Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pirita linnaosa lipu ja vapi kirjeldus ning kasutamise kord
Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 määrus number 11 [RT IV, 07.08.2013, 5]
Jõustumine:02.03.2006
Kehtetuks tunnistamine:16.10.2017
Redaktsiooni kehtivus:02.03.2006 - 16.10.2017 [RT IV, 07.08.2013, 5]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.04.2017 nr 8 [RT IV, 28.04.2017, 8 - jõust. 16.10.2017] 

 


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

23. veebruar 2006 nr 11

 

 

Pirita linnaosa lipu ja vapi kirjeldus ning kasutamise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 1997 määrusega nr 49 kinnitatud Tallinna Pirita linnaosa põhikirja punktiga 1.4 ning tulenevalt Pirita Linnaosa Halduskogu 23. mai 2005 otsusest nr 44.

 

 

1. peatükk
PIRITA LINNAOSA LIPU KIRJELDUS JA KASUTAMISE KORD

§ 1. Pirita linnaosa lipu kirjeldus

(1) Pirita linnaosa lipp on Pirita linnaosa sümbol.

(2) Pirita linnaosa lipp on vapilipp: sinisel põhjal on Pirita vapi põhitunnus – valge rõngasrist, milles on viis purpurset sõõri 1 3 1. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:9 ja normaalsuurus on 105x135 cm. Piduliku kandelipu vardaehiseks on hõbedane rõngasrist viie purpurse emailitud sõõriga. Lipu etalonkujutus esitatakse lisas.

§ 2. Pirita linnaosa lipu kasutamise kord

(1) Pirita linnaosa lipp heisatakse alaliselt linnaosa haldushoonel.

(2) Pirita linnaosa lipp heisatakse ajutiselt Pirita pidupäevadel, suhtlemisel teiste omavalitsusüksustega, samuti muudel avalikel üritustel, kus on esindatud Pirita linnaosa.

(3) Pirita linnaosa lipu heiskamise võib teha kohustuslikuks üksnes linnaosa vanema korraldusega linnaosas paiknevatel linna asutustel ja linnale kuuluvatel hoonetel, rajatistel või maa-aladel, kui linnavara valitsejaks on linnaosa valitsus. Teistele omanikele on niisugused korraldused üksnes soovitusliku iseloomuga.

(4) Pirita linnaosa lipp heisatakse hoone peasissekäigu juurde või mujale selleks sobivasse kohta kas lipuvardaga vastavasse hoidjasse või lipumasti.

(5) Kui Pirita linnaosa lipp heisatakse koos Eesti riigilipu, mõne teise riigi või omavalitsusüksuse, mõne Eesti maakonna, valla või muu lipuga, asub linnaosa lipp lippude poolt vaadatuna vasakul Tallinna linna, teise riigi või Eesti riigilipust.

(6) Pirita linnaosa lippu võib kasutada muudel juhtudel linnaosa vanema kirjalikul loal.

2. peatükk
PIRITA LINNAOSA VAPI KIRJELDUS JA KASUTAMISE KORD

§ 3. Pirita linnaosa vapi kirjeldus

(1) Pirita linnaosa vapp on Pirita linnaosa sümbol.

(2) Pirita linnaosa vapi sinisel kilbil on hõbedane rõngasrist, milles rõnga ja risti liitumiskohtades ning risti keskel on purpursed sõõrid, rõngasristi all on hõbedane laineline palk. Vapi etalonkujutis esitatakse lisas.

§ 4. Pirita linnaosa vapi kasutamise kord

(1) Pirita linnaosa vappi võib kasutada:

1) linnaosa valitsuse, linnaosa halduskogu, linnaosas paiknevate linna asutuste ja linnaosa valitsuse struktuuriüksuste teenistujate ning töötajate visiitkaartidel;

2) linnaosa meenetel ja märkidel;

3) linnaosa piiritähistel, linnaosa valitsuse hoonetel, linnaosas paiknevate linna asutuste ja linnaosa valitsuse struktuuriüksuste siltidel, kui linnavara valitsejaks on linnaosa valitsus;

4) muudel juhtudel linnaosa vanema kirjalikul loal.

3. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 5. Rakendussätted

Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 1994 määrus nr 22 “Pirita linnaosa vapi kirjelduse ja etalonkujutise kinnitamine“.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2. märtsil 2006.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees


 

 


Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006

määruse nr 11

“Pirita linnaosa lipu ja vapi kirjeldus ning kasutamise kord“

LISA

 

Pirita linnaosa lipu ja vapi etalonkujutised

 

 

 

PIRITA LINNAOSA LIPP

 

valge punane Monicolor 872 sinine Monicolor 843

 

 

PIRITA LINNAOSA VAPP

 

hõbe punane Monicolor  872 sinine Monicolor 743

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees