Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sotsiaalmajutusüksuses oleva voodikoha kasutamise tasu suuruse kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 25.11.2009 korraldus number 1949
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus: - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 27.10.2010 nr 1651, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

  25. november 2009 nr 1949-k

 

 

Sotsiaalmajutusüksuses oleva voodikoha kasutamise tasu suuruse kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117Hindade kehtestamine linna asutustes“ p-ga 1 ja 20. detsembri 2006 määruse nr 104 „Sotsiaalmajutusüksusesse majutamise kord “ § 3 lg-ga 3

 

 

     

1. Kehtestada sotsiaalmajutusüksuses oleva voodikoha kasutamise tasu suuruseks kaheksateistaastasele ja vanemale isikule 600 (kuussada) krooni ühe voodikoha eest ühes kalendrikuus. Majutuslepingu kehtimisel kalendrikuust lühemal perioodil (lepingu sõlmimise või lõpetamise kuul) kehtestada voodikoha kasutamise tasuks kaheksateistaastasele ja vanemale isikule 20 (kakskümmend) krooni ühe ööpäeva eest.

2. Kehtestada sotsiaalmajutusüksuses oleva voodikoha kasutamise tasu suuruseks alla kaheksateistaastasele isikule 60 (kuuskümmend) krooni ühe voodikoha eest ühes kalendrikuus. Majutuslepingu kehtimisel kalendrikuust lühemal perioodil (lepingu sõlmimise või lõpetamise kuul) kehtestada voodikoha kasutamise tasuks alla kaheksateistaastasele isikule 2 (kaks) krooni ühe ööpäeva eest.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 14. septembrist 2005 korraldus nr 1713-k „Sotsiaalmajutusüksuses oleva voodikoha kasutamise tasu suuruse kehtestamine“ ja 21. detsembrist 2005 korraldus nr 2552-k „Tallinna Linnavalitsuse14. septembri 2005 korralduse nr 1713-k "Sotsiaalmajutusüksuses oleva voodikoha kasutuse tasu suuruse kehtestamine" muutmine“.

4. Tallinna Linnavaraametil avaldada korraldus ajalehes Postimees.

5. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks linnaosade valitsustele, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ja linna hoolekandeasutusele Tallinna Sotsiaaltöökeskus.

6. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2010.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär