Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Informatsioon linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste IV kvartalis 2009 kehtestatud tasuliste teenuste hindadest
Tallinna Linnavalitsus 20.01.2010 istungi protokoll number 3/38
Redaktsiooni kehtivus:20.01.2010 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

20. jaanuar 2010 nr 3

 

 

Päevakorrapunkt 38

 

 

 

Informatsioon linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste IV kvartalis 2009 kehtestatud tasuliste teenuste hindadest

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

võtta teadmiseks Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 “Hindade kehtestamine linna asutustes” punkti 6.2 alusel esitatud informatsioon linnavalitsuse ametite ja linnaosade valitsuste poolt IV kvartalis 2009 kehtestatud hindade kohta.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

     

 

 

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse istungi protokolli päevakorrapunkti eelnõu

“Informatsioon linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste IV kvartalis 2009 kehtestatud tasuliste teenuste hindadest” juurde

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 "Hindade kehtestamine linna asutustes" punkti 6.2 kohaselt esitatakse linnavalitsusele informatsioon eelmises kvartalis, s.o IV kvartalis 2009 linna ametiasutuste ja linna asutuste poolt osutatavatele teenustele kehtestatud hindade kohta.

 

IV kvartalis 2009 kehtestati või muudeti 28 haldusakti alusel 26 linna asutuse poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnad (loetelu lisatud tabelina).

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega (jõustumine 1. jaanuar 2010) muudeti Tallinna Raekoja külastamise piletihindasid ja ekskursioonide ning raekoja üürimise tunnihindasid.

Tallinna Haridusamet kehtestas või muutis 9 kooli ja 7 lasteaia õppetasusid ning ruumide ja inventari tunnitasu alusel kasutusse andmise hindasid:

1.        Ehte Humanitaargümnaasiumile kehtestati arvutiklassi kasutamise hind ning tõsteti aula kasutamise tunnihinda 50 krooni võrra. Muusikaringi kuu õppetasu ja muude ruumide kasutamise tunnitasu ei muudetud.

2.        Tallinna Juhkentali Gümnaasiumis tõsteti seoses renoveerimise lõpetamisega ruumide kasutamise tunnihindasid 10 – 70 krooni võrra ja kehtestati ka rida uusi hindu.

3.        Tallinna Kivimäe Põhikoolis alustas lastevanemate soovil tegevust eelklass laste kooliks ettevalmistamiseks, millele kehtestati kuu õppetasuks 160 krooni.

4.        Tallinna Kristiine Gümnaasiumis asendati lastevanemate soovil senikehtinud muusikaringide kuu õppetasu ühe tunni õppetasuga, mis muudab klaveri- ja kitarrimängu õppimise eest tasumise paindlikumaks.

5.        Tallinna Laagna Gümnaasiumis alandati õpilaste spordiklubidele ujula kasutamise tunnihinda seniselt 400 kroonilt ühe raja kasutamise eest 200-le kroonile kahe raja kasutamise eest, et mitte kaotada oma seniseid kliente, kuna lähedal asuvas ujulas olid hinnad odavamad. Muid hindu ei muudetud.

6.        Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi võimlat, jalgpalli- ja korvpalliväljakut kasutavad spordiklubid ei saa väljakuid toetuste vähenemise tõttu üürida senikehtinud hindadega, mistõttu laste sportimisvõimaluste säilitamiseks alandati nende kasutamise tunnihindasid vahemikus 25 – 300 krooni.

7.        Tallinna Läänemere Gümnaasiumile kehtestati laste kooliks ettevalmistamiseks eelkooli õppetasu 100 krooni kuus.

8.        Tallinna Mustjõe Gümnaasiumile kehtestati elektroonikakabineti kasutamise tunnitasu 180 krooni.

9.        Tallinna Ranniku Gümnaasiumis jäi muusikaringi õppetasu küll samale tasemele, kuid erialatunde vähendati ja asendati muusikakirjanduse tunniga. Ruumide kasutamise tunnihindasid ei muudetud.

10.    Seitsmele Tallinna lasteaiale (Kaseke, Mustakivi, Paekaare, Pelguranna, Pirita Kose, Sinilill ja Sõbrakese) kehtestati uued või tõsteti ruumide tunnitasu alusel kasutamise hindasid.

Kommunaalamet kehtestas asutusele Kadrioru Park Vabaduse väljaku konteinerhaljastuse ümberpaigutamise tasud. Konteinerite ümbertõstmise vajadus tekib avalike ürituste korraldamisel, kui need takistavad ürituse läbiviimist. Asutuse direktoril on õigus tasumäära alandada kuni 20 %, kui tegemist on linnaelanikele oluliste või lasteüritustega.

Keskkonnaameti Aegna saarel asuva loodusmaja ruumide kasutamise hinnad kehtestati Tallinna Linnavalitsuse korraldusega. Keskkonnaamet muutis alates 1. detsembrist 2009 Tallinna Botaanikaaia teenuste hindasid, kusjuures üksikpiletite ja aastakaardi hinda ei muudetud. Lisandus võimalus osta üksikpileteid, kuu- ja aastakaarte elektrooniliselt. ID-piletite hinnad on 5-10 krooni tavapiletitest odavamad.

Kultuuriväärtuste Amet tõstis alates 1. jaanuarist 2010 Tallinna Linnamuuseumi piletihindasid viies need võrreldavale tasemele teiste muuseumidega. Linnamuuseumi hoonesse Vene tn 17 on võimalik osta nüüd ka ID-pileteid, mis on sealsetest tavapiletitest keskmiselt 10 % odavamad.

Tallinna Loomaaia piletite ja teenuste hindasid muutis Kultuuriväärtuste Amet samuti 1. jaanuarist 2010. Piletihinda täiskasvanutele ei muudetud. Sooduspiletite, grupipiletite, kuu- ja aastakaartide hinda tõsteti 10-25 %, kuid samas kehtestati ID-piletitele ca 10 % tavapiletitest odavamad hinnad.

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet kehtestas Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse sotsiaalmajutusüksuste ja varjupaikade elanikele pesu pesemise ja kuivatamise teenuse hinnad. Seni võimaldati neile seda teenust tasuta.

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet kehtestas Lasnamäe Kergejõustikuhalli, Nõmme ja Õismäe ujulate päevasel ajal külastamise üksikpiletitele tavapiletitest keskmiselt 10 % odavamad ID‑piletid.

Haabersti Linnosa Valitsus muutis Haabersti Sotsiaalkeskuse teenuste ja ruumide kasutamise tunnihindasid põhjendades seda vajadusega suurendada omatulusid, mitmeid teenuseid (pesupesemine, saun jm) osutatakse niigi alla tegeliku omahinna.

Nõmme Linnosa Valitsus muutis asutuse Nõmme Turg mõnede müügipiletite hindasid arvestades turu tegutsemise ajal selgunud reaalseid vajadusi.

Alates 1. jaanuarist 2010 on võimalik Tallinna Linnamuuseumi, Tallinna Loomaaia, Tallinna Botaanikaaia ja Tallinna Spordihalli teatud teenuste kasutamiseks osta tavapiletitest odavamaid ID-pileteid. Hinnaerinevused kolme ameti hallatavates asutustes kehtestati analoogselt Tallinna ühistranspordile, kus ID-pileti hinnasoodustus on end läbi aastate õigustanud nii teenuse tarbija kui ka teenuse pakkuja seisukohast. Ühistranspordis suurenes ID-pileti rakendamisel pileti kogutulu ja piletiga sõitjate arv ning sama on põhjust eeldada ka ID-pileti rakendamisel teistes Tallinna hallatavates asutustes.

Elektroonilise piletisüsteemi juurutamine loob oluliselt täpsemale kliendiinfole tuginedes eeldused teenuste paremaks turundamiseks ning muudab süsteemi läbipaistvamaks.

1. maini 2010 katseliselt ID-piletiga soodushinna pakkumine valitud aegadel (loomaaias tööpäeviti, ujulates ja spordisaalides kella 7-16ni) võimaldab külastuste arvu tipptundidelt hajutada ning linna pakutavaid teenuseid täiendavalt turundada.

2009. aasta augustis-septembris läbi viidud arvamusuuring „Linnakodanike rahulolu Tallinna avalike teenustega“ näitas linlaste kõrget valmisolekut ID-pileti rakendamiseks linna spordiasutustes (49% vastanutest pidas väga või üpris oluliseks), teatri- või kontserdisaalides (51%), loomaaias (45%), muuseumis (47%). Uuriti ka tallinlaste hinnangut ID-pileti kasutamise suhtes Helsingi ühistranspordis ning 40% vastanuist pidas seda väga või üpris oluliseks.

ID-pileti kasutusala laiendamine loob eeldused linna elektroonilise piletisüsteemi koosvõimestamiseks 2011 kaaskultuuripealinna Turuga vastavalt 2009. aasta märtsis sõlmitud linnapeade leppele ning samuti pakub lisavõimalusi Tallinna teenuste müümiseks teistele, eelkõige Soomest ja Lätist saabuvatele Tallinna külalistele.

Lisa: Tabel

 

Kairi Teniste

Tallinna Ettevõtlusameti juhataja

 

 

 

 

 

 

 

 


LISA

Tallinna Linnavalitsuse

istungi protokolli päevakorrapunkti eelnõu

“Informatsioon linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste IV kvartalis 2009 kehtestatud tasuliste teenuste hindadest”

seletuskirjale

 

 

 

Linna ametiasutuste ja nende poolt hallatavate asutuste IV kvartalis 2009 kehtestatud tasuliste teenuste hinnad

 

 

 

 

 

 

 

Linna asutus

Hallatav asutus

Haldusakti sisu

Kehtestatud tasu vahemikus

Haldusakt

 

1.

Linnakantselei

 

 

 

 

1.1

Tallinna Raekoda

Ruumide tunnitasu alusel kasutusse andmise ja piletihindade muutmine

Täispilet (suve/talve poolaasta) 60/45, sooduspilet pensionärile 45, (üli)õpilasele 30, perepilet l20 krooni, torni külastamise pilet 45, laste sooduspilet 15 krooni, raekoja üürimine 3 000 krooni/tund

Tallinna Linnavalitsuse 11. novembri 2009 korraldus nr 1873-k

 

2.

Haridusamet

 

 

Haridusameti juhataja käskkiri

 

2.1

Ehte Humanitaargümnaasium

Õppekavavälise huviringi ja ruumide kasutamise tunnihindade muutmine

Muusikaring 500 krooni/kuu, aula 250, arvutiklass, spordisaal 200 krooni/tund

29. detsember 2009       nr 1-2/832

 

2.2

Tallinna Juhkentali Gümnaasium

Ruumide ja rajatiste tunnihindade muutmine

Võimla 200, aula 120, klassiruum 80, spordiväljak 200, jõusaal 120 krooni/tund

29. detsember 2009       nr 1-2/834

 

2.3

Tallinna Kivimäe Põhikool

Kooliks ettevalmistamise eelklassi õppetasu kehtestamine

160 krooni/kuu (3 tundi nädalas)

25. november 2009             nr 1-2/713

 

2.4

Tallinna Kristiine Gümnaasium

Õppekavaväliste muusikaringide õppetasu muutmine

Klaveriõpe või kitarriõpe 200 krooni/45 min

30. oktoober 2009             nr 1-2/658

 

2.5

Tallinna Laagna Gümnaasium

Ruumide kasutamise tunnihindade ja paljundusteenuse hinna osaline muutmine

Ujula kahe raja ja sauna kasutamine õpilaste spordiklubidele 200 krooni/tund

5. oktoober 2009               nr 1-2/600

 

2.6

Tallinna Linnamäe Vene Lütseum

Ruumide ja rajatiste kasutamise tunnihindade osaline muutmine

Jalgpalliväljak treeninguks õpilaste spordiklubidele 200, sama poolväljak 100, sama võistlusteks 300, võimla 150, korvpalliväljak 50 krooni/tund

29. detsember 2009           nr 1-2/831

 

2.7

Tallinna Läänemere Gümnaasium

Kooliks ettevalmistusrühma õppetasu kehtestamine

100 krooni/kuu (2 tundi nädalas)

27. oktoober 2009              nr 1-2/639

 

2.8

Tallinna Mustjõe Gümnaasium

Ruumi kasutamise tunnihinna kehtestamine

Elektroonikakabinet 180 krooni/tund

27. oktoober 2009         nr 1-2/641

 

2.9

Tallinna Ranniku Gümnaasium

 

Õppekavavälise muusikaringi õppetasu muutmine

Muusikaring 800 krooni/kuu (3 tundi nädalas)

30. oktoober 2009              nr 1-2/659

 

2.10

Tallinna Lasteaed Kaseke

Saali kasutamise tunnihinna kehtestamine

150 krooni/tund

21. detsember 2009       nr 1-2/808

 

2.11

Tallinna Mustakivi Lasteaed

Ruumide kasutamise tunnihindade kehtestamine

Saal 85, õppeklass 30 krooni/tund

27. oktoober 2009         nr 1-2/642

 

2.12

Tallinna Paekaare Lasteaed

Ruumide kasutamise tunnihindade kehtestamine

Muusikakabinet 80, saal 80, ujula 300 krooni/tund

25. november 2009        nr 1-2/714

 

2.13

Pelguranna Lasteaed

Köögi kasutamise tunnihinna kehtestamine

200 krooni/tund

28. oktoober 2009         nr 1-2/652

 

2.14

Pirita Kose Lasteaed

Saalide kasutamise tunnihinna muutmine

Saal (Kose tee 56) 50 krooni/tund, saal (Kose tee 58) 40 krooni/tund

29. detsember 2009       nr 1-2/833

 

2.15

Tallinna Lasteaed Sinilill

Basseini kasutamise tunnihinna kehtestamine

300 krooni/tund

27. oktoober 2009             nr 1-2/644

 

2.16

Tallinna Sõbrakese Lasteaed

Ruumide kasutamise tunnihindade kehtestamine

Õpetajate ruum 52, keldriruum 57 krooni/tund

27. oktoober 2009         nr 1-2/643

 

3.

Kommunaalamet

 

 

Kommunaalameti juhataja käskkiri

 

3.1

Asutus Kadrioru Park

Vabaduse väljaku konteinerhaljastuse ümberpaigutamise hindade kehtestamine

1 – 12 konteineri ümberpaigutamine vahemikus 3 840 – 10 680 krooni

17. november 2009       nr 1.1-15/95

 

4.

Keskkonnaamet

 

 

 

 

4.1

 

Aegna loodusmaja teenuste hindade kehtestamine

Kompleksi kasutamine 12 000 krooni/ööpäev, saun 200 krooni/tund, seminariruum 150 krooni/tund jm

Tallinna Linnavalitsuse 11. novembri 2009 korraldus nr 1871-k

 

4.2

Tallinna Botaanikaaed

Piletihindade, teenuste ja ruumide kasutamise tunnihindade muutmine

Täispilet kasvuhoonetesse 46/56, sama ID‑pilet 40/50, sooduspilet 26/36, sama ID‑pilet 20/30, perepilet 92/102, sama ID‑pilet 85/95 krooni, grupiekskursioon 665 krooni, talveaia kasutamine 550/950 krooni/tund jm

 

Keskkonnaameti juhataja 13. novembri 2009 käskkiri nr 1-1/80

 

5.

Kultuuriväärtuste Amet

 

 

Kultuuriväärtuste Ameti juhataja käskkiri

 

5.1

Tallinna Linnamuuseum

Piletihindade, teenuste ja ruumide kasutamise tunnihindade muutmine

Täispilet 20, 30, 40, 50, 70 või 90 krooni, sooduspilet 10, 15, 25, 30, 40 või 50 krooni sõltuvalt filiaalist, museaali laenutamine     200 – 2000 krooni/tund jm

23. oktoober 2009         nr 1-14/119

 

5.2

Tallinna Linnamuuseum

Vene tn 17 muuseumi ID-pileti hinna kehtestamine

Täispilet 45, sooduspilet 27, perepilet 90 krooni

21. detsember 2009       nr 1-14/140

 

 

 

5.3

Tallinna Loomaaed

Piletihindade, ekskursioonide ja teenuste hindade muutmine

Täispilet talvepoolaastal 50, sooduspilet 30, perepilet 95 krooni, suvepoolaastal vastavalt 90, 45, 175 krooni, grupiekskursioon 400 – 700 krooni, piknikuplatsi täispilet 80, sooduspilet 30 krooni jm

12. november 2009        nr 1-14/128

 

5.4

Tallinna Loomaaed

ID-pileti hinna kehtestamine

Täispilet 45, sooduspilet 27, perepilet 85, kuukaart vastavalt 90, 54, 180 krooni, aastakaart 400, 189, 895 krooni

21. detsember 2009       nr 1-14/139

 

6.

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

 

 

Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja käskkiri

 

6.1

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus

Sotsiaalmajutusüksustes pesupesemise hinna kehtestamine

Pesu pesemine 20, kuivatamine 10 krooni/4,5 kg

 

12. november 2009       nr 1.-1/92

 

7.

Spordi- ja Noorsooamet

 

 

Spordi- ja Noorsooameti juhataja käskkiri

 

7.1

Tallinna Spordihall

Nõmme ja Õismäe ujulate ja Lasnamäe kergejõustikuhalli           ID-piletite hindade kehtestamine

Ujula ID-piletid: täispilet 50, perepilet 140, laste/pensionäride sooduspilet 41krooni; Lasnamäe Kergejõustikuhalli areenipilet 31.50, sama lastele18 krooni jm

28. detsember 2009       nr 135

 

8.

Haabersti Linnaosa Valitsus

 

 

Haabersti linnaosa vanema korraldus

 

8.1

Haabersti Sotsiaalkeskus

Teenuste hindade ja ruumide kasutamise tunnihindade muutmine

Pesu pesemine olenevalt režiimist 35, 45, 55 krooni/4,5 kg, üldsaun 35, duš;š; 15, huviringi osalustasu 25/35/43/50/60 krooni, suure saali kasutamine 150 krooni/tund jm

17. detsember 2009            nr 1-6/315

 

9.

Nõmme Linnaosa Valitsus

 

 

Nõmme linnaosa vanema korraldus

 

9.1

Nõmme Turg

Müügipiletite hindade muutmine

Avaleti 1 jm müügipilet 65 krooni/päev, müügipilet kandekaubanduseks 60 krooni/päev, müügipilet pensionärile kandekaubanduseks 15 krooni/päev

23. detsember 2009       nr 354

 

 

 

Kairi Teniste

Tallinna Ettevõtlusameti juhataja

             

 

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE