Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja perekonna sissetulekutest mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 10.02.2005 määrus number 13
Jõustumine:17.02.2005
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus:12.02.2009 - 09.09.2009

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 05.02.2009 nr 2 jõust. 12.02.2009

Tvk m 13.12.2007 nr 49 jõust. 01.07.2008

Tvk m 13.12.2007 nr 49 jõust. 01.01.2008; p 3.1, 3.51 jõust. 01.07.2008

Tvk m 21.06.2007 nr 25 jõust. 01.07.2007
Tvk m 05.04.2007 nr 11 jõust. 13.04.2007
Tvk m 14.12.2006 nr 72 jõust. 01.01.2007
Tvk m 22.06.2006 nr 44 jõust. 27.06.2006
Tvk m 23.03.2006 nr 18 jõust. 30.03.2006
Tvk m 02.06.2005 nr 30 jõust. 10.06.2005
Tvk m 21.04.2005 nr 22 jõust. 28.04.2005

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

10. veebruar 2005 nr 13

 

 

 

 

Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja perekonna sissetulekutest mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine

(Tvk m 05.02.2009 nr 2 jõust. 12.02.2009)

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 ja Sotsiaalhoolekande seaduse § 23 p 1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Kehtestada juurdelisatud perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord vastavalt lisale 1.

(Tvk m 05.02.2009 nr 2 jõust. 12.02.2009)

2. Kehtestada perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord vastavalt lisale 2.

(Tvk m 05.02.2009 nr 2 jõust. 12.02.2009)

3. Tallinna Linnavalitsusel kinnitada toetuste piirmäärad ja toetuste maksmise aruande vorm kuu aja jooksul Tallinna linna eelarve vastuvõtmisest.

31. Tallinna Linnavalitsusel kinnitada toetuse taotlemise avalduse vorm.

(Tvk m 05.02.2009 nr 2 jõust. 12.02.2009)

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 23. jaanuari 2003 määrus nr 6 “Tallinna linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord“ alates 1. jaanuarist 2005.

5. Määrus jõustub 17. veebruaril 2005. Rakendada määruse lisas 2 punktis 2.3 nimetatud toetust tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2005. Rakendada määruse lisa 2 punktis 3.1 teises lauses olevat tingimust alates 1. augustist 2005.

(Tvk m 21.04.2005 nr 22 jõust. 28.04.2005)

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005

määrusega nr 13

LISA 1

 

Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord

(Tvk m 05.02.2009 nr 2 jõust. 12.02.2009)

 

 

 

1. Üldsätted

1.1 Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord sätestab perekonna toimetuleku soodustamiseks toetuse määramise ja maksmise tingimused ja korra.

(Tvk m 05.02.2009 nr 2 jõust. 12.02.2009)

1.2 Toetust on õigus taotleda isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

1.3 Tallinna linna eelarves linnaosa valitsusele toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja peab selle üle arvestust linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja.

1.4 Tallinna linna eelarves ametile toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist ja arvestuse pidamist korraldab ameti juhataja.

2. Toetuste liigid

2.1 Lastele makstavad toetused (makstakse vanemale, eestkostjale või hooldajale):
(Tvk m 14.12.2006 nr 72 jõust. 01.01.2007)

2.1.1 toimetuleku tagamiseks;

2.1.2 puudega lapse perele rehabilitatsiooniteenuse osaliseks hüvitamiseks;

2.1.3 abivahendite soetamise osaliseks hüvitamiseks;

2.1.4 retseptiravimite ja vaktsineerimise maksumuse osaliseks hüvitamiseks;
(Tvk m 05.04.2007 nr 11 jõust. 13.04.2007)

2.1.5 laagrituusiku osaliseks hüvitamiseks;

2.1.6 lapse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ja koolimineku kulude osaliseks hüvitamiseks;

2.1.7 laste huvi- ja sporditegevusega seotud kulutuste ja erakorraliste väljaminekute osaliseks hüvitamiseks;

(Tvk m 05.02.2009 nr 2 jõust. 12.02.2009)

2.1.8 (Kehtetu - Tvk m 14.12.2006 nr 72 jõust. 01.01.2007)

2.1.9 (Kehtetu – Tvk m 13.12.2007 nr 49 jõust. 01.01.2008);

2.1.10 paljulapseliste (3 ja enam last) perede toetus Eesti Vabariigi aastapäevaks;
2.1.11 teatripiletite maksumuse osaliseks hüvitamiseks.
(Tvk m 21.06.2007 nr 25 jõust. 01.07.2007)

2.2 Puudega isikutele makstavad toetused:

2.2.1 toimetuleku tagamiseks;

2.2.2 rehabilitatsiooni- ja taastusraviteenuse osaliseks hüvitamiseks;

2.2.3 abivahendite soetamise osaliseks hüvitamiseks;

2.2.4 retseptiravimite ja vaktsineerimise maksumuse osaliseks hüvitamiseks;
(Tvk m 05.04.2007 nr 11 jõust. 13.04.2007)

2.2.5 teatripiletite maksumuse osaliseks hüvitamiseks.
(Tvk m 21.06.2007 nr 25 jõust. 01.07.2007)

2.3 Eakatele makstavad toetused:

2.3.1 toimetuleku tagamiseks;

2.3.2 taastus- ja hooldusravi osaliseks hüvitamiseks;

2.3.3 abivahendite soetamise osaliseks hüvitamiseks;

2.3.4 retseptiravimite ja vaktsineerimise maksumuse osaliseks hüvitamiseks;
(Tvk m 05.04.2007 nr 11 jõust. 13.04.2007)

2.3.5 teatripiletite maksumuse osaliseks hüvitamiseks.
(Tvk m 21.06.2007 nr 25 jõust. 01.07.2007)

2.4 Teistele abivajajatele (kodutud, töötud, kinnipidamiskohast vabanenud ja teised isikud) makstavad toetused:

(Tvk m 13.12.2007 nr 49 jõust. 01.01.2008)

2.4.1 toimetuleku tagamiseks;

(Tvk m 13.12.2007 nr 49 jõust. 01.01.2008)

2.4.2 retseptiravimite ja vaktsineerimise maksumuse osaliseks hüvitamiseks;

(Tvk m 13.12.2007 nr 49 jõust. 01.01.2008)

2.4.3 (Kehtetu - Tvk m 13.12.2007 nr 49 jõust. 01.01.2008)

2.4.4 (Kehtetu - Tvk m 13.12.2007 nr 49 jõust. 01.01.2008)

2.5 Muud toetused:

2.5.1 erakorraliste kulude osaliseks hüvitamiseks;

2.5.2 õnnetusjuhtumite korral (päästeteenistuse või politsei kirjaliku tõendi alusel);

2.5.3 lähedase inimese matuse korraldamiseks;

2.5.4 toitlustamise osaliseks hüvitamiseks;

2.5.5 üritustel osalemiseks;

2.5.6 (Kehtetu – Tvk m 13.12.2007 nr 49 jõust. 01.01.2008)

3. Toetuse taotlemine

3.1 Toetuse taotleja esitab elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kirjaliku avalduse, milles põhjendab toetuse saamise vajadust, v.a punkt 2.5.5 alusel. Esmakordsel pöördumisel esitab taotleja kirjaliku loetelu, milles on nimetatud taotleja enda ja tema perekonna omandis olevad kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid, sõidukid ning väärtpaberid.

(Tvk m 05.02.2009 nr 2 jõust. 12.02.2009)

3.2 Linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnal on õigus nõuda taotlejalt perekonna sissetulekut tõendavaid dokumente või muid täiendavaid andmeid, sh ka väljavõtteid panga kontodest, millest taotlejat informeeritakse avalduse vastuvõtmisel või kümne tööpäeva jooksul pärast avalduse vastuvõtmist.

(Tvk m 13.12.2007 nr 49 jõust. 01.01.2008)

3.3 Toetuse taotlused, millele ei ole ühe kuu jooksul avalduse esitamisest või kirjaliku teate saatmisest esitatud täiendavalt vajalikke dokumente, vaadatakse nimetatud tähtaja möödumisel läbi esitatud dokumentide alusel.

3.4 Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast sündmust, millega seoses toetust taotletakse.

4. Toetuse määramine ja maksmine

4.1 Punktis 2 sätestatud toetuse määramise aluseks on perekonna sissetulek. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- ja linnaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused.

4.2 Perekonna sissetuleku arvestamisel võetakse arvesse ka taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulekud juhul, kui ta on taotlejaga või taotlejaga koos elava perekonnaliikmega abielus või on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama taotleja või taotlejaga koos elava perekonnaliikme alaealisi lapsi.

(Tvk m 13.12.2007 nr 49 jõust. 01.01.2008)

4.3 Punktis 2 sätestatud toetus määratakse reeglina isikutele, kelle perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast.

(Tvk m 23.03.2006 nr 18 jõust. 30.03.2006)

4.4 Õnnetusjuhtumite ja muude ettenägemata asjaolude puhul on õigus määrata ühekordset toetust ka suurema sissetulekuga peredele.

4.5 Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja kümne tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast. Toetuse määramisest võib keelduda, kui toetuse taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevad kinnis- ja vallasasjad ning väärtpaberid tagavad temale või perekonnale toimetulekuks piisavad vahendid. Toetuse taotleja nõudmisel otsustab küsimuse linnaosa sotsiaalhoolekande komisjon.

(Tvk m 23.03.2006 nr 18 jõust. 30.03.2006;

Tvk m 05.02.2009 nr 2 jõust. 12.02.2009)

4.6 Toetuse mittemääramise korral teatatakse sellest toetuse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates, näidates ära keeldumise põhjuse.

(Tvk m 23.03.2006 nr 18 jõust. 30.03.2006)

4.7 Toetuse suurus sõltub Tallinna linna eelarvest linnaosale sotsiaaltoetusteks eraldatud vahenditest, toetuse piirmäärast, taotleja ja tema seadusjärgsete ülalpidajate sissetulekust, varanduslikust seisust, eluaseme kuludest ning taotleja konkreetsest vajadusest. Toetuse määramisel arvestatakse eluruumi alalisi kulusid eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi (18 m2 eluruumide üldpinda perekonna iga liikme ja lisaks 15 m2 perekonna kohta; eluruumis üksi elavatele pensionäridele võib arvestada normpinnaks kuni 51 m2) ulatuses elamuhaldaja ja kommunaalteenuste osutajate väljastatud makseteatiste alusel. Vajadusel on sotsiaalhoolekande osakonna töötajal õigus teha kodukülastus.

(Tvk m 05.02.2009 nr 2 jõust. 12.02.2009)

4.8 Linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna juhatajal on sotsiaalhoolekande komisjoni ettepanekul õigus erandkorras määrata toetust ka määruses ettenägemata juhtudel või kinnitatud piirmäärasid ületavas summas.

4.9 Toetus kantakse kümne tööpäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja kirjalikus avalduses näidatud arvelduskontole. Punktides 2.5.4 ja 2.5.5 sätestatud toetusteks on toidutalong, osavõtupilet või muu mitterahaline hüvitis.

(Tvk m 13.12.2007 nr 49 jõust. 01.01.2008)

4.10 Toetust on õigus tagasi nõuda kui toetuse määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed. Juhul kui isik keeldub valeandmete alusel saadud toetust vabatahtlikult tagastamast, võib Tallinna Linnavalitsus teha isikule ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib Tallinna Linnavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

(Tvk m 23.03.2006 nr 18 jõust. 30.03.2006)

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 10. veeburari 2005

määrusega nr 13

LISA 2

 

Perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord

(Tvk m 05.02.2009 nr 2 jõust. 12.02.2009)

 

 

 

1. Üldsätted

1.1 Perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord sätestab ühekordse lapse sünnitoetuse, esmakordselt kooli mineva lapse toetuse, lapse sünnipäevatoetuse, mitmike (3 ja enam last) sünnitoetuse, puudega lapse toetuse, ellusuunamise toetuse ning pensionäridele hinnatõusu kompenseerimise toetuse määramise ja maksmise tingimused.
(Tvk m 14.12.2006 nr 72 jõust. 01.01.2007;
Tvk m 21.06.2007 nr 25 jõust. 01.07.2007;

Tvk m 05.02.2009 nr 2 jõust. 12.02.2009)

1.2 Toetust on õigus taotleda isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregistri) andmetel Tallinna linn.

1.3 Tallinna linna eelarves ametile toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist ja arvestuse pidamist korraldab ameti juhataja.

1.4 Toetuse taotleja esitab elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kirjaliku avalduse punktis 2 nimetatud toetuse saamiseks. Ühekordse lapse sünnitoetuse ja mitmike (3 ja enam last) sünnitoetuse avalduse võib esitada ka Tallinna Perekonnaseisuametis.

(Tvk m 23.03.2006 nr 18 jõust. 30.03.2006;
Tvk m 14.12.2006 nr 72 jõust. 01.01.2007)

2. Toetuste liigid

2.1 Ühekordne lapse sünnitoetus.

2.2 Esmakordselt kooli mineva lapse toetus.

2.3 Lapse sünnipäevatoetus.

2.4 Mitmike (3 ja enam last) sünnitoetus.

(Tvk m 23.03.2006 nr 18 jõust. 30.03.2006)

2.5 (Kehtetu - Tvk m 21.06.2007 nr 25 jõust. 01.07.2007)

2.6 Puudega lapse toetus.

(Tvk m 22.06.2006 nr 44 jõust. 27.06.2006)

2.7 Ellusuunamise toetus.
(Tvk m 14.12.2006 nr 72 jõust. 01.01.2007)

2.8 Pensionäridele hinnatõusu kompenseerimise toetus.
(Tvk m 14.12.2006 nr 72 jõust. 01.01.2007)

3. Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

3.1 Ühekordne lapse sünnitoetus määratakse lapse vanemale tingimusel, et mõlemad lapse vanemad on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud enne lapse sündi ning vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse sündi. Toetus määratakse raviasutuse või perearsti tõendi alusel tingimusel, et lapse sünnitanud ema oli võetud rasedusega arvele enne 12. rasedusnädalat ja olnud arsti regulaarsel jälgimisel. Laps peab rahvastikuregistri andmetel olema Tallinna linna elanik ja elama toetuse taotlejaga ühel aadressil.
(Tvk m 13.12.2007 nr 49 jõust. 01.07.2008)

3.2 Lapse vanem võib esitada avalduse toetuse saamiseks kuue kuu jooksul pärast lapse sündi. Toetus makstakse lapse sünnikuupäeval kehtinud korras ja määras.

(Tvk m 22.06.2006 nr 44 jõust. 27.06.2006)

3.3 Lapse vanemlikust hoolitsusest ilmajätmise või lapse lapsendamise korral on toetuse määramise õigus linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna juhatajal sotsiaalhoolekande komisjoni ettepanekul. Lapse lapsendanud vanemal on õigus taotleda toetust kuue kuu jooksul pärast kohtuotsuse jõustumist tingimusel, et laps ei ole kohtuotsuse jõustumise ajal vanem kui üks aasta ja kuus kuud.

(Tvk m 22.06.2006 nr 44 jõust. 27.06.2006;
Tvk m 14.12.2006 nr 72 jõust. 01.01.2007)

3.4 Esmakordselt kooli mineva lapse toetus makstakse avalduse alusel lapsevanemale, eestkostjale (kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta) või lapse hooldajale (lapse perekonnas hooldamise leping) tingimusel, et vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik, elab toetuse taotlejaga ühel aadressil ja asub õppima Tallinna kooli. Toetus määratakse kooli õpilaste kinnitatud nimekirjade alusel. Toetus on ühekordne ning avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest.
(Tvk m 14.12.2006 nr 72 jõust. 01.01.2007)

3.5 Lapse sünnipäevatoetus määratakse pere teise ja järgnevate laste teiseks, kolmandaks, neljandaks ja viiendaks sünnipäevaks. Toetus makstakse avalduse alusel lapsevanemale, eestkostjale (kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta) või hooldajale (lapse perekonnas hooldamise leping) tingimusel, et üks vanematest või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse sünnipäeva ning sünnipäevalaps ja pere esimene laps elavad rahvastikuregistri andmetel toetuse taotlejaga ühel aadressil. Avalduse toetuse saamiseks võib esitada alates lapse sünnipäevakuust kolme kuu jooksul pärast lapse sünnipäeva. Toetus makstakse lapse sünnipäeval kehtinud korras ja määras. Lapse hooldajal on õigus taotleda toetust ka tingimusel kui ta rahvastikuregistri andmetel elab väljaspool Tallinna linna ja laps on Tallinna linna elanik.

(Tvk m 23.03.2006 nr 18 jõust. 30.03.2006;

Tvk m 22.06.2006 nr 44 jõust. 27.06.2006, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2006;

Tvk m 21.06.2007 nr 25 jõust. 01.07.2007, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2007;

Tvk m 13.12.2007 nr 49 jõust. 01.01.2008)

3.51 Mitmike (3 ja enam last) sünnitoetus määratakse mitmike vanemale tingimustel, et mitmike mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud enne laste sündi ning vähemalt üks laste vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne laste sündi. Toetus määratakse avalduse ja raviasutuse või perearsti tõendi alusel tingimusel, et mitmikud sünnitanud ema oli võetud rasedusega arvele enne 12. rasedusnädalat ja olnud arsti regulaarsel jälgimisel. Mitmikud peavad rahvastikuregistri andmetel olema Tallinna linna elanikud ja elama toetuse taotlejaga ühel aadressil. Mitmike vanem võib esitada avalduse toetuse saamiseks kuue kuu jooksul pärast mitmike sündi. Toetus makstakse mitmike sünnikuupäeval kehtinud korras ja määras.

(Tvk m 13.12.2007 nr 49 jõust. 01.07.2008)

3.52 (Kehtetu - Tvk m 21.06.2007 nr 25 jõust. 01.07.2007)

3.5³ Puudega lapse toetus määratakse vanemale, eestkostjale (kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta) või lapse hooldajale (lapse perekonnas hooldamise leping), kes rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari, elab rahvastikuregistri andmetel lapsega ühel aadressil ja lapsele ei ole määratud töövõimetuspensioni. Lapse hooldajal on õigus taotleda toetust ka tingimusel, kui ta rahvastikuregistri andmetel elab väljaspool Tallinna linna ja laps on Tallinna linna elanik. Avalduse toetuse saamiseks võib esitada üks kord kalendriaasta jooksul. Toetus määratakse arstliku ekspertiisi otsuse alusel.

(Tvk m 22.06.2006 nr 44 jõust. 27.06.2006;
Tvk m 14.12.2006 nr 72 jõust. 01.01.2007)

3.54 Ellusuunamise toetus määratakse lastekodust, eestkostelt või perekonnas hooldamiselt iseseisvasse ellu astuvale isikule tingimusel, et isik on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik. Linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnal on õigus maksta toetust osade kaupa maksimaalselt kuue kuu jooksul.
(Tvk m 14.12.2006 nr 72 jõust. 01.01.2007)

3.55 Pensionäridele hinnatõusu kompenseerimise toetus määratakse vanadus- ja töövõimetuspensioni saajale ning täisealisele (alates 18. eluaastast) rahva- ja toitjakaotuspensioni saajale. Toetus makstakse tingimusel, et toetuse taotleja on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari ning on kantud riiklikku pensionikindlustuse registrisse. Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada toetuse esmakordsel taotlemisel. Toetuse saamiseks vajalike andmete muutumisest on toetuse saaja kohustatud teatama elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnale enne jooksva aasta 27. detsembrit. Toetust makstakse üks kord aastas.
(Tvk m 14.12.2006 nr 72 jõust. 01.01.2007)

3.6 Kui toetuse saamiseks on kõik tingimused täidetud, siis toetuse määramiseks kirjalikku otsust ei vormistata ja toetus makstakse välja taotluses märgitud viisil. Kui toetuse saamise tingimused ei ole täidetud, teeb sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja toetuse määramisest keeldumise otsuse kümne tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast. Toetuse taotleja nõudmisel otsustab küsimuse linnaosa sotsiaalhoolekande komisjon.
(Tvk m 14.12.2006 nr 72 jõust. 01.01.2007)

3.7 Toetust on õigus tagasi nõuda kui toetuse määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed. Juhul, kui isik keeldub valeandmete alusel saadud toetust vabatahtlikult tagastamast, võib Tallinna Linnavalitsus teha isikule ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib Tallinna Linnavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

(Tvk m 23.03.2006 nr 18 jõust. 30.03.2006)