Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 04.03.2004 määrus number 6
Jõustumine:11.03.2004
Kehtetuks tunnistamine:01.04.2014
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - 01.04.2014 [RT IV, 08.08.2013, 69]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.02.2014 nr 4 [RT IV, 05.03.2014, 2 - jõust. 01.04.2014]

REDAKTSIOON:

Tvk m 09.09.2010 nr 44, jõustumine 01.01.2011
Tvk m 28.01.2010 nr 6, jõustumine 01.02.2010, rakendatakse alates 01.01.2010
Tvk m 07.02.2008 nr 3 jõust. 14.02.2008  
Tvk m 14.06.2007 nr 19 jõust. 21.06.2007
Tvk m 04.05.2006 nr 25 jõust. 11.05.2006

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

4. märts 2004 nr 6

 

 

 

 

Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra kinnitamine
(
Tvk m 04.05.2006 nr 25 jõust. 11.05.2006)

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 3 p 4, § 17 lg 3, § 22 lg 1 p 21 ja p 22 ning Tallinna põhimääruse § 22 lg 4 p 11 ja § 31 lg 13,

Tallinna Linnavolikogu
määrab:

 

 

 

     

1. Kinnitada alates 1. märtsist 2004 juurdelisatud Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord.
(
Tvk m 04.05.2006 nr 25 jõust. 11.05.2006)

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

3. Tallinna Linnavalitsusel ette valmistada linnaeelarve vastav muudatus hiljemalt 10. aprilliks 2004.

4. Määrus jõustub 11. märtsil 2004. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. märtsist 2004.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004

määrusega nr 6

 

 

Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord
(Tvk m 04.05.2006 nr 25 jõust. 11.05.2006)

 

 

 

1. Käesolev kord reguleerib linnavolikogu liikmetele linnavolikogu istungitest, linnavolikogu alatise ja ajutise komisjoni või töörühma (edaspidi komisjon) koosolekutest (edaspidi linnavolikogu tööst) ning linnaosa halduskogu tööst osavõtu eest tasu maksmise suurust ja korda. Korraga sätestatakse ka tasude maksmine neile linnavolikogu komisjoni ning halduskogu ja halduskogu komisjoni liikmetele, kes ei ole linnavolikogu liikmed.
(Tvk m 04.05.2006 nr 25 jõust. 11.05.2006)

2. Linnavolikogu liikmele (välja arvatud palgaline või hüvitust saav linnavolikogu esimees ning palgaline või hüvitust saav linnavolikogu aseesimees) makstakse tasu linnavolikogu tööst osavõtu eest. Tasu suurus on 50% eelmise aasta Eesti keskmisest palgast, mis arvutatakse Statistikaameti poolt veebruarikuus avaldatava eelmise aasta nelja kvartali Eesti keskmise palga suuruse alusel jooksva aasta 1. märtsist järgnevaks 12 kuuks.
(Tvk m 04.05.2006 nr 25 jõust. 11.05.2006;
Tvk m 14.06.2007 nr 19 jõust. 21.06.2007;
Tvk m 28.01.2010 nr 6, jõustumine 01.02.2010, rakendatakse alates 01.01.2010)

3. Linnavolikogu komisjoni esimehele makstakse Tallinna põhimääruses ja linnavolikogu töökorras sätestatud komisjoni esimehe ülesannete täitmise eest tasu 192 eurot kuus. Juhul, kui palgaline või hüvitust saav linnavolikogu esimees või palgaline või hüvitust saav linnavolikogu aseesimees on ühtlasi komisjoni või linnaosa halduskogu esimees, talle komisjoni või halduskogu esimehe kohustuste täitmise eest tasu ei maksta. Juhul, kui komisjoni esimehe ülesandeid täidab tema äraolekul või muul põhjusel komisjoni aseesimees, makstakse komisjoni aseesimehele (välja arvatud palgaline või hüvitust saav linnavolikogu esimees ja palgaline või hüvitust saav linnavolikogu aseesimees) tasu arvestusega 96 eurot ühe komisjoni koosoleku läbiviimise eest.
(Tvk m 04.05.2006 nr 25 jõust. 11.05.2006;
Tvk m 14.06.2007 nr 19 jõust. 21.06.2007;
Tvk m 07.02.2008 nr 3 jõust. 14.02.2008;
Tvk m 28.01.2010 nr 6, jõustumine 01.02.2010, rakendatakse alates 01.01.2010;
Tvk m 09.09.2010 nr 44, jõustumine 01.01.2011)

4. Linnavolikogu komisjoni liikmele (välja arvatud linnavolikogu liikmed ja linna teenistujad) makstakse tasu komisjoni koosolekutest osavõtu eest 6,50 eurot. Komisjoni koosolekutest osavõtu arvestust peab komisjoni sekretär.
(Tvk m 04.05.2006 nr 25 jõust. 11.05.2006;
Tvk m 09.09.2010 nr 44, jõustumine 01.01.2011)

5. Komisjoni esimees esitab andmed komisjoni koosolekutest osavõtu kohta linnavolikogu kantselei juhatajale kord kvartalis, s.o 1. aprilliks, 27. juuniks, 1. oktoobriks ja 27. detsembriks.

6. Linnavolikogu liikmele ja komisjoni esimehele makstakse punktides 2 ja 3 nimetatud tasu välja üks kord kuus järgneva kuu neljandal kuupäeval ülekandega pangaarvele. Komisjoni aseesimehe ja punktis 4 nimetatud komisjoni liikme tasu makstakse välja üks kord kvartalis ülekandega pangaarvele kahe nädala jooksul komisjoni esimehe või aseesimehe poolt vastava esildise esitamisest linnavolikogu kantselei juhatajale.
(Tvk m 04.05.2006 nr 25 jõust. 11.05.2006;
Tvk m 14.06.2007 nr 19 jõust. 21.06.2007;

Tvk m 07.02.2008 nr 3 jõust. 14.02.2008)

7. Halduskogu esimehele makstakse Tallinna põhimääruses ja linnaosa põhimääruses sätestatud halduskogu esimehe ülesannete täitmise eest tasu 192 eurot kuus.
(Tvk m 04.05.2006 nr 25 jõust. 11.05.2006;
Tvk m 09.09.2010 nr 44, jõustumine 01.01.2011)

8. Halduskogu komisjoni esimehele makstakse tasu kuni 96 eurot kuus halduskogu esimehe esildise alusel lähtudes komisjoni töö intensiivsusest. Tasu ei maksta juhul, kui halduskogu komisjoni esimeheks on halduskogu esimees.
(Tvk m 04.05.2006 nr 25 jõust. 11.05.2006;
Tvk m 09.09.2010 nr 44, jõustumine 01.01.2011)

9. Halduskogu liikmele (välja arvatud halduskogu esimees) makstakse halduskogu koosolekust osavõtu eest tasu 6,50 eurot. Koosolekust osavõtu arvestust peab linnaosa valitsus.
(Tvk m 04.05.2006 nr 25 jõust. 11.05.2006;
Tvk m 09.09.2010 nr 44, jõustumine 01.01.2011)

10. Halduskogu komisjoni liikmele (välja arvatud halduskogu komisjoni esimees) makstakse halduskogu komisjoni koosolekust osavõtu eest tasu 5 eurot. Koosolekust osavõtu arvestust peab linnaosa valitsus.
(Tvk m 04.05.2006 nr 25 jõust. 11.05.2006;
Tvk m 09.09.2010 nr 44, jõustumine 01.01.2011)

11. Punktides 7 kuni 10 nimetatud tasu makstakse välja linnaosa valitsuse poolt linna eelarves linnaosale selleks eraldatud vahenditest.
(Tvk m 04.05.2006 nr 25 jõust. 11.05.2006)

12. Punktides 3, 7 ja 8 toodud linnavolikogu komisjoni esimehe, halduskogu esimehe ja halduskogu komisjoni esimehe tasu makstakse täiendavalt punktis 2 toodud tasule.
(Tvk m 04.05.2006 nr 25 jõust. 11.05.2006)

13. Käesolevas korras ettenähtud tasu ei maksta linnavolikogu või halduskogu korralise puhkuse aja eest.
(Tvk m 04.05.2006 nr 25 jõust. 11.05.2006)

14. Tasu ei maksta ka aja eest, mil tasu saamiseks õigustatud isik on jätnud mõjuva põhjuseta täitmata kohustused, mille täitmise eest on tasu ette nähtud. Ettepaneku tasu mittemaksmiseks linnavolikogu liikmele käesolevas punktis toodud asjaoludel võib teha linnavolikogu fraktsiooni esimees, kes esitab vastava taotluse linnavolikogu kantselei juhatajale.
Ettepaneku tasu mittemaksmiseks komisjoni esimehele käesolevas punktis toodud asjaoludel võib teha linnavolikogu esimees, kes esitab vastava taotluse linnavolikogu kantselei juhatajale hiljemalt jooksva kuu viimaseks kuupäevaks.

(Tvk m 04.05.2006 nr 25 jõust. 11.05.2006;

Tvk m 07.02.2008 nr 3 jõust. 14.02.2008)

15. Käesoleva korra alusel alustatakse tasu maksmist isiku ühekordse avalduse alusel.
(Tvk m 04.05.2006 nr 25 jõust. 11.05.2006)

16. Tasult peetakse kinni üksikisiku tulumaks seadusega sätestatud korras.
(Tvk m 04.05.2006 nr 25 jõust. 11.05.2006)