Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 09.12.2004 määrus number 43
Jõustumine:13.12.2004
Redaktsiooni kehtivus:23.06.2013 - ... [RT IV, 20.06.2013, 50]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 13.06.2013 nr 37 [RT IV, 20.06.2013, 4 - jõust. 23.06.2013]
Tvk m 13.06.2013 nr 36 [RT IV, 20.06.2013, 3 - jõust. 23.06.2013]
Tvk m 07.02.3013 nr 9 [RT IV, 14.02.2013, 1 - jõust. 01.03.2013]
Tvk m 17.05.2007 nr 13 jõust. 24.05.2007
Tvk m 14.12.2006 nr 69 jõust. 01.10.2007
Tvk m 26.01.2006 nr 1 jõust. 01.02.2006
Tvk m 20.06.2005 nr 37 jõust. 01.07.2005
Tvk m 02.06.2005 nr 27 jõust. 10.06.2005
Tvk m 02.06.2005 nr 26 jõust. 10.06.2005

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

9. detsember 2004 nr 43

 

 

 

 

Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 2 ja lg 7 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

Tallinna Linnavolikogu
määrab:

 

1. Korraldada alates 1. jaanuarist 2005 Tallinna Kommunaalamet ja Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet ümber Tallinna Keskkonnaametiks, Tallinna Kommunaalametiks ja Tallinna Transpordiametiks.

2. Kinnitada:

2.1 Tallinna Keskkonnameti põhimäärus vastavalt lisale 1;

2.2 [Kehtetu - RT IV, 20.06.2013, 4 - jõust. 23.06.2013]

2.3 [Kehtetu - RT IV, 14.02.2013, 1 - jõust. 01.03.2013]

3. Korraldada alates 1. jaanuarist 2005 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet ümber alljärgnevalt:

3.1 panna munitsipaalpolitsei ülesanded Tallinna Keskkonnametile;

3.2 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti päästealaga seonduvad omavalitsulikud ülesanded anda üle Harjumaa Päästeteenistusele.

4. [Kehtetu - RT IV, 20.06.2013, 3 - jõust. 23.06.2013]

5. Tallinna Linnavalitsusel:

5.1 esitada Tallinna Linnavolikogule käesolevast määrusest tulenevad muudatused linna 2005. aasta eelarves 16. detsembriks 2004;

5.2 moodustada ametite ümberkorraldamiseks komisjonid;

5.3 esitada Tallinna Linnavolikogule ettepanekud käesolevast määrusest tingitud muudatuste sisseviimiseks Tallinna õigusaktidesse.

6. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

7. Määrus jõustub 13. detsembril 2004, määruse punkt 6 jõustub 1. jaanuaril 2005.