Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 "Hindade kehtestamine linna asutustes" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 30.03.2010 määrus number 32
jõustumine 05.04.2010
Kehtetuks tunnistamine 15.05.2011
Redaktsiooni kehtivus 06.04.2011 - 15.05.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 06.03.2011 nr 52, jõustumine 15.05.2011

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     30. märts 2010 nr 32

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002

määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes” muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja lg 4 alusel ja kooskõlas avaliku teabe seaduse § 28 lg 1 p 27 ning tulenevalt Tallinna linna e-teenuste arendamise juhtrühma 10. detsembri 2009 otsusest.

 

 

 

 

 

       

 

§ 1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määrust nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes” järgnevalt:

1)      punkti  6.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6.2 esitada linnakantseleile igale kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks informatsioon möödunud kvartalis punkti 2 alusel kehtestatud hindade kohta.“;

2)      täiendatakse punktiga 61. järgmises sõnastuses:

„61. Linnakantseleil esitada linnavalitsusele igale kvartalile järgneva kuu 28. kuupäevaks informatsioon möödunud kvartalis punkti 2 alusel kehtestatud hindade kohta.“.

      

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 5. aprillil 2010.

 

 

 

 

 

Eha Võrk

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor

                                                                                                    linnasekretäri ülesannetes