variant kaks) ka nelja krundi moodustamiseks ning Rummu tee 3c kinnistu liitmiseks moodustatava Rummu tee 3 krundiga.
(Kehtetu osaliselt - Tvk o 15.11.2018 nr 168, vastuvõetud 15.11.2018, sätestatud osas)

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2010
otsuse nr 170
LISA

 

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas” juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering, millega on kavandatud Pirita linnaosas asuval 11,7 ha suurusel maa-alal viis krunti (variant üks) - üks 90% ulatuses ühiskondlike ehitiste ja 10% ulatuses ärimaa, üks ärimaa, üks üldkasutatava maa, üks tootmismaa ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt; Rummu tee 3 kinnistu sihtotstarbe muutmine ühiskondlike ehitiste maast 10% ulatuses ärimaaks; Rummu tee 3e kinnistu sihtotstarbe muutmine tootmismaast 90% ulatuses ühiskondlike ehitiste ja 10% ulatuses ärimaaks; Rummu tee 3 ja Rummu tee 3e kinnistutest ning reformimata riigimaast moodustatavale Rummu tee 3 krundile ehitusõiguse määramine kuni kolme maapealse ja kahe maa-aluse korrusega kuni viie hoonega polüfunktsionaalse spordikeskuse, kuhu on kavandatud pallimängude saalid, tribüünidega rahvusvahelistele nõuetele vastav kaetud velotrekk, tervisespordi- ja koolituskeskus, sportlaste majutus, spordiinventari laenutus, spordiradade hooldustehnika ruumid, rajamiseks; Rummu tee 3a kinnistule ehitusõiguse määramine, mis vastab olemasolevale puurkaev-pumbamajale; reformimata riigimaast transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine juurdepääsuks Pirita kalmistule. Detailplaneeringuga  on antud võimalus (variant kaks) ka nelja krundi moodustamiseks ning Rummu tee 3c kinnistu liitmiseks moodustatava Rummu tee 3 krundiga.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav ala asub Pirita linnaosas Rummu tee, Pirita tee ja Pirita jõe vahelisel alal. Valdav osa planeeringualast on nõrga reljeefiga alal, maapind langeb järsult ala põhjaosas Pirita jõe äärsel alal absoluutkõrguselt 5,0 m kõrgusele 1,0 m. Planeeritaval alal on eristatavad kolm visuaalset tsooni: läänepoolne parkmetsa ala, põhjapoolne Pirita jõe äärne ala ja Pirita velodroomist ida poole jääv hoonestatud ala.

Planeeritavale maa-alale jäävad järgmised kinnistud: Rummu tee 3 kinnistu sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa, Pirita tee 120 kinnistu sihtotstarbega sotsiaalmaa, Rummu tee 3a ja Rummu tee 3e kinnistud sihtotstarbega tootmismaa ning Rummu tee 3c kinnistu sihtotstarbega ärimaa.

Rummu tee 3 kinnistu on Tallinna linna omandis, Pirita tee 120 kinnistu on Eesti Vabariigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel, Rummu tee 3a kinnistu on AKTSIASELTSi TALLINNA VESI omandis, Rummu tee 3c kinnistu kuulub Osaühingule T&P Kinnisvara ning Rummu tee 3e kinnistu omanik on Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ.

Planeeritavale maa-alale jäävad ka reformimata riigimaad, kus paiknevad Tallinna linnale kuuluvad hooned: töökoda, laohoone ja katlamaja.

Planeeritaval maa-alal on hoonestatud järgmised krundid: Rummu tee 3 kinnistul asuvad hooned on - 2-korruseline Pirita velodroomi (Pirita Spordikeskus) peahoone koos tribüüniga ja 2-korruseline kõrvalhoone, lisaks asub seal 330-meetrise rajapikkusega katuseta velotrekk. Rummu tee 3a kinnistul asuvad puurkaevud ja pumbamaja, Rummu tee 3c kinnistul kohvik ja Rummu tee 3e kinnistul alajaam.

Pirita tee 120 kinnistule jääb Pirita tee ja Pirita jõe äärne metsaala ning jõeäärsel alal paiknevad rajatised: koorepurukattega terviserada, tenniseväljak, rannavõrkpalli platsid ja paadisild. Talvel kasutatakse tenniseväljakuid liuväljana ja palliväljakuid kunstlume tegemise alana.

Lähim bussipeatus Rummu asub Pirita teel ning jääb ligikaudu 200 m kaugusele olemasolevast spordikeskusest.

Kogu planeeritav ala asub ülelinnalises rohestruktuuris - rohevõrgustiku tuumalas ja osaliselt ka Pirita jõeoru maastikukaitsealal. Enamik kõrghaljastusest paikneb männiku näol ala lääneosas. Ka ümber hoonete, rajatiste ja teede kasvab üksikute puudena ja rühmadena mände. Pirita jõe kaldale on istutatud hõberemmelgaid. Planeeritav maa-ala asub Pirita tee 120 kinnistu piires Pirita jõeoru maastikukaitseala Rummu ja Jõesuu piiranguvööndis ning seal asub 2. kaitsekategooria taimeliigi aasnelgi kasvukoht.

Vastavalt looduskaitseseadusele ulatub planeeritavale maa-alale Pirita jõe kalda piiranguvöönd 100 meetrit, ehituskeeluvöönd 50 meetrit ja veekaitsevöönd 10 meetrit ning veeseadusest tulenev kallasrada 4 meetrit.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritavast alast lõunapool, teisel pool Rummu teed, paikneb roheala - Lillepi park, idapool planeeritavat ala saab alguse Kloostrimetsa metsapark. 1-2-korruseliste väikeelamutega piirkonnad, kus asuvad ka üksikud 3-4-korruselised korterelamud, paiknevad planeeritavast alast eemal - teisel pool Pirita teed ja Pirita jõe vastaskaldal. Need piirkonnad omavad planeeritava alaga vaid visuaalset sidet.

Ühiskondlikest ja avalikest ehitistest paiknevad kontaktvööndi alal Rummu tee ja Pirita tee nurgal asuvad kauplus Pirita Selver ning bensiinijaam, Pirita tee ääres silla kõrval asuv Pirita Jahtklubi. Planeeritava ala kõrval olevad kultuurimälestised, Pirita kalmistu ning Kochide perekonna kabel, omavad vahetut kontakti planeeritava alaga ja mõjutavad seda kultuurimälestistena oma kaitsevööndi kaudu. Eespool kirjeldatu põhjal võib öelda, et kontaktvööndi alal domineerib looduskeskkond hoonestatud keskkonna üle. Hooned on integreeritud loodusesse.

Planeeritaval maa-alal on valdavalt rekreatiivne kasutus ja seda suunda jätkatakse ka käesoleva detailplaneeringuga. Ühistranspordi liiklusega varustatud Pirita tee lähedus ning olemasolev rahulik ja homogeenne keskkond on loonud soodsad tingimused (tervise)sportimiseks ja aktiivseks vaba aja veetmiseks.

Kontaktvööndi ala kohta on kehtestatud järgmised detailplaneeringud.

Tallinna Linnavalitsuse 29. novembri 2006 korraldusega nr 2401-k kehtestatud “Rummu tee ja Kose tee vahelise ala detailplaneering”, millega on kavandatud Pirita Selveri hoone laiendamine Lillepi pargi territooriumile ning Lillepi pargi säilitamine ja korrastamine metsapargina. Pirita Selveri hoone juurdeehitus on valminud ja Lillepi parki on rajatud kergliiklustee.

Teisel pool Pirita teed on Tallinna Linnavolikogu 6. märtsi 2003 otsusega nr 56 kehtestatud “Masti tn 4a kinnistu detailplaneering”, millega on kavandatud kolm krunti - büroohoone ehitamiseks, tee teenindamiseks ja haljasala korrastamiseks. Detailplaneering on realiseerimata.

3. Pirita linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2009 otsusega nr 179 kehtestatud “Pirita linnaosa üldplaneeringukohaselt jääb planeeritav maa-ala viie erineva juhtotstarbega alale: esiteks üldkasutatavate ehitiste alale, kuhu võib kavandada üldkasutatavaid haridus-, teadus-, kultuuri-, sakraal-, tervishoiu-, sotsiaalhoolekande-, spordi-, vabaaja harrastusega jm taolisega seonduvaid asutusi ja ettevõtteid; teiseks ärihoonete alale, kus on lubatud kavandada kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja vabaaja harrastusega seonduvaid asutusi ja ettevõtteid; kolmandaks tehnoehitiste alale, kuhu võib kavandada elektrienergia tootmise ja jaotamise, veetootmise ja -puhastuse, kanalisatsiooni ja reoveepuhastuse, soojatootmise ehitisi jms; neljandaks sadamaalale, mis on sadamategevusega seonduv ala ning viiendaks hoiu- ja kaitsemetsa alale, kus maakasutus on reguleeritud metsaseadusega.

Detailplaneering on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga.

4. Kehtiv detailplaneering

Planeeritava maa-ala kohta ei ole varem detailplaneeringut kehtestatud.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Detailplaneeringuga on planeeritavale maa-alale kavandatud uue polüfunktsionaalse spordikompleksi rajamine.

Planeerimislahenduses (variant üks) on Rummu tee 3 kinnistuga ette nähtud liita Rummu tee 3e kinnistu ja jätkuvalt riigi omandis olevast maast moodustatav maaüksus positsioon (edaspidi pos) 1D. Moodustatava krundi pos 1 sihtotstarbeks on määratud 10% ärimaa ja  90% ühiskondlike ehitiste maa. Rummu tee 3a ja Pirita tee 120 kinnistute piire ega maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta. Lisaks on kavandatud reformimata riigimaast transpordimaa sihtotstarbega maaüksus (pos 4) juurdepääsuks Rummu teelt Pirita kalmistule.

Kavandatavale Rummu tee 3 krundile (pos 1) on detailplaneeringuga määratud ehitusõigus kuni viie hoone rajamiseks. Planeeritud hooned on erineva kõrgusega, põhiliselt kuni 3-korruselised hooned kõrgusega kuni 11 meetrit, ainult velotreki katusekonstruktsiooni kõrgus võib olla kõrgusega kuni 16 meetrit. Kõik spordihooned (v.a tervisespordimaja) on võimalik ühendada maa-aluste mahtudega.

Krundile pos 5 (Rummu tee 3c) on antud ehitusõigus kuni 3-korruselise ärihoone kõrgusega kuni 11 meetrit ehitamiseks. Hoonet on võimalik plokistada krundile pos 1 kavandatud hoonega. Kui nimetatud hooneid ei plokistata, siis tuleb hoonetevahelise ruumi tänava poole jäävale küljele ette näha ca 3 meetri kõrgune tugimüür, et kaks hoonet moodustaksid visuaalselt ühe terviku.

Planeerimislahenduses (variant kaks) on antud võimalus Rummu tee 3c (pos 5) kinnistu liitmiseks moodustatava Rummu tee 3 krundiga (pos 1).

Moodustatavale Rummu tee 3 kinnistule hoone projekteerimisel Rummu tee 3c kinnistuga külgnevasse hoonestusalasse sobivaima hoonestusvariandi välja valimisele tuleb kaasata Rummu tee 3c kinnistu omanik. Detailplaneeringuga antud kolm erinevat võimalust on järgmised:

a) kinnistute eraldi hoonestamiseks, andes kokkuehitamise võimaluse krundi piiril;

b) kinnistute eraldi hoonestamiseks, jättes 4 meetri ulatuses linna kinnistu hoonestamata;

c) liita Rummu tee 3 ja Rummu tee 3c kinnistud ning vastavalt detailplaneeringus määratud ehitusõigusele (suletud brutopind) Rummu tee 3c kinnistul leida koostöös Tallinna linna või tulevase arendajaga selle realiseerimise võimalus kavandatava suurema hoone koosseisus. Viimane lahendus seaks Rummu tee 3c kinnistu hoonestamise ajalisse sõltuvusse Tallinna linna kavadest, kuid annaks vastavate kokkulepete saavutamisel kõige paindlikuma lahenduse hoonestamiseks.

Olemasolev trafoalajaam asendatakse uue kahetrafolise alajaamaga rekonstrueeritava velotreki hoonekompleksi mahus.

Pirita Spordikeskuse krundile (pos 1) on kavandatud järgmised uued ehitusmahud: kaetud velotrekk koos spordikeskusega, kus on pallimängude-, aeroobika ja raskejõustiku saalid, õppe- ja treeningkeskus, auditooriumid ning sportlaste majutusruumid. Gabariitidelt kõige suurem - kaetud velotrekk - on integreeritud olemasoleva Pirita spordikeskuse mahtu teise korruse tasapinnas, samasse hoonemahtu on kavandatud ka külastajate autode parkimine hoone keldri- ja esimesele korrusele. Treening-õppekeskuse hoone on planeeritud Rummu tee äärde ja seda on võimalik ühendada velotreki hoonega keldrikorruse tasapinnas galeriiga. Tervisespordimaja on planeeritud krundi Pirita jõe poolsele piirile reljeefi sisse. Maja peab omama otsest väljapääsu Pirita tee 120 kinnistul (pos 3) olevatele tenniseväljakutele/liuväljale ja hoone peab teenindama ka terviseradasid. Pirita jõele rajatud pontoonsild on mõeldud väikepaatidele ja kanuudele.

Detailplaneeringuga on ehitusõigus kavandatud ka praegusele Rummu tee 3 kinnistule (pos 1A) velotreki koos spordikeskusega rajamiseks. Juhul kui lõplik krunt pos 1 jääb moodustamata, annab detailplaneering siiski võimaluse uue velotreki rajamiseks. Realiseerimata jääks sel juhul Rummu tee äärne treening-õppekeskuse hoone.

Tootmismaa sihtotstarbega krundil pos 2 (Rummu tee 3a), kus asuvad pumbamaja ja kolm puurkaevu, säilib olemasolev olukord.

Piirangutest ulatuvad moodustatavale krundile pos 1, kuhu on planeeritud uut hoonestust, kultuurimälestiste kaitsevööndid: ajaloo- ja arhitektuurimälestise Kochide perekonna kabeli ja perekonnakalmistu kaitsevöönd 40 meetrit ning ajaloomälestise Pirita kalmistu kaitsevöönd 50 meetrit. Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud Osaühingu T - Linnaprojekt poolt koostatud muinsuskaitse eritingimustega, mis on kooskõlastatud Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga. Pirita jõe kalda ehituskeeluvöönd 50 meetrit ei ulatu planeeritavale Rummu tee 3 krundile (pos 1), kuhu on kavandatud hoonete ehitamine.

Pirita tee 120 kinnistul (pos 3) on tagatud kallasrada 4 meetrit ja arvestatud on ehituskeeluvööndiga 50 meetrit. Lisaks ulatub Pirita tee 120 kinnistule Rummu tee 3a kinnistul asuvate puurkaevude (3 tk) sanitaarkaitseala 30 meetrit.

Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud looduskaitseseadusest tulenevate Pirita jõe kalda kasutamise kitsendustega.

Planeeringulahendus on kooskõlas Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005 määrusega nr 312 vastu võetud “Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskirjaga”, kuna Rummu piiranguvööndis on tagatud puistu avalik kasutus ning Jõesuu piiranguvööndis lubatud spordiväljakute ehitamine ja tagatud lamminiidu koosluste säilimine.

Jalakäijate juurdepääs planeeritavale alale on Pirita teelt ja Rummu teelt, juurdesõit toimub Rummu teelt. Kuna uue spordikompleksi rajamine ja Lillepi pargi korrastamine toob juurde jalakäijate liikumist (juba praegu on jalakäijatel raskusi Rummu tee ületamisega), on detailplaneeringus näidatud tunneli rajamise võimalus Rummu tee alla, et jalakäijatel (jalgratturitel) oleks võimalik ohutult liikuda spordikeskuse ja Lillepi pargi vahel. Rummu tee rekonstrueerimine ja sillutatud kõnniteede rajamine nähakse ette eraldi projektina tervikuna kogu tänava ulatuses.

Parkimiskohtade vajadus on arvutatud vastavalt Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014 vahevööndi normile, mille alusel tuleb planeeritavale maa-alale ette näha 253 parkimiskohta. Planeeritavale maa-alale on kavandatud kokku 260 parkimiskohta. Krundile pos 1 (Rummu tee 3) on kavandatud kokku 255 parkimiskohta, neist 37 kohta krundil ja 218 kohta hoonesisestel parkimiskorrustel. Krundi pos 1 Rummu tee äärses 15-kohalises parklas (täpsemalt ajutisel maatükil 1C) on 5 parkimiskohta ette nähtud krundi pos 5 jaoks. Lisaks on avalikult kasutatavale transpordimaale ette nähtud 5 parkimiskohta Pirita kalmistu külastajatele.

Krundil pos 3 (Pirita tee 120) asuvate terviseradade, liuvälja, paadisadama ja palliplatside kasutajate autode parkimine toimub krundil pos 1 planeeritud parklates ja on kavandatud ristkasutusena spordikompleksi (velotreki tribüünide) kasutajatega. Rahvarohket spordiüritust ei ole soovitav korraldada velotreki kompleksis ja Pirita tee 120 kinnistul paiknevatel spordirajatistel samaaegselt. Spordikompleksil ning spordirajatistel peab olema üks haldaja-koordinaator, kes korraldab ja koordineerib ka autode parkimist. Üksikute eriti rahvarohkete suurürituste tarbeks saab omanike vahelisel kokkuleppel kasutada ka kaupluse Pirita Selver parklat.

Planeeritaval maa-alal on hinnatud kokku 142 puud, puude rühma või rida, metsaeraldist, põõsast või põõsarühma. Enamik inventeeritud puudest on II väärtusklassi harilikud männid.

Pirita tee ja velodroomi vahel on vanemas keskeas pohla kasvukohatüübi männik, mille peamiselt pihlakast ja hariliku vahtra järelkasvust koosnev alusmets on üsna kõrge ja keskmise tihedusega. Velotreki serva on jäetud kasvama mände ja juurde istutatud mägimändide rida sellest põhja poole ning mustade kuuskede rida, mis on haljastuses üsna haruldane, velotrekist lõuna poole. Erineva vanusega mände on jäetud kasvama ka hoonete ümber ning Rummu tee äärde. Osa mände on põlised, puutüvede läbimõõt ulatub üle 70 cm. Velodroomi alal on puid regulaarselt hooldatud ja puude tervislik seisund on hea. Tähelepanuväärselt suure nõialuuaga (tuuleluuaga) on Pirita kalmistu servas kasvav harilik mänd nr 73, mida võib haljastuslikult pidada väga väärtuslikuks. Pirita jõe kalda-alal kasvab mitmeid suurevõralisi hõberemmelgaid, mis annavad alale romantilise jõeäärse ilme. Üsna hiljuti on sinna juurde istutatud ridadena alpi seedermände ja keerdmänni laiemate okastega teisendit.

Planeeritaval maa-alal kuulub likvideerimisele kaheksa II väärtusklassi puud ning üks II ja III väärtusklassi põõsas. Likvideeritavad puud kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord”. Esialgne asendusistikute arv on 159, kuid lõplik asendusistutuse maht selgub raieloa menetlemisel.

6. Avaliku väljapaneku tulemused

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati üks kirjalik vastuväide Rummu tee 3c kinnistu omaniku poolt.

Vastuväite esitaja märkis, et Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering välistab täielikult Rummu tee 3c kinnistu eraldiseisva hoonestamise ja kasutamise ettevõtluses. Rummu tee 3c kinnistu omanik nõudis, et kohalik omavalitsus avaldaks oma seisukoha ja lepiks tema kui kinnistu omanikuga kokku kinnistu võõrandamise tingimustes enne detailplaneeringu kehtestamist. Vastuväite esitaja leidis, et nõue on õigustatud ja detailplaneeringut ei ole võimalik kehtestada enne vajalike kokkulepete saavutamist.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet pöördus 8. aprillil 2009 kirjaga Tallinna Linnavaraameti poole ning palus informatsiooni Rummu tee 3c kinnistu võõrandamise võimaluste kohta.

Tallinna Linnavaraamet vastas 13. aprillil 2009, et Tallinna Linnavaraametil ei ole lähiaastatel Rummu tee 3c kinnistu omandamiseks rahalisi võimalusi. Lähiaastate rahalised võimalused võimaldavad Tallinna linnale omandada tasu eest vaid Euroopa Liidu toetusi saanud liiklussõlmede ehitamiseks vajalikke maid. Tallinna Linnavaraamet tegi ettepaneku kaaluda võimalust jätta Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering Rummu tee 3c krundi osas kehtestamata.

Vastuväite esitajale edastati Tallinna Linnaplaneerimise Ameti seisukoht tähtkirjana 14. aprillil 2009.

Kuna Tallinna Linnaplaneerimise Amet oli eelnevalt välja selgitanud, et Tallinna linnal puuduvad lähiaastatel Rummu tee 3c kinnistu omandamiseks rahalised võimalused, tehti detailplaneeringu koostajale ettepanek muuta detailplaneeringu lahendust nii, et Rummu tee 3c kinnistu oleks eraldi hoonestatav. Selleks pidas linnaplaneerimise amet vajalikuks muuta hoonestusala ka moodustataval Rummu tee 3 kinnistul, näha ette tulemüür kinnistute piirile ning siduda Rummu tee 3c kinnistule kavandatu Rummu tee 3 kinnistule kavandatud ehitusmahuga, kuna nende arhitektuurne lahendus peab olema ühtne tervik. Arvestades Rummu tee 3c kinnistu pindalaga (ainult 86 m2) leidis linnaplaneerimise amet, et parkimine on otstarbekas lahendada moodustatavale Rummu tee 3 kinnistule rajatavas maa-aluses parklas. Niisugune lahendus seaks Rummu tee 3c kinnistu hoonestamise ajalisse sõltuvusse Tallinna linna kavadest, kuid looks võimaluse kinnistule ehitamiseks seda Tallinna linnale võõrandamata.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet palus Rummu tee 3c kinnistu omanikul oma ettepanekud kinnistule kavandatava ehitusõiguse osas edastada Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostajale ning teavitas avaldajat detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustava arutelu toimumise ajast ja kohast.

Pirita Linnaosa Valitsuses toimunud avalikul arutelul andsid Tallinna Linnaplaneerimise Ameti esindaja ja projekteerija selgitusi detailplaneeringu sisu kohta ja vastasid küsimustele ning pakkusid välja avalikustamise ajal vastuväite esitanud isikule võimaluse Rummu tee 3c kinnistu eraldi hoonestamiseks.

Arutelul leidis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ettepanek positiivse vastukaja, mis andis lootust lahendada vastuväide. 20. mail 2009 saabus aga Pirita Linnaosa Valitsusse e-kiri Rummu tee 3c omanikult, millega tehti ettepanek sõlmida enne detailplaneeringu kehtestamist Rummu tee 3c omanikuga kokkulepe, millega Tallinna linn võtaks endale kohustusi konstruktsiooniosade (seinad ja katus) ehitamiseks Rummu tee 3c kinnistul.

Teade avaliku väljapaneku tulemusi tutvustava avaliku arutelu tulemuste kohta ilmus ajalehes Postimees 30. mail 2009.

Ligi aasta toimunud läbirääkimiste ning koostöö tulemusena Osaühing T&P Kinnisvara esindajate, detailplaneeringu koostaja, Tallinna Linnavaraameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti vahel kaaluti mitmeid variante, mis võimaldaks detailplaneeringu kehtestada, tegemata kulutusi Tallinna linnale, kuid arvestaksid Rummu tee 3c omaniku soovidega. 

Tallinna Linnaplaneerimise Amet edastas 18. märtsi 2010 kirjaga nr 2-1/717 Rummu tee 3c kinnistu omanikule korrigeeritud planeeringulahenduse ettepanekuga loobuda Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta esitatud vastuväitest.

Lisaks varem tehtud ettepanekule muuta planeeringulahendust nii, et Rummu tee 3c kinnistu oleks eraldi hoonestatav (näha ette tulemüür kinnistute piirile ning siduda Rummu tee 3c kinnistule kavandatav Rummu tee 3 krundile kavandatud ehitusmahuga), edastati planeeringulahendus, mis annab kolm võimalust:

a) kinnistute eraldi hoonestamiseks, andes kokkuehitamise võimaluse krundi piiril;

b) kinnistute eraldi hoonestamiseks, jättes 4 meetri ulatuses linna kinnistu hoonestamata;

c) liita Rummu tee 3 ja Rummu tee 3c kinnistud ning vastavalt detailplaneeringus määratud ehitusõigusele (suletud brutopind) Rummu tee 3c kinnistul leida koostöös Tallinna linna või tulevase arendajaga selle realiseerimise võimalus kavandatava suurema hoone koosseisus. Viimane lahendus seaks Rummu tee 3c kinnistu hoonestamise ajalisse sõltuvusse Tallinna linna kavadest, kuid annaks vastavate kokkulepete saavutamisel kõige paindlikuma lahenduse hoonestamiseks.

Kirjale lisatud väljavõttel planeeringu põhijoonisest oli esitatud kõik kolm varianti ja väljavõttel tehnovõrkude joonisest näidatud ka vajalikud tehnovõrkude liitumispunktid. Selgitati, et Tallinna linn ei saa anda lubadust, et uute tehnovõrkude rajamisega Rummu tee 3c omanikule lisakulutusi ei teki. Juhul kui Rummu tee 3c omanik on esimene arendaja antud piirkonnas, tuleb temal transpordimaale pos 4 kavandatud tehnovõrgud välja ehitada. Seni säilivad olemasolevad võrguühendused. Juhul kui Tallinna linn on esimene arendaja ja likvideerib olemasolevad Rummu tee 3c võrguühendused, tuleb Tallinna linnal vastavad tehnovõrgud krundil pos 4 välja ehitada.

Osaühingul T&P Kinnisvara paluti nõustuda pakutud planeeringulahendusega ja loobuda Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta esitatud vastuväitest. Nõustuti ka viie parkimiskoha kavandamisega planeeritavale Rummu tee 3 krundile Rummu tee 3c kinnistule kavandatava hoone jaoks ja soovitud tugiseina rajamisega.

30. aprillil 2010 kooskõlastas Rummu tee 3c kinnistu omanik Osaühing T&P Kinnisvara detailplaneeringu korrigeeritud lahenduse, kus on antud kolm erinevat võimalust Rummu tee 3c kinnistu hoonestamiseks. Detailplaneeringu põhijoonisele ja seletuskirja on lisatud järgmine märkus: moodustatavale Rummu tee 3 kinnistule hoone projekteerimisel Rummu tee 3c kinnistuga külgnevasse hoonestusalasse sobivaima hoonestusvariandi välja valimisele kaasatakse Rummu tee 3c kinnistu omanik.

Eeltoodust tulenevalt ei olnud vajalik planeerimisseaduse § 23 lg 3 punkti 5 kohane Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu esitamine maavanemale kohustusliku järelvalve teostamiseks.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 22. mail 2006 registreeritud avaldusega Pirita Linnaosa Valitsus, kes soovis Tallinna linna omandis olevale Rummu tee 3 kinnistule ja selle lähialale erinevate spordialadega tegelemiseks uue spordikeskuse rajamist koos vajaliku infrastruktuuriga.

Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2007 korraldusega nr 2309-k algatati “Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu” koostamine eesmärgiga Pirita linnaosas Rummu tee 3 kinnistul asuva Pirita velodroomi ning selle lähiümbruse planeerimine polüfunktsionaalseks spordikeskuseks, kuhu kavandatakse pallimängude saalid, rahvusvahelistele nõuetele vastav kaetud velotrekk koos tribüünidega, tervisespordi- ja koolituskeskus, sportlaste majutus, spordiinventari laenutus, spordiradade hooldustehnika ruumid; Pirita jõe äärsele palliplatsile külmutusseadmetega liuväli ja rannavõrkpalli platsid; Pirita jõele pontoonsild väikepaatidele ja kanuudele.

Teade detailplaneeringu algatamisest ilmus ajalehes Postimees 5. jaanuaril 2008. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu 17. jaanuaril 2008 ning lahendusettepanekuga oli võimalik tutvuda 10. kuni 17. jaanuarini 2008, vastavasisuline teade ilmus ajalehes Postimees 9. jaanuaril 2008.

Detailplaneeringu koostas Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tellimusel KOOTPLAAN OÜ (endine ärinimi ARHITEKTIBÜROO KOOT & KOOT OÜ). Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2007 korraldusega nr 2309-k ning Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud “Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega”. Detailplaneeringule on lisatud dendroloog O. Abneri poolt 2006. aasta juulis teostatud puittaimestiku haljastuslik hinnang, välitöid teostasid dendroloogid J. Elliku ja S. Janson.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Pirita Linnaosa Valitsus, Pirita linnaosa halduskogu, Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus, Tallinna Transpordiamet, Põhja-Eesti Päästekeskus, Tallinna Kommunaalamet, Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitus (praegune Terviseameti Põhja talitus), Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Muinsuskaitseamet, Elion Ettevõtted Aktsiaselts ja Aktsiaselts Tallinna Küte kooskõlastasid detailplaneeringu omapoolseid lisatingimusi esitamata.

Tallinna Maa-amet (praegune Tallinna Linnavaraamet) kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste omapoolsete lisanõuetega: detailplaneeringuga liidetakse Rummu tee 3 krundile (pos 1A) reformimata riigimaast moodustatud krunt pos 1D, millel paiknevad Tallinna linnale kuuluvad järgmised hooned: töökoda, katlamaja, laohoone, aadressiga Rummu tee 5. Tallinna Maa-amet on oma 19. oktoobri 2007 kirjaga nr 6.2-3/9191 teatanud, et ei jätka krundi pos 1D, millel paiknevad eelnimetatud Tallinna linnale kuuluvad hooned, maa riigi omandisse jätmise menetlust. Tallinna Maa-amet taotleb krundi pos 1D munitsipaalomandisse pärast detailplaneeringu kehtestamist. Krundile pos 1A liidetakse ka krundid pos 1B ja 1C. Kruntide pos 1B ja 1C Tallinna linnale võõrandamise tingimused on vaja kokku leppida enne Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmist. Tallinna Maa-ametile tuleb edastada kruntide pos 1B ja 1C maaomanike kirjalikud tingimused kruntide võõrandamise kohta; krundile pos 3 kavandatavate terviseradade, liuvälja, paadisadama ja palliplatside kasutajate autode parkimine on planeeritud krundile pos 1. Seega tuleb krundile pos 1 seada servituut parkla kasutamiseks krundi pos 3 kasuks; detailplaneeringuga moodustatakse reformimata riigimaast transpordimaa krunt pos 4 juurdepääsuks Pirita kalmistule. Krundi pos 4 taotleb Tallinna Maa-amet munitsipaalomandisse pärast detailplaneeringu kehtestamist.

Detailplaneeringus on määratud parkimisservituudi vajadus krundil pos 1 krundi pos 3 kasuks.

Tallinna Maa-amet kooskõlastas detailplaneeringu, ent pidas vajalikuks rõhutada, et nn ajutistele (liidetavatele) kruntidele ei saa määrata ehitusõigust, kuna ajutised krundid ei ole iseseisvalt hoonestatavad. Ehitusõigust saab antud juhul planeerida üksnes nn ajutiste kruntide pos 1A, pos 1B, pos 1C ja pos 1D liitmise tulemusel tekkivale krundile pos 1 (sihtotstarbega 10% ärimaa ja 90% sotsiaalmaa). Kuivõrd käesoleval ajal on planeeringujärgsete ajutiste kruntide pos 1A, pos 1B, pos 1C ja pos 1D maakasutus ja omanikud erinevad, saaks eelnimetatud (liidetavate) kruntide liitmine toimuda alles pärast kruntide üleminekut samale isikule või erinevate isikute kaasomandisse. Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud Tallinna Maa-ameti ettepanekuga osaliselt - ehitusõigus, sealhulgas senine sihtotstarve, on jäetud olemasolevatele kinnistutele Rummu tee 3c ja Rummu tee 3e, planeeritud ehitusõigus praegusele Rummu tee 3 (pos 1A) arvestusega, et uue velotreki rajamist oleks võimalik alustada ka lõplikku krunti pos 1 moodustamata ning ehitusõiguseta jäetud ajutine reformimata riigimaast moodustatav krunt pos 1D. Lõpliku krundi pos 1 moodustamise eelduseks on see, et pos 1B ja pos 1C võõrandatakse Tallinnale (või lepitakse kokku teisiti) ja pos 1D antakse munitsipaalomandisse.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste omapoolsete lisatingimustega: lammutus-, ehitus- ja haljastusprojektid kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga; ehitustööde tegemine Pirita jõeoru maastikukaitsealal ja kaitsealuste taimede kaitsevööndis kooskõlastada Harjumaa keskkonnateenistusega ehitusprojekti koostamise käigus. Tingimustega arvestatakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu järgmise omapoolse lisamärkusega: järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete ja tänavate vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Märkusega arvestatakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

Aktsiaselts KH Energia - Konsult kooskõlastas detailplaneeringu, ent märkis, et tööprojekt tuleb täiendavalt kooskõlastada Aktsiaseltsiga KH Energia - Konsult. Märkusega arvestatakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

Osaühing Jaotusvõrk (praegu Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ) kooskõlastas detailplaneeringu järgmiste omapoolsete lisatingimustega: tööprojekti koostamiseks taotleda uued tehnilised tingimused elektrienergia saamiseks ja olemasoleva elektrivõrgu ümberehitamiseks kliendi soovil; tööjoonised tuleb täiendavalt kooskõlastada. Tingimustega arvestatakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

Rummu tee 3c kinnistu omanik Osaühing T&P Kinnisvara kooskõlastas detailplaneeringu juhul, kui neile kompenseeritakse kinnistu investeering. Kuna Tallinna linnal puudusid (puuduvad ka praegu) rahalised võimalused kinnistu omandamiseks, siis ei olnud võimalik jõuda kokkuleppele Rummu tee 3c kinnistu Tallinna linnale võõrandamise tingimustes.

Fortum Termest AS kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et katlamaja ümberpaigutamisega teise asukohta katab kõik sellega seotud kulud kinnistu omanik. Tingimusega arvestatakse detailplaneeringu elluviimisel.

Tallinna Linnavalitsuse 4. veebruari 2009 korraldusega nr 145-k “Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine” jäeti algatamata Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks tootmistegevust, ulatusliku elamupiirkonna rajamist ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastamist. Detailplaneeringu ala jääb osaliselt Pirita jõeoru maastikukaitsealale, kuid planeeringu elluviimine ei avalda sellele negatiivset mõju, sest peamised tegevused on kavandatud väljaspool kaitseala. Detailplaneeringuga kavandatud tegevused ei ole vastuolus maastikukaitseala kaitse-eeskirjaga ning ei mõjuta negatiivselt kaitseala kaitse eesmärki; planeeringualal olevad kaitstavate taimeliikide kasvukohad säilitatakse; detailplaneeringu elluviimine ei avaldata negatiivset mõju Pirita loodusalale, sh kaitstavatele kalaliikidele, sest kavandatavad tegevused ei näe ette jõe süvendamist ega muul viisil kalade elutingimuste mõjutamist.

Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2009 korraldusega nr 182-k võeti vastu “Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering”. Vastav teade ilmus ajalehes Postimees 16. veebruaril 2009.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 16. kuni 30. märtsini 2009. Vastav teade ilmus ajalehes Postimees 3. märtsil 2009. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati üks kirjalik vastuväide Rummu tee 3c kinnistu omaniku poolt.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet pöördus 8. aprillil 2009 kirjaga Tallinna Linnavaraameti poole ning palus informatsiooni Rummu tee 3c kinnistu võõrandamise võimaluste kohta.

Tallinna Linnavaraamet vastas 13. aprillil 2009, et Tallinna Linnavaraametil ei ole lähiaastatel Rummu tee 3c kinnistu omandamiseks rahalisi võimalusi. Lähiaastate rahalised võimalused võimaldavad Tallinna linnale omandada tasu eest vaid Euroopa Liidu toetusi saanud liiklussõlmede ehitamiseks vajalikke maid. Tallinna Linnavaraamet tegi ettepaneku kaaluda võimalust jätta Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering Rummu tee 3c krundi osas kehtestamata.

Vastuväite esitajale edastati Tallinna Linnaplaneerimise Ameti seisukoht tähtkirjana 14. aprillil 2009.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav arutelu toimus 29. aprillil 2009. Pirita Linnaosa Valitsuses toimunud avalikul arutelul andsid Tallinna Linnaplaneerimise Ameti esindaja ja projekteerija selgitusi detailplaneeringu sisu kohta ja vastasid küsimustele ning pakkusid välja avalikustamise ajal vastuväite esitanud isikule võimaluse Rummu tee 3c kinnistu eraldi hoonestamiseks.

Teade avaliku väljapaneku tulemusi tutvustava avaliku arutelu tulemuste kohta ilmus ajalehes Postimees 30. mail 2009.

Ligi aasta toimunud läbirääkimiste ning koostöö tulemusena Osaühing T&P Kinnisvara esindajatega, detailplaneeringu koostaja, Tallinna Linnavaraameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti vahel kaaluti mitmeid variante, mis võimaldaks detailplaneeringu kehtestada, tegemata kulutusi Tallinna linnale, kuid arvestaksid Rummu tee 3c omaniku soovidega.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet edastas 18. märtsi 2010 kirjaga nr 2-1/717 Rummu tee 3c kinnistu omanikule korrigeeritud planeeringulahenduse ettepanekuga loobuda Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta esitatud vastuväitest.

30. aprillil 2010 kooskõlastas Rummu tee 3c kinnistu omanik Osaühing T&P Kinnisvara detailplaneeringu korrigeeritud lahenduse, kus on antud kolm erinevat võimalust Rummu tee 3c kinnistu hoonestamiseks. Detailplaneeringu põhijoonisele ja seletuskirja on lisatud tingimused, millistel Osaühing T&P Kinnisvara nõustus detailplaneeringu kooskõlastama.

Eeltoodust tulenevalt ei olnud Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu esitamine planeerimisseaduse § 23 lg 3 punkti 5 kohaselt maavanemale kohustusliku järelevalve teostamiseks vajalik.

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu (planeering koostatakse kalda piiranguvööndis, riikliku kaitse alla võetud maa-alal ja mälestise kaitsevöödis) kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33 ja Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lõikele 3.

Lepingu sõlmimine detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ning vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamiseks ei ole vajalik, kuna vahendid detailplaneeringu realiseerimiseks nähakse ette Tallinna linna eelarves.

Vastavalt planeerimisseaduse § 25 lg 7 punktile 4 teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Rummu tee 3 kinnistu ja lähiala kehtestamise otsuse tegemise päevast Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi, Rummu tee 3c, Rummu tee 7, Rummu tee 7b kinnistute omanikke ja Maa-ametit detailplaneeringu kehtestamisest. 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees