Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 "Hindade kehtestamine linna asutustes" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 14.01.2009 määrus number 3
jõustumine 02.02.2009
Kehtetuks tunnistamine 15.05.2011
Redaktsiooni kehtivus 02.02.2009 - 15.05.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 06.03.2011 nr 52, jõustumine 15.05.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

14. jaanuar 2009 nr 3

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes” muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja lg 4 alusel ja kooskõlas avaliku teabe seaduse § 28 lg 1 p 27 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 3. detsembri 2008 istungiprotokolli nr 50 päevakorrapunktist 35.

 

 

 

 

 

       

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määrust nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes” muudetakse järgmiselt:

1) punkti  5 täiendatakse alapunktiga 5.3 järgmises sõnastuses

„5.3 Avalikustada oma asutuse ja hallatavate asutuste teenuste hinnad 20. veebruariks 2009. Teenuste hindades tehtavad muudatused avalikustatakse enne muudatuse jõustumist Tallinna linna veebilehel oleval teenuste andmebaasis, teenuse kirjelduse lisaväljal ning jõustunud muudatused teenuste hindades hiljemalt muudatuse jõustumisele järgneval tööpäeval Tallinna linna veebilehel oleval teenuste andmebaasis, teenuse kirjelduse hinna ja õigusaktide väljadel.“.

2) punkt 6.1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2. veebruaril 2009.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes