Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
01.01.2011-17.09.2017
 
11.03.2004-31.12.2010

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides ning Tallinna Kopli Ametikoolis
Tallinna Linnavolikogu 04.03.2004 määrus number 7
Jõustumine:11.03.2004
Kehtetuks tunnistamine:17.09.2017
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - 17.09.2017 [RT IV, 08.08.2013, 42]
Märkus: Kuni 09.02.2006 akti pealkiri - Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides ning Tallinna Muusikakeskkoolis

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 07.09.2017 nr 17 [RT IV, 14.09.2017, 1 - jõust. 17.09.2017]

REDAKTSIOON:
Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011
Tvk m 09.02.2006 nr 6 jõust. 16.02.2006

 

 

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

4. märts 2004 nr 7

 

 

 

 

Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides ning Tallinna Kopli Ametikoolis

(Tvk m 09.02.2006 nr 6 jõust. 16.02.2006)

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 p 1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

Tallinna Linnavolikogu
määrab:

 

 

 

 

1. Kinnitada juurdelisatud Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides ning Tallinna Kopli Ametikoolis.

(Tvk m 09.02.2006 nr 6 jõust. 16.02.2006)

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

3. Määrus jõustub 11. märtsil 2004.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004

määrusega nr 7

 

Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides ning Tallinna Kopli Ametikoolis

(Tvk m 09.02.2006 nr 6 jõust. 16.02.2006)

 

1. Käesolev kord reguleerib toitlustuskulude katmist Tallinna linna koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides ning Tallinna Kopli Ametikoolis (edaspidi haridusasutus).

(Tvk m 09.02.2006 nr 6 jõust. 16.02.2006)

 

2. Toitlustamise toetus on lapse või õpilase toitlustuskulude katmine kuni 100% ulatuses Tallinna linna eelarvest.

 

3. Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ulatuses kaetakse põhiharidust omandavate õpilaste toitlustuskulud riigieelarvest Tallinna linnale koolilõuna kulude katmiseks eraldatud sihtotstarbelise eraldise arvelt. Põhiharidust omandavatele õpilastele kaetakse Tallinna Linnavalitsuse poolt kehtestatud arvestusliku koolilõuna maksumuse ja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud arvestusliku koolilõuna maksumuse vahe Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt ilma punktis 8 nimetatud avaldust esitamata.

(Tvk m 09.02.2006 nr 6 jõust. 16.02.2006)

4. Tallinna 1. Internaatkooli, Õismäe Kooli ja Tallinna Heleni Kooli õpilaskodu ulatuses kaetakse õpilaste toitlustuskulud täies ulatuses riigieelarvest Tallinna linna eelarvele koolilõuna kulude katmiseks määratud sihtotstarbelisest eraldisest ja Tallinna linna eelarvest ilma punktis 8 nimetatud avaldust esitamata.

(Tvk m 09.02.2006 nr 6 jõust. 16.02.2006)

5. Toitlustamise toetuse saamise õigus on haridusasutustes käivatel ja õppivatel vähekindlustatud perede lastel, kui lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku (edaspidi vanem) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn ja kui perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus ning Tallinna lastekodudes elavatel lastel.

(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

6. Toitlustamise toetuse kulud kaetakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt.

(Tvk m 09.02.2006 nr 6 jõust. 16.02.2006)

7. Tallinna Haridusamet (edaspidi haridusamet) jaotab toitlustamise toetuse vahendid haridusasutustele lähtudes linna eelarves selleks ettenähtud vahendite mahust.

(Tvk m 09.02.2006 nr 6 jõust. 16.02.2006)

8. Toitlustamise toetus määratakse reeglina kaks korda aastas. Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõend. Vanema avaldus esitatakse haridusasutusele 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Leibkonna netosissetuleku hulka kuuluvad kõik sissetulekud, v.a matusetoetus, lapse sünnitoetus, koolitoetus, toimetulekutoetus, täiendav sotsiaaltoetus ning ühekordsed sotsiaaltoetused. Lastekodu lapsele on toitlustamise toetuse määramise aluseks lastekodu juhataja poolt eelpoolnimetatud tähtaegadeks esitatud avaldus.

9. Kui vanem ei ole esitanud avaldust toitlustamise toetuse saamiseks, on avalduse esitamise õigus ka haridusasutuse pedagoogil või sotsiaaltöötajal.

10. Toitlustamise toetust vajavate laste, õpilaste nimekirjad kinnitab haridusasutuse juht kooskõlastatult haridusasutuse hoolekoguga lähtudes korra punktist 5. Toetust saavad lapsed ja õpilased vabastatakse kuni 100% ulatuses toitlustamise tasu maksmisest.

11. Toitlustamise toetust saavate laste, õpilaste nimekirjad esitatakse hiljemalt 30. septembriks haridusametile elektrooniliselt ja paberkandjal.

12. Linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakonnad kontrollivad toitlustamise toetust saavate laste ja õpilaste nimekirjad 1. detsembriks ning vajadusel hiljem kontrollivad ja teevad haridusametile omapoolseid ettepanekuid täiendava toetuse määramise kohta.

13. Munitsipaalkoolid ja Tallinna Kopli Ametikool sõlmivad toitlustamist korraldava ettevõttega toitlustamisteenuse osutamise lepingu, milles sätestatakse arveldamise kord sh ka tasaarvlemise teostamise kord puuduvate õpilaste osas. Munitsipaalkoolid ja Tallinna Kopli Ametikool kannavad toitlustamise toetuseks ettenähtud summad üle toitlustamist korraldatavatele ettevõtetele.

(Tvk m 09.02.2006 nr 6 jõust. 16.02.2006)

14. Toitlustamise korraldamise eest vastutab haridusasutuse juht.

(Tvk m 09.02.2006 nr 6 jõust. 16.02.2006)