Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus
Tallinna Linnavolikogu 27.05.2004 määrus number 19 [RT IV, 08.08.2013, 59]
Jõustumine:01.07.2004
Kehtetuks tunnistamine:27.05.2017
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2004 - 27.05.2017 [RT IV, 08.08.2013, 59]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 18.05.2017 nr 9 [RT IV, 24.05.2017, 5 - jõust. 27.05.2017]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

27. mai 2004 nr 19

 

 

 

 

Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Kaugkütteseaduse § 5 lg 2 ja lg 6 ja linnavolikogu 29. oktoobri 1998 otsusega nr 145 heakskiidetud Tallinna energiakontseptsioonist ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

     

1. Määrata Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja soojusettevõtja arenduskohustus vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnavalitsusel soojuse piirhinna kooskõlastamisel lähtuda Energiaturu Inspektsiooni poolt väljatöötatud soojusenergia piirhinna kooskõlastamise põhimõtetest.

3. Määrus jõustub 1. juulil 2004.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004

määrusega nr 19

LISA

 

Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus

 

 

 

1. Tallinna kaugküttepiirkonna piirid

1.1  Tallinna kaugküttepiirkond hõlmab valdavalt kõrghoonestusega alasid Lasnamäe, Mustamäe, Õismäe, Tallinna Kesklinna ja Põhja-Tallinna linnaosades, kus ehitised on juba ühendatud kaugküttevõrkudega (edaspidi võrk), samuti lokaalkatlamajade ümbrust Pirita linnaosa keskuses, Nõmme ja Kristiine linnaosades.

1.2 Tallinna kaugküttepiirkonna piirid on kirjeldatud lisas 1 ja Tallinna linna kaardil lisas 2. Kaugküttepiirkonna piir kulgeb piki tänava telgjoont.

2. Võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord

2.1 Kaugküttepiirkonnas on võrguga liitumine kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele isikutele, kelle omandis või valduses on tarbijapaigaldis ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamiseks, välja arvatud punktis 2.3 nimetatud erandjuhtudel.

2.2 Isikud, kes kaugküttepiirkonna määramise ajal ei kasuta kaugkütet, ei ole kohustatud liituma võrguga.

2.3 Erandid, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte, on:

2.3.1 ajutised ehitised;

2.3.2 ehitised, mille soojuskoormus paigaldatava trassi jooksva meetri kohta on väiksem kui 2 kW;

2.3.3 ehitised, mille projekteeritud maksimaalne soojuskoormus on alla 40 kW;

2.3.4 ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või mille võrku ühendamine seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse;

2.3.5 ehitised, mille soojusega varustamiseks kasutatakse keskkonnasõbralikke kütteviise (maasoojus, päikeseenergia, hüdroenergia, tuuleenergia jne) või elektrienergia.

2.4 Võrguga liitumine kaugküttepiirkonnas toimub Kaugkütteseadusega sätestatud korras.

2.5 Võrguettevõtjal on õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu.

2.6 Võrgust eraldumiseks loetakse võrguühenduse alalist likvideerimist.

2.7 Soojusvarustuse ajutine katkestamine ja taastamine toimub vastavalt Kaugkütteseaduses sätestatule.

2.8 Võrgust eraldumist kaugküttepiirkonnas on lubatud tarbijal taotleda alljärgnevatel juhtudel:

2.8.1 võrgu kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamine;

2.8.2 ehitise soojusvarustuse parameetrite muutmine rekonstrueerimise käigus selliselt, et ehitise varustamist soojusega võrgu kaudu ei ole võimalik jätkata võrgu tehniliste võimaluste tõttu;

2.8.3 ehitise rekonstrueerimine selliselt, et ehitise maksimaalne soojuskoormus jääb alla 40 kW, välja arvatud punktis 2.3.3 sätestatud juhul;

2.8.4 ehitise rekonstrueerimine selliselt, et soojusega varustamiseks hakatakse kasutama keskkonnasõbralikke kütteviise (maasoojus, päikeseenergia, hüdroenergia, tuuleenergia jne) või elektrienergia.

2.9 Võrgust eraldumist taotlev tarbija peab võrguettevõtjale esitama võrgust eraldumise taotluse.

2.10 Võrguettevõtja esitab eraldumistingimused tarbija taotluse alusel 30 tööpäeva jooksul.

2.11 Eraldumistingimustes määratakse kindlaks:

2.11.1 võrguühenduse likvideerimise aeg, arvestades, et see toimuks 6 kuu jooksul eraldumistaotluse esitamisest;

2.11.2 võrguühenduse likvideerimise tehnilised nõuded, mis on vajalikud võrgu stabiilsuse jateiste tarbijate varustuskindluse tagamiseks;

2.12 Eraldumist taotlev tarbija peab tasuma võrguettevõtjale eraldumisega seotud põhjendatud kulud.

3. Kaugkütte üldised kvaliteedinõuded

3.1 Soojusettevõtja on kohustatud tagama tema omandis või valduses oleva kaugküttevõrguga ühendatud tarbijate pideva varustamise vajalikus koguses soojusega vastavalt nende vahel sõlmitud soojuse müügi lepingule.

3.2 Soojuse müügi lepingus ettenähtud soojuskoormuse tagamiseks peab soojusallikast väljastatav temperatuurigraafik ja hüdrauliline re˛iim lähtuma välisõhutemperatuurist, ilmastiku prognoosist, tuule kiirusest ja suunast ning soojusvõrgu inertsist.

3.3 Piisava tsirkulatsiooni tagamiseks tarbija soojusseadmetes peab soojusettevõtja tagama tarbija soojussõlme ees rõhkude vahe:

3.3.1 sõltumatu ühendusskeemi puhul vähemalt 0,6 bar’i;

3.3.2 sõltuva ühendusskeemi puhul vähemalt 0,4 bar’i.

3.4 Soojusettevõtja peab tagama järgmiste võrguvee kvaliteedile kehtestatud normide täitmise:

Karedus,

mmol/dm3

Hõljuvained, mg/kg

O2, mg/kg

pH

Cl,

mg/kg

Fe,

mg/kg

< 0,018

< 1

< 0,02

9 – 10

< 50

< 0,5

3.5  Kaugküttepiirkonnas tegutsev võrguettevõtja on kohustatud tagama soojusallikatel reservkütuse olemasolu (va kergel kütteõlil töötavad soojusallikad). Kivisöe kasutamist kütusena tuleb piirata.

3.6 Kaugküttepiirkonnas tegutsev võrguettevõtja on sotsiaalobjektide jaoks kohustatud tagama:

3.6.1 kahepoolse toite või

3.6.2 tehnilised võimalused teisaldatava soojusallika ühendamiseks ning võrguettevõtja poolt teenindatava suurima soojuskoormusega sotsiaalobjekti soojusvajadust katva teisaldatava soojusallika olemasolu.

3.7 Alates 2006. aasta 1. jaanuarist peab kaugküttepiirkonnas tegutsev soojusettevõtja omama ISO 9001 ja alates 2010 aastast ISO 14000 kvaliteedisertifikaati.

3.8 Enne käesoleva määruse jõustumist kaugküttepiirkondades tegutsenud võrguettevõtjad peavad oma tegevuse viima vastavusse punktides 3.5 ja 3.6 sätestatud nõuetega hiljemalt 1. jaanuariks 2005. a.

4. Soojusettevõtja arenduskohustus

4.1 Soojusettevõtja arendab tema omandis või valduses olevaid kaugküttesüsteeme ja tõstab nende efektiivsust, et oleks tagatud kõigis tema võrgupiirkondades uute liitujate tarbijapaigaldiste võrku ühendamine ja seal olevate tarbijate ja liitujate kvaliteedinõuetele vastava soojusega varustamine.

4.2 Soojusettevõtja on võrgu tehniliste võimaluste piires ja majandusliku põhjendatuse korral kohustatud ühendama võrguga kõik tema võrgupiirkonnas asuvad liitumistaotluse esitanud liitujate tarbijapaigaldised, kui sellega ei seata ohtu varasemateliitujate varustuskindlust.

 

 

 

 

 

 


 

LISA 1

Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004

määrusega nr 19 kinnitatud LISA “Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ juurde

 

 

Tallinna kaugküttepiirkonna piirid

 

 

 

1. Tallinna kaugküttepiirkonna territoorium piirneb:

1.1 Olevi tänavaga kuni Vanemuise tänavani – Vanemuise tänavaga kuni Ugala tänavani – Ugala tänavaga kuni Taara tänavani – Taara tänavaga kuni Lootuse puiesteeni – Lootuse puiesteega kuni tähe tänavani – Tähe tänavaga kuni Serva tänavani – Serva tänavaga kuni Kaare tänavani – Kaare tänava pikendusega kuni lõikumiseni Hiiu tänavaga – Hiiu tänava edela-kirdesuunalise lõiguga koos edelasuunalise mõttelise pikendusega kuni Olevi tänava ja Ilmarise tänava ristmikuni.

1.2 Olevi tänavaga kuni J.V. Jannseni puiestiku kagupiirini – J.V. Jannseni puiestiku kagu- ja idapiiriga kuni lõikumiseni J.V. Jannseni tänavaga – J.V. Jannseni tänavaga, kaasa arvatud J.V. Jannseni tänav 35 ja 37 kinnistud kuni Vabaduse puiesteeni – Vabaduse puiesteega kuni Olevi tänavani.

1.3 Kadaka puiesteega alates Mustamäe linnaosa lõunapiirist kuni Kadaka teeni – Kadaka tee 86 kinnistu  kagu ja edelapiiriga kuni Astangu ja Tähetorni tänavate vahelise Tallinna üldplaneeringu maakasutusplaanil märgitud reservala piirini – Astangu ja Tähetorni tänavate vahelise Tallinna üldplaneeringu maakasutusplaanil märgitud reservala piiriga kuni Paldiski maanteeni – Paldiski maanteega kuni Paldiski maantee 145 kinnistu  edelapiirini – Paldiski maantee 145 kinnistu edela, kagu ja kirdepiiriga kuni selle lõikumiseni Veskimäe tänavaga – Veskimäe tänavaga kuni Tuuliku teeni – Tuuliku teega kuni lõikumiseni Haabersti linnaosa piiriga – Haabersti linnaosa piiri lõiguga kuni Kõrgepinge tänavani – Kõrgepinge tänavaga kuni lõikumiseni Paldiski maanteega – Paldiski maanteega kuni lõikumiseni Paldiski maantee 90 kinnistu läänepiiriga – põhjasuunalise mõttelise joonega Paldiski maantee ja Paldiski maantee 90 kinnistu läänepiiri lõikepunktist kuni lõikumiseni Mustjõega – mõttelise joonega Mustjõe lõikepunktist kuni Paldiski maantee 70B kinnistu põhjatipuni – mõttelise joonega Paldiski maantee 70B kinnistu põhjatipust kuni Paldiski maantee 52 kinnistu läänetipuni – Paldiski maantee 52 kinnistu läänetipuga piki kinnistu loodepiiri ja samasuunalise mõttelise pikendusega kuni lõikumiseni Merimetsa teega – Merimetsa teega kuni lõikumiseni Paldiski maantee 50 kinnistu loodepiiriga – Paldiski maantee 50 kinnistu piiriga kuni lõikumiseni Ädala tänav 4D kinnistu edelapiiriga – Ädala tänav 4D kinnistu edelapiiriga ja Merimetsa metsapargi kirdepiiriga kuni lõikumiseni Kolde puiesteega – Kolde puiesteega kuni Pelguranna tänavani – Pelguranna tänavaga kuni Kopli tänavani – Kopli tänavaga kuni Vasara tänavani – Vasara tänavaga kuni Kopliranna tänavani - Kopliranna tänavaga kuni lõikumiseni Ankru tänava edelasuunalise mõttelise pikendusega – Ankru tänava edelasuunalise mõttelise pikendusega kuni Ankru tänav 12 kinnistu edelapiirini –Ankru tänav 12 kinnistu edela- ja loodepiiriga kuni Ankru tänav 12 kinnistu kirdepiiri nurgani – Ankru tänav 12 kinnistu loodesuunalise mõttelise joonega kuni marati tänavani – Marati tänavaga kuni kopli tänavani – Kopli tänavaga (välja arvatud Kase park) kuni Kopli tänav 116 kinnistu kirdepiirini – Kopli tänav 116 kinnistu kirdepiiriga lõikumiseni haruraudteega – haruraudteega kuni lõikumiseni Kopli tänav 103 kinnistu kirdepiiriga – Kopli tänav 103 kinnistu kirdepiiriga kuni rannajooneni – rannajoonega kuni Neeme tänava mõttelise pikenduseni lõikumisel rannajoonega – Neeme tänava pikenduse lõikepunktist rannajoonega kuni kilbi tänava mõttelise pikenduse ja maleva tänava ristmikuni – Maleva tänavaga (koos kinnistu Maleva tänav 2 hoonetega 2A ja 2B) kuni Kopli tänavani – Kopli tänavaga kuni Tööstuse tänavani – Tööstuse tänavaga kuni Erika tänavani –– Erika tänava mõttelise pikendusega kuni rannajooneni – piki rannajoont kuni lõikumiseni Bensiini tänava põhjasuunalise mõttelise pikendusega – Bensiini tänava põhjasuunalise mõttelise pikendusega ja Bensiini tänavaga kuni Narva maanteeni – Narva maanteega kuni Kadrioru pargi piirini – Kadrioru pargi loodepiiriga kuni J. Poska tänavani – J. Poska tänavaga koos mõttelise pikendusega kuni Vesivärava ja Gonsiori tänava ristmikuni – Gonsiori tänavaga kuni Laagna tee Lasnamäe linnaosa loodepiirini – Lasnamäe linnaosa loode- ja põhjapiiri lõiguga kuni Priisle teeni – Priisle teega (kaasa arvatud Narva maantee 156 kinnistu), koos selle mõttelise pikendusega kuni peterburi teeni – Peterburi teega (kaasa arvatud Peterburi tee paarisnumbriliste kinnistutega 4 kuni 32A ja kinnistutega 60B ning 60C), kuni Tartu maanteeni – Tartu maanteega kuni Järvevana teeni – Järvevana teega kuni Filtri teeni – Filtri teega kuni Filtri (põik)teeni – Filtri (põik)teega kuni Sõjaväekalmistuni - Sõjaväekalmistuga ja Siselinnakalmistu kirde-, kagu-, põhja-, lääne- ja edelapiiridega kuni magasini tänava 29 kinnistu  kagupiirini – magasini tänava 29 kinnistu  kagupiiriga kuni Magasini tänavani – Magasini tänavaga kuni õilme tänavani – Õilme tänavaga kuni Veerenni tänavani – Veerenni tänavaga kuni Tare tänavani – Tare tänava mõttelise pikendusega kuni Vana-Lõuna tänavani – Vana-Lõuna tänavaga kuni Pärnu maanteeni – Pärnu maanteega kuni Kauba tänavani – Kauba tänavaga kuni Pärnu-Viljandi raudteeni – piki raudteed kuni lõikumiseni Järvevana teega – Järvevana teega kuni Tammsaare teeni  – Tammsaare teega kuni lõikumiseni Keila raudteega – Keila raudteega kuni lõikumiseni nõmme linnaosa kirdepiiriga – Nõmme linnaosa kirde- ja põhjapiiriga kuni Raja tänavani – Raja tänavaga kuni Alliksoo tänavani – Alliksoo tänavaga kuni Lossi tänavani – Lossi tänavaga kuni Külmallika tänavani – Külmallika tänavaga kuni Külmallika põiktänavani – Külmallika põiktänavaga koos kinnistuga 13B kuni Trummi tänavani – Trummi tänava kinnistuga 23A kuni Lohu tänavani – Lohu tänavaga ja selle mõttelisest pikendusest kuni lõikumiseni Mustamäe linnaosa lõunapiiriga – Mustamäe linnaosa lõunapiiri lõiguga kuni lõikumiseni Kadaka puiesteega.

1.4 Vabaõhumuuseumi teega kuni Nooda tänavani - Nooda tänavaga kuni mere piirini – mere piiriga kuni Vabaõhumuuseumi kinnistu loodepiirini – Vabaõhumuuseumi kinnistu loodepiiriga kuni Vabaõhumuuseumi teeni.

1.5 Pärnu-Viljandi raudteega Liiva ja Männiku raudteejaamade vahel alates lõikumisest Karusmarja tänava idasuunalise mõttelise pikendusega kuni Tallinna linna lõunapiirini – linnapiiriga kuni Kraavi tänava edelasuunalise mõttelise pikenduseni – kraavi tänava edelasuunalise mõttelise pikendusega (koos Kraavi tänavaga) kuni Pihlaka tänavani – Pihlaka tänavaga kuni Kreegi tänavani – Kreegi tänavaga kuni Lootuse puiesteeni – Lootuse puiesteega kuni P. Kerese tänavani – P. Kerese tänavaga kuni Astri tänavani – Astri tänavaga kuni lõikumiseni Karusmarja tänava läänesuunalise mõttelise pikendusega – Karusmarja tänava läänesuunalise mõttelise pikendusega (koos Karusmarja tänavaga ja selle idasuunalise mõttelise pikendusega) kuni lõikumiseni Pärnu-Viljandi raudteega.

1.6 Ehitajate teega kuni Ehitajate tee 6 kinnistu lõuna-kagu piirini – Ehitajate tee 6 kinnistu (Nõmme turg) lõuna-kagu ja kirdepiiriga kuni Piiri tänavani – Piiri tänavaga kuni Piiri tänav 9A kinnistu kirdepiirini – mõttelise joonega Piiri tänav 9A kinnistu kagutipust kuni Idakaare ja Kuiva tänava ristmikuni – Idakaare tänavaga kuni Pärnu maanteeni – Pärnu maanteega kuni raudteeni – raudteega kuni lõikumiseni Jaama tänava lõunasuunalise mõttelise pikendusega – Jaama tänava lõunasuunalise mõttelise pikendusega (koos Jaama tänavaga), kaasa arvatud Jaama tänav 1A kinnistu kuni Ehitajate teeni.

1.7 Loodesuunalise mõttelise joonega Saare tee ja Pirita tee ristmikust kuni lõikumiseni rannajoonega – rannajoonega kuni rannajoone lõikumiseni Jahimehe tee loodesuunalise mõttelise pikendusega – Jahimehe tee loodesuunalise mõttelise pikendusega (koos jahimehe teega) kaasa arvatud E. Bornhöe tee 10 kinnistu, kuni Metsavahi tee 19 kinnistu läänepiirini – Metsavahi tee 19 kinnistu lääne-, põhja- ja idapiiriga kuni Metsavahi teeni – Metsavahi teega kuni Kloostrimetsa metsapargi läänepiirini – Kloostrimetsa metsapargi läänepiiriga kuni kalmuse teeni – Kalmuse teega kuni Kõrkja tee ja Pirita jõe harujõe sillani – Pirita harujõe läänekaldaga kuni suubumiseni Pirita jõkke – edelasuunalise mõttelise joonega Pirita jõe ja harujõe suudmest kuni Pirita kalmistu põhjatipuni – Pirita kalmistu loode- ja edelapiiriga kuni Rummu tee 7 kinnistu edelapiirini – Rummu tee 7 kinnistu edelapiiriga kuni Rummu tee 2 kinnistu lõunapiirini – Rummu tee 2 kinnistu lõunapiiriga kuni lõikumiseni Pirita teega – pirita teega kuni Saare teeni.

1.8 Naaritsa tänavaga koos mõttelise pikendusega kuni raudteeni – raudteega kuni lõikumiseni Lemmiku tänava loodesuunalise mõttelise pikendusega – Lemmiku tänavaga (koos mõttelise pikendusega) kuni Vabaduse puiesteeni – Vabaduse puiesteega kuni Naaritsa tänavani.

1.9 Valdeku tänavaga kuni Viljandi maanteeni – viljandi maanteega kuni lõikumiseni Liiva kalmistu kagunurgast lähtuva metsasihiga – Liiva kalmistu kagunurgast lähtuva metsasihiga kuni Liiva kalmistu idapiirini – liiva kalmistu idapiiriga kuni Valdeku tänavani.

1.10 Pärnu maanteega kuni Pärnu mnt 453 kinnistu kirdepiirini – Pärnu mnt 453 kinnistu kirde-, põhja- ja idapiiriga kuni Pärnu mnt 455 kinnistu idapiirini – Pärnu mnt 455 kinnistu idapiiriga kuni Pärnu mnt 457A kinnistu idapiirini – Pärnu mnt 457A kinnistu ida- ja lõunapiiriga kuni Pärnu mnt 453E kinnistu lõunapiirini – Pärnu mnt 453E kinnistu lõunapiiriga kuni Pärnu maanteeni.

2. Tallinna kaugküttepiirkonnast jäävad välja territooriumid, mis piirnevad:

2.1  Liivalaia tänavaga kuni P. Süda tänavani – P. Süda tänavaga kuni Sakala tänavani – Sakala tänavaga kuni Kentmanni tänavani – Kentmanni tänavaga (välja arvatud paarisnumbrilised kinnistud) kuni Liivalaia tänavani;

2.2  Rävala puiesteega kuni Kivisilla tänavani – Kivisilla tänavaga kuni Tartu maanteeni – Tartu maanteega kuni Liivalaia tänavani – Liivalaia tänavaga kuni A. Lauteri tänavani.