Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja perekonna sissetulekutest mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 10.02.2005 määrus number 13
Jõustumine:17.02.2005
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus:17.02.2005 - 27.04.2005

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

10. veebruar 2005 nr 13

 

 

 

 

Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekutest mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 ja Sotsiaalhoolekande seaduse § 23 p 1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Kehtestada juurdelisatud Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord vastavalt lisale 1.

2. Kehtestada Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord vastavalt lisale 2.

3. Tallinna Linnavalitsusel kinnitada toetuste piirmäärad ja toetuste maksmise aruande vorm kuu aja jooksul Tallinna linna eelarve vastuvõtmisest.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 23. jaanuari 2003 määrus nr 6 “Tallinna linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord“ alates 1. jaanuarist 2005.

5. Määrus jõustub 17. veebruaril 2005. Rakendada määruse lisas 2 punktis 2.3 nimetatud toetust tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2005.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005

määrusega nr 13

LISA 1

 

Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord

 

 

 

1. Üldsätted

1.1 Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord sätestab perekonna toimetuleku soodustamiseks toetuse määramise ja maksmise tingimused ja korra.

1.2 Toetust on õigus taotleda isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

1.3 Tallinna linna eelarves linnaosa valitsusele toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja peab selle üle arvestust linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja.

1.4 Tallinna linna eelarves ametile toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist ja arvestuse pidamist korraldab ameti juhataja.

2. Toetuste liigid

2.1 Lastele makstavad toetused (makstakse vanemale, eestkostjale või hooldamisele võtjale):

2.1.1 toimetuleku tagamiseks;

2.1.2 puudega lapse perele rehabilitatsiooniteenuse osaliseks hüvitamiseks;

2.1.3 abivahendite soetamise osaliseks hüvitamiseks;

2.1.4 retseptiravimite maksumuse osaliseks hüvitamiseks;

2.1.5 laagrituusiku osaliseks hüvitamiseks;

2.1.6 lapse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ja koolimineku kulude osaliseks hüvitamiseks;

2.1.7 laste huviala- ja sporditegevusega seotud kulutuste ja erakorraliste väljaminekute osaliseks hüvitamiseks;

2.1.8 elluastumistoetus eestkostelastele;

2.1.9 paljulapseliste (3 ja enam last) perede toetus;

2.1.10 paljulapseliste (3 ja enam last) perede toetus Eesti Vabariigi aastapäevaks.

2.2 Puudega isikutele makstavad toetused:

2.2.1 toimetuleku tagamiseks;

2.2.2 rehabilitatsiooni- ja taastusraviteenuse osaliseks hüvitamiseks;

2.2.3 abivahendite soetamise osaliseks hüvitamiseks;

2.2.4 retseptiravimite maksumuse osaliseks hüvitamiseks.

2.3 Eakatele makstavad toetused:

2.3.1 toimetuleku tagamiseks;

2.3.2 taastus- ja hooldusravi osaliseks hüvitamiseks;

2.3.3 abivahendite soetamise osaliseks hüvitamiseks;

2.3.4 retseptiravimite maksumuse osaliseks hüvitamiseks.

2.4 Teistele abivajajatele makstavad toetused:

2.4.1 kodututele;

2.4.2 töötutele;

2.4.3 resotsialiseerimistoetus kinnipidamiskohast vabanenud isikutele;

2.4.4 teistele abivajavatele isikutele.

2.5 Muud toetused:

2.5.1 erakorraliste kulude osaliseks hüvitamiseks;

2.5.2 õnnetusjuhtumite korral (päästeteenistuse või politsei kirjaliku tõendi alusel);

2.5.3 lähedase inimese matuse korraldamiseks;

2.5.4 toitlustamise osaliseks hüvitamiseks;

2.5.5 üritustel osalemiseks.

3. Toetuse taotlemine

3.1 Toetuse taotleja esitab elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kirjaliku avalduse, milles põhjendab toetuse saamise vajadust, v.a punkt 2.5.5 alusel.

3.2 Linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnal on vajadusel õigus nõuda taotlejalt perekonna sissetulekut tõendavaid dokumente või muid täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse avalduse vastuvõtmisel või kümne tööpäeva jooksul pärast avalduse vastuvõtmist.

3.3 Toetuse taotlused, millele ei ole ühe kuu jooksul avalduse esitamisest või kirjaliku teate saatmisest esitatud täiendavalt vajalikke dokumente, vaadatakse nimetatud tähtaja möödumisel läbi esitatud dokumentide alusel.

3.4 Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast sündmust, millega seoses toetust taotletakse.

4. Toetuse määramine ja maksmine

4.1 Punktis 2 sätestatud toetuse määramise aluseks on perekonna sissetulek. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- ja linnaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused.

4.2 Perekonna sissetuleku arvestamisel võetakse arvesse ka taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulekud juhul, kui viimane on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama toetuse taotlejat või taotleja ülalpidamisel olevaid isikuid.

4.3 Punktis 2 sätestatud toetus määratakse reeglina isikutele, kelle perekonna sissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kui kehtiva palga alammäära järgi makstav netopalk ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 75% kehtiva palga alammäära järgi makstavast netopalgast.

4.4 Õnnetusjuhtumite ja muude ettenägemata asjaolude puhul on õigus määrata ühekordset toetust ka suurema sissetulekuga peredele.

4.5 Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja viie tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast. Toetuse taotleja nõudmisel otsustab küsimuse linnaosa sotsiaalhoolekande komisjon.

4.6 Toetuse mittemääramise korral teatatakse sellest toetuse taotlejale kirjalikult kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates, näidates ära keeldumise põhjuse.

4.7 Toetuse suurus sõltub Tallinna linna eelarvest linnaosale sotsiaaltoetusteks eraldatud vahenditest, toetuse piirmäärast, taotleja ja tema seadusjärgsete ülalpidajate sissetulekust, varanduslikust seisust, eluaseme kuludest ning taotleja konkreetsest vajadusest. Vajadusel on sotsiaalhoolekande osakonna töötajal õigus teha kodukülastus.

4.8 Linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna juhatajal on sotsiaalhoolekande komisjoni ettepanekul õigus erandkorras määrata toetust ka määruses ettenägemata juhtudel või kinnitatud piirmäärasid ületavas summas.

4.9 Toetus kantakse kümne tööpäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja kirjalikus avalduses näidatud arvelduskontole. Punktides 2.5.4 ja 2.5.5 sätestatud toetuseks võivad olla toidutalong, osavõtupilet või muu mitterahaline hüvitis.

4.10 Toetust on õigus tagasi nõuda kui toetuse määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed. Juhul kui isik keeldub valeandmete alusel saadud toetust vabatahtlikult tagastamast, võib Tallinna Linnavalitsus teha isikule ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib Tallinna Linnavalitsus rakendada sunniraha.

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 10. veeburari 2005

määrusega nr 13

LISA 2

 

Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord

 

 

 

1. Üldsätted

1.1 Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise kord sätestab ühekordse lapse sünnitoetuse ja esmakordselt kooli mineva lapse toetuse ja lapse sünnipäevatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja korra.

1.2 Toetust on õigus taotleda isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregistri) andmetel Tallinna linn.

1.3 Tallinna linna eelarves ametile toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist ja arvestuse pidamist korraldab ameti juhataja.

2. Toetuste liigid

2.1 Ühekordne lapse sünnitoetus.

2.2 Esmakordselt kooli mineva lapse toetus.

2.3 Lapse sünnipäevatoetus.

3. Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

3.1 Ühekordne lapse sünnitoetus määratakse lapse sünnitanud emale tingimusel, et ta on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik enne lapse sündi ning vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse sündi. Toetus määratakse Eesti Vabariigis väljastatud sünnitunnistuse ning raviasutuse või perearsti tõendi alusel tingimusel, et lapse sünnitanud ema oli võetud rasedusega arvele enne 12. rasedusnädalat ja olnud arsti regulaarsel jälgimisel. Laps peab rahvastikuregistri andmetel olema Tallinna linna elanik.

3.2 Lapse sünnitanud ema võib esitada avalduse toetuse saamiseks kuue kuu jooksul pärast lapse sündi. Toetus makstakse lapse sünnikuupäeval kehtinud korras ja määras.

3.3 Ema surma või lapse vanemlikust hoolitsusest ilmajätmise või lapse lapsendamise korral on toetuse määramise õigus linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna juhatajal sotsiaalhoolekande komisjoni ettepanekul. Lapse lapsendanud emal on õigus taotleda toetust kuue kuu jooksul pärast kohtuotsuse jõustumist tingimusel, et laps ei ole kohtuotsuse jõustumise ajal vanem kui üks aasta ja kuus kuud.

3.4 Esmakordselt kooli mineva lapse toetus makstakse avalduse alusel lapsevanemale, eestkostjale (kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta) või lapse hooldamisele võtjale (lapse perekonnas hooldamise leping) tingimusel, et vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik, elab toetuse taotlejaga ühel aadressil ja asub õppima Tallinna kooli. Toetus määratakse esimest korda kooli mineva lapse sünnitunnistuse ja pärast kooli õpilaste nimekirjade kinnitamist kooli poolt väljastatud tõendi alusel. Toetus on ühekordne ning seda makstakse lapse koolimineku esimesel aastal.

3.5 Lapse sünnipäevatoetus määratakse pere teise ja järgnevate laste teiseks sünnipäevaks. Toetus makstakse avalduse alusel lapsevanemale, eestkostjale (kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta) või hooldamisele võtjale (lapse perekonnas hooldamise leping) tingimusel, et üks vanematest või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse sünnipäeva ning laps elab rahvastikuregistri andmetel toetuse taotlejaga ühel aadressil. Toetus määratakse alates sünnipäevakuust pere esimese ja sünnipäevalapse sünnitunnistuste alusel. Avalduse toetuse saamiseks võib esitada kolme kuu jooksul pärast lapse sünnipäeva. Toetus makstakse lapse sünnipäeval kehtinud korras ja määras. Lapse hooldamisele võtjal on õigus taotleda toetust ka tingimusel kui ta rahvastikuregistri andmetel elab väljaspool Tallinna linna ja laps on Tallinna linna elanik.

3.6 Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja kümne tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast. Toetuse taotleja nõudmisel otsustab küsimuse linnaosa sotsiaalhoolekande komisjon.

3.7 Toetust on õigus tagasi nõuda kui toetuse määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed. Juhul, kui isik keeldub valeandmete alusel saadud toetust vabatahtlikult tagastamast, võib Tallinna Linnavalitsus teha isikule ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib Tallinna Linnavalitsus rakendada sunniraha.