Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Informatsioon linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamise kohta IV kvartalis 2008
Tallinna Linnavalitsus 21.01.2009 istungi protokoll number 3/36
Jõustumine:21.01.2009
Redaktsiooni kehtivus:21.01.2009 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

21. jaanuar 2009 nr 3

 

 

Päevakorrapunkt 36

 

 

 

Informatsioon linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamise kohta IV kvartalis 2008

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

võtta teadmiseks Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 “Hindade kehtestamine linna asutustes“ punkti 6.2 alusel esitatud informatsioon linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamise kohta IV kvartalis 2008.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse istungi protokolli päevakorrapunkti eelnõu

“Informatsioon linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamise kohta IV kvartalis 2008“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 “Hindade kehtestamine linna asutustes“ punkti 6.2 kohaselt esitatakse linnavalitsusele informatsioon eelmises kvartalis, s.o IV kvartalis 2008 linna ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste poolt osutatavatele teenustele kehtestatud hindade kohta.

IV kvartalis 2008 kehtestati või muudeti 32 haldusakti alusel 31-le linna asutusele nende poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnad (loetelu lisatud tabelina).

1. Tallinna Haridusamet kehtestas või muutis 10 kooli, 13 lasteaia ja 3 huvikooli õppetasusid ja ruumide ning inventari tunnitasu alusel kasutusse andmise hindasid. Õppetasude ja ruumide kasutamise tunnitasu tõstmise vajadust põhjendab haridusamet õpetajate palga alammäära tõusu ja kommunaalkulude (küte, elekter, vesi) olulise kallinemisega.

Tallinna Kopli Ametikoolile kehtestati troppija-telferisti ja tuleohutusalase täienduskoolituste kursuste tasud.

Tallinna Humanitaargümnaasiumis tõsteti kooliks ettevalmistusringi õppetasu 150 krooni võrra seoses vajadusega tagada õpetajatele kehtestatud palgatõus.

Tallinna Inglise Kolledži õppekavavälise muusikaõpetuse õppetasusid suurendati olenevalt erialast 35 kuni 48 %, mida põhjendatakse sellega, et senine õppetasu ei võimalda muusikaõpetajate palka tõsta kehtestatud palga alammäärani.

Tallinna Kristiine Gümnaasiumis tõsteti 3 aastat kehtinud ruumide kasutamise tunnihindasid 60 kuni 200 krooni olenevalt ruumist, et katta oluliselt suurenenud kommunaalkulusid.

Tallinna Laagna Gümnaasiumis kehtestati äsja renoveeritud  ruumide kasutamise tunnihinnad ja tõsteti osaliselt ujula kasutamise hindasid, et katta suurenenud hoolduskulusid.

Pelguranna Põhikooli võimla kasutamise tasu suurendati 30 krooni võrra seoses kommunaalkulude kallinemisega.

Tallinna Rahumäe Põhikooli I-III klassi tasuliste kaunite kunstide huviringide tasu tõsteti kuus 50 krooni võrra ja ühtlasi suurendati I klassi nädalatundide arvu.

Tallinna Tõnismäe Reaalkoolile kehtestati seose nõudluse tekkimisega jõusaali kasutamise tunnihind, oma kooli õpilastele on jõusaal tasuta.

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium viib läbi spetsiifilisi kursusi karjäärinõustajatele. Seoses kursuse gruppides osalejate arvu vähenemisega tõsteti vastavalt kursuste osavõtutasu.

Tallinna Ühisgümnaasiumi aula ja võimlate tingimused on koolis toimunud põhjaliku renoveerimise tulemusel oluliselt paranenud, mistõttu on võimalik aulat, võimlaid jm ruume kasutusse anda senisest 30 – 40 % kõrgema hinnaga.

Tallinna Endla Lasteaed, Tallinna Kullatera Lasteaed, Tallinna Lindakivi Lasteaed, Tallinna Linnamäe Lasteaed, Tallinna Luha Lasteaed, Tallinna Meelespea Lasteaed, Tallinna Nurmenuku Lasteaed, Pirita Lasteaed, Lasteaed Päikene, Tallinna Lasteaed Sinilill, Tallinna Suur-Pae Lasteaed, Tallinna Lasteaed Vikerkaar ja Tallinna Ülemiste Lasteaed muutsid või kehtestasid saalide jt ruumide kasutamise tunnihindasid, mis kehtestati vahemikus 50 – 80 krooni/tund. Lasteaedade saale kasutataks peamiselt lasteringide huvitegevuseks töövälisel ajal.

Tallinna Huvikeskuse „Kullo“ huviringide õppetasusid sisuliselt ei muudetud, kuid viidi vastavusse Tallinna Haridusameti juhataja 28. augusti 2008 käskkirjaga kinnitatud „Huvikooli vastuvõtmise avalduse ja huvikooli koha kasutamise lepingu vormiga“.

 

Tallinna Nõmme Noortemaja Nurme tn aeda soovitakse kasutada õuekontsertide korraldamiseks jm üritusteks, mistõttu kehtestati territooriumi kasutamise tasu 500 krooni/tund.

Tallinna Õpetajate Majale tõsteti nn „vürtsitoa“ kasutamise tunnihinda 50 krooni võrra, kuid täpsustati senikehtinud ja kehtestati uusi teenuste hindasid nagu ürituste korraldamine jm.

2. Tallinna Kultuuriväärtuste Amet kehtestas Tallinna Loomaiale uued suvehooaja perepiletite ja aastakaardi hinnad, mida tõsteti vastavalt 30 % ja 16 % seoses loomaaia omatulude eelarve suurendamisega 2009. aastaks 1 miljoni krooni võrra.

Tallinna Linnateatri piletihindasid tõsteti ca 20 – 40 % tingituna peamiselt käibemaksu tõusust ja omatulude suurenemisest eelarves 2 miljoni krooni võrra 2009. aastal.

3. Tallinna Linnaarhiivis asendusid senised arhiiviteenuste tasud riigilõivuga. Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kehtestati seetõttu ainult linnaarhiivi ruumide tunnitasu alusel kasutamise ja arhiiviekskursioonide hinnad.

4. Tallinna Perekonnaseisuameti abielu piduliku kombetalituse teenustasu tõsteti linnavalitsuse korralduse alusel olenevalt nädalapäevast 10 – 16 %. Ilma piduliku kombetalituseta abielu sõlmimisel teisipäeviti tuleb tasuda ainult riigilõiv.

5. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet kehtestas Tallinna  Puuetega Noorte Keskuse Juks poolt osutatava ööpäevaringse hoolduse eest eluaseme ja toitlustamise omaosalustasud vastavalt 500 krooni kuus ja 60 krooni päevas.

Viide eelnõu ettevalmistamise aluseks olevale õigusaktile:

Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määrus nr 117

Lisa :Tabel

 

 

 

Kairi Teniste

Tallinna Ettevõtlusameti

juhataja

 

 

 

 

 


LISA

Tallinna Linnavalitsuse

21. jaanuari 2009 istungi protokolli nr 3 päevakorrapunkti 36 eelnõu

“Informatsioon linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste IV kvartalis 2008 kehtestatud tasuliste teenuste hindadest“

seletuskirjale

 

 

 

Linna ametiasutuste ja nende poolt hallatavate asutuste IV kvartalis 2008 kehtestatud tasuliste teenuste hinnad

 

 

 

 

 

 

Linna asutus

Hallatav asutus

Haldusakti sisu

Kehtestatud tasu vahemikus

Haldusakt

 

1.

Haridusamet

 

 

Haridusameti juhataja käskkiri

 

1.1

Tallinna Kopli Ametikool

Täienduskoolituse kursuse tasu kehtestamine

Telferist-troppija kursus 9 tundi 500 krooni

16. detsember 2008       nr 958p

 

1.2

Tallinna  Kopli Ametikool

Täienduskoolituse kursuse tasu kehtestamine

Tuleohutuse täiendusõppe kursus 7 tundi 825 krooni

27. november 2008       nr 886p

 

1.3

Tallinna Humanitaargümnaasium

Kooliks ettevalmistusringi õppetasu muutmine

Kooliks ettevalmistusring 650 krooni/kuu

30. detsember 2008       nr 1056p

 

1.4

Tallinna Inglise Kolledž

Muusikaklassi õppetasude muutmine

Eriala individuaaltunnid 3 korda nädalas 1420 krooni/kuu, 2 tundi nädalas 750 krooni/kuu jm

 

31. oktoober 2008         nr 801p

 

1.5

Tallinna Kristiine Gümnaasium

Ruumide tunnitasu alusel kasutusse andmise hindade kehtestamine

Aula, võimla 350,  võimla õpilaste spordiklubidele 180 klassiruum 250, arvutiklass 600 krooni/tund jm

14. november 2008       nr  841p

 

1.6

Tallinna Laagna Gümnaasium

Ruumide tunnitasu alusel kasutusse andmise hindade muutmine ja paljundusteenuse hinna kehtestamine

Aula 250, klassiruum 150 krooni/tund, ujula pääse 70, sama õpilastele 50 krooni/tund jm

31. oktoober 2008         nr 797p

 

1.7

Pelguranna Põhikool

Ruumide tunnitasu alusel kasutusse andmise hindade kehtestamine

Võimla 200, õpperuum 70 krooni/tund

16. detsember 2008       nr 959p

 

1.8

Tallinna Rahumäe Põhikool

Õppekavaväliste huviringide õppetasu osaline muutmine

Kaunite kunstide ring 650 krooni/kuu

15. oktoober 2008         nr 729p

 

1.9

Tallinna Tõnismäe Reaalkool

Jõusaali kasutamise hinna kehtestamine

150 krooni/tund

27. november 2008       nr 885p

 

1.10

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium

Kursuste õppetasude muutmine

Koolituskursus 8 tundi 1700, 2000, 2200, 2900 krooni

26. november 2008        nr 879p

 

1.11

Tallinna Ühisgümnaasium

Ruumide tunnitasu alusel kasutusse andmise hindade muutmine

Aula 800, võimlad 400, jõusaal 200, klassiruum 200, staadion 600 krooni/tund jm

16. detsember 2008        nr 954p

 

1.12

Tallinna Endla Lasteaed

Saali tunnitasu alusel kasutusse andmise hinna muutmine

Saal 50 krooni/tund

29. oktoober 2008 nr 769p

 

1.13

Tallinna Kullatera Lasteaed

Saali tunnitasu alusel kasutusse andmise hinna muutmine

Saal 60 krooni/tund

16. detsember 2008       nr 955p

 

1.14

Tallinna Lindakivi Lasteaed

Saali tunnitasu alusel kasutusse andmise hinna muutmine

Saal 80 krooni/tund

31. oktoober 2008 nr 800p

 

1.15

Tallinna Linnamäe Lasteaed

Saali tunnitasu alusel kasutusse andmise hinna kehtestamine

Saal 80 krooni/tund

15. oktoober 2008         nr 728p

 

1.16

Tallinna Luha Lasteaed

Saali tunnitasu alusel kasutusse andmise hinna muutmine

Saal 60 krooni/tund

15. oktoober 2008         nr 727p

 

1.17

Tallinna Meelespea Lasteaed

Personaliruumi tunnitasu alusel kasutusse andmise hinna kehtestamine

Personaliruum 60 krooni/tund

31. oktoober 2008         nr 798p

 

1.18

Tallinna Nurmenuku Lasteaed

Ruumide tunnitasu alusel kasutusse andmise hindade muutmine

Saal 80, spordisaal 50 krooni/tund, sama lasteürituste korraldajatele 30 krooni/tund

16. detsember 2008        nr 957p

 

1.19

Pirita Lasteaed

Ruumide tunnitasu alusel kasutusse andmise hindade muutmine

Saal 45, käsitöötuba 35 krooni/tund

31. oktoober 2008 nr 799p

 

1.20

Lasteaed Päikene

Ruumide tunnitasu alusel kasutusse andmise hindade muutmine

Saal, liikumisruum 75 krooni/tund

16. detsember 2008       nr 956p

 

1.21

Tallinna Lasteaed Sinilill

Saali tunnitasu alusel kasutusse andmise hinna muutmine

Saal 100 krooni/tund

26. november 2008       nr 876p

 

1.22

Tallinna Suur-Pae Lasteaed

Saali tunnitasu alusel kasutusse andmise hinna kehtestamine

Saal 50 krooni/tund

23. detsember 2008       nr 1021p

 

1.23

Tallinna Lasteaed Vikerkaar

Ruumide tunnitasu alusel kasutusse andmise hindade muutmine

Saal, kunstituba, võimla 50 krooni/tund

26. november 2008       nr 877p

 

1.24

Tallinna Ülemiste Lasteaed

Saali tunnitasu alusel kasutusse andmise hinna muutmine

Saal 80 krooni/tund

27. november 2008       nr 884p

 

1.25

Tallinna Huvikekus „Kullo“

Huviringide õppetasude kehtestamine

Huviringid 150 kuni 400 krooni/kuus olenevalt erialast ja nädalatundide arvust

31. oktoober 2008         nr 796p

 

1.26

Tallinna Nõmme Noortemaja

Rajatise tunnitasu alusel kasutusse andmise hinna kehtestamine

Nurme tn õueala 500 krooni/tund

23. detsember 2008       nr 1022p

 

1.27

Tallinna Õpetajate Maja

Ruumide ja inventari tunnitasu alusel kasutusse andmise ja teenuste hindade osaline muutmine

Ürituste korraldamine 472 krooni/tund, vürtsituba 300 krooni/tund

26. novembri 2008        nr 878p

 

2.

 

Kultuuriväärtuste Amet

 

 

Kultuuriväärtuste Ameti juhataja käskkiri

 

2.1

Tallinna Loomaaed

Teenuste hindade osaline muutmine

Suvehooaja perepääse 175, pere kuukaart 470, aastakaart 740 krooni

5. detsember 2008         nr 1-14/155

 

2.2

Tallinna Linnateater

Piletihindade, ruumide ja inventari tunnitasu alusel kasutusse andmise hindade muutmine

Etenduse pilet 275, esietenduse pilet 300, kontrolletenduse pilet 140 krooni jm

6. november 2008         nr 1-14/146

 

3.

Linnaarhiiv

 

 

 

 

3.1

 

Teenuste ja ruumide tunnitasu alusel kasutusse andmise hindade muutmine

Arhiivitutvustus grupile 200 krooni, saal, nõupidamiste ruum 600 krooni/tund

Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2008 korraldus nr 2111-k

 

4.

Tallinna Perekonnaseisuamet

 

 

 

 

4.1

 

Perekonnaseisualaste teenuste hindade muutmine

Abielu sõlmimise pidulik kombetalitus 350, 550 või 900 krooni

Tallinna Linnavalitsuse 5. novembri 2008 korraldus nr 1849-k

 

 

 

 

5.

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

 

 

Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja käskkiri

 

5.1

Tallinna Puuetega Noorte Keskus Juks

Ööpäevaringse hoolduse hinna kehtestamine

Psüühiliste erivajadustega inimeste ööpäevaringse hoolduse eluasemekulude omaosalustasu 500 krooni kuus, toitlustamine 60 krooni päevas

15. detsember 2008       nr 1-1/128

 

 

 

Aave Jürgen

Ettevõtlusameti

hinna ja tarbijakaitse teenistuse direktor

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE