Tallinna põhimääruse muutmine

Tallinna Linnavolikogu 29.04.2004 määrus number 11
jõustumine 06.05.2004

Redaktsiooni kehtivus 06.05.2004 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

29. aprill 2004 nr 11

 

 

 

 

Tallinna põhimääruse muutmine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lg 1, § 22 lg 1 punktidest 1, 9, 251, 31, 32, 33, 363, § 38 lg 3, § 39 lg 3, § 391, § 45 lg 5, § 532 lg 1, § 62 lg 1 p 3, Valla- ja linnaeelarve seaduse § 26 lg 3 p 1, § 28 lg 1, Riigi raamatupidamise üldeeskirja § 11 lg 7, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 9 ja Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra p 8.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Muuta Tallinna põhimäärust järgmiselt:

1.1 asendada §-s 8 sõnad “omavalitsusüksuste liite ja ühisasutusi“ sõnadega “kohaliku omavalitsuse üksuste liite, ühisasutusi ja muid ühendusi.“;

1.2 asendada § 11 lõikes 4 number “24.“ numbriga “15.“;

1.3 lisada § 23 lg 1 punkti 5 pärast sõnu “valimisega Vabariigi Presidendiks“ sõnad “või Euroopa Parlamendi liikmeks“;

1.4 asendada § 26 lg 1 punktis 1 sõnad “selle täitmise“ sõnaga “majandusaasta“;

1.5 täiendada § 26 lõiget 1 punktiga 251 järgmises sõnastuses:

“251) linna esindajate ja nende asendajate nimetamine kohaliku omavalitsuse üksuste liidu üldkoosolekule ja sealt tagasikutsumine;“;

1.6 muuta § 26 lg 1 punkte 31-33 ja sõnastada need järgmiselt:

“31) üldplaneeringu algatamine ja kehtestamine;

32) üldplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine;

33) detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ning sellise detailplaneeringu kehtestamine, mille puhul planeerimisseaduse kohane järelevalve teostamine planeeringute koostamise üle on kohustuslik või millega määratakse miljööväärtuslik hoonestusala;“;

1.7 lisada § 26 lõikesse 1 punkt 363 järgmises sõnastuses:

“363) avaliku korra tagamiseks avaliku korra eeskirjade kehtestamine;“;

1.8 asendada § 37 lõike 11 teises lauses sõnad “ja 24“ sõnadega “24 ja 251“;

1.9 täiendada § 501 lõiget 6 teise lausega järgmises sõnastuses:

“Ajutise komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus pärast komisjonile antud ülesande täitmist ning tegevusaruande esitamist.“;

1.10 asendada § 54 lõikes 12 number “8.“ numbriga “10.“;

1.11 lisada peatükk VI1 järgmises sõnastuses:

 

 

 

“VI1 SISEKONTROLLISÜSTEEM JA SISEAUDIT

§ 542 Sisekontrolli süsteem

(1) Sisekontrolli süsteem on linna asutuste juhtimises rakendatav seaduslikkusele ja otstarbekusele suunatud terviklik abinõude kompleks, mis võimaldab tagada:

1) õigusaktidest kinnipidamise;

2) vara kaitstuse raiskamisest, ebasihipärasest kasutamisest, ebakompetentsest juhtimisest ja muust sarnasest tingitud kahju eest;

3) asutuse tegevuse otstarbekuse asutuse ülesannete täitmisel;

4) asutuse tegevusest tõese, õigeaegse ja usaldusväärse informatsiooni kogumise, säilitamise ja avaldamise.

(2) Sisekontrolli süsteemi asutuses rakendab ja selle tulemuslikkuse eest vastutab asutuse juht.

(3) Linna kui kohaliku omavalitsuse üksuse sisekontrolli süsteemi rakendab ja selle tulemuslikkuse eest vastutab linnapea.

§ 543 Siseaudit

(1) Siseaudit on tegevus, mille käigus hinnatakse ja analüüsitakse linna asutustes, samuti Tallinna linnas kui omavalitsusüksuses sisekontrolli süsteemi olemasolu, tema tõhusust ja vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele.

(2) Linna siseaudit on tsentraliseeritud ja kahetasandiline. Siseauditit linna ametiasutustes korraldab linna siseauditi üksus, milleks on linna sisekontrolöri teenistus. Siseauditit linna ametiasutuste hallatavates asutustes korraldab vastav ametiasutus, milleks ametiasutuse juht nimetab vastava isikuvõi moodustab vajadusel struktuuriüksuse.

(3) Siseauditi korraldamise eest linna ametiasutustes vastutab linna sisekontrolör. Siseauditi korraldamise eest linna ametiasutuste hallatavates asutustes vastutab vastava ametiasutuse juht.

(4) Linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste siseauditi üldeeskirja kehtestab linnavalitsus.“;

1.12 asendada §-s 551 sõnad “eelarve täitmise“ sõnaga “majandusaasta“;

1.13 muuta § 57 lg 1 ja sõnastada see järgmiselt:

“(1) Tallinna eelarve projekti koostamiseks esitavad linna ametiasutused ja linnavolikogu komisjonid hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. septembriks Tallinna Linnakantseleile oma ettepanekud.“;

1.14 muuta § 59 ja sõnastada see järgmiselt:

“§ 59 Eelarve täitmine

(1) Eelarve täitmist korraldab linnavalitsus seaduses ja linnavolikogu poolt sätestatud korras.

(2) Eelarve täitmise aruande koostab linnavalitsus ning esitab selle majandusaasta aruande koosseisus linnavolikogule.“;

1.15 lisada § 591 järgmises sõnastuses:

Ҥ 591 Majandusaasta aruanne

(1) Majandusaasta aruande koostab linnavalitsus ning esitab selle linnavolikogule kinnitamiseks hiljemalt 10. juuniks.

(2) Majandusaasta aruandesse kuuluvad:

1) raamatupidamise aastaaruanne koos eelarve täitmise aruandega;

2) tegevusaruanne;

3) reservfondi kasutamise aruanne;

4) ülevaade linna enamusosalusega äriühingute ning linna poolt asutatud sihtasutuste ja mittetulundusühingute majandustegevusest;

5) audiitori järeldusotsus.

(3) Revisjonikomisjon annab enne majandusaasta aruande kinnitamist linnavolikogule oma töö tulemustest aru ja esitab märkused ning ettepanekud puuduste kõrvaldamiseks.

(4) Majandusaasta aruande kinnitab linnavolikogu hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 30. juuniks, kuulates ära revisjonikomisjoni arvamuse. Majandusaasta aruanne avalikustatakse käesolevas põhimääruses sätestatud korras.

 

 

(5) Majandusaasta aruande koos audiitori järeldusotsusega esitab linnavolikogu Harju Maavalitsusele seitsme tööpäeva jooksul aruande kinnitamisest arvates ning Rahandusministeeriumile hiljemalt 30. juuniks.“.

2. Määrus jõustub 6. mail 2004.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees