Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lepiku tee 31 a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 29.12.2003 korraldus number 3065
Redaktsiooni kehtivus:22.02.2018 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 22.02.2018 nr 29, vastuvõetud 22.02.2018

Tlv k 14.02.2018 nr 223

Tlv k 31.05.2017 nr 830

Tvk o 22.06.2006 nr 231, vastuvõetud 22.06.2006

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. detsember 2003 nr  3065-k

 

 

Lepiku tee 31a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel

 

 

     

1. Kehtestada Lepiku tee 31a kinnistu detailplaneering, Aktsiaselts TONDI ÜKS töö nr P-361-00, millega on kavandatud Pirita linnaosas asuvale 5,3 ha suurusele maa-alale 35 krunti – üksikelamute, haljasala ja tänavate teenindamiseks, üksikelamute ehitamiseks, teede rajamiseks ja naaberkinnistutega liitmiseks. Uusi üksikelamuid on kavandatud kaheksateist.

(Kehtetu osaliselt - Lepiku tee 31a kinnistu detailplaneering Päevakoera tn 11 kinnistu osas - Tvk o 22.06.2006 nr 231, vastuvõetud 22.06.2006;
kehtetu osaliselt - Tlv k 31.05.2017 nr 830, sätestatud osas;
kehtetu osaliselt - Tlv k 14.02.2018 nr 223, sätestatud osa;
kehtetu osaliselt - Tvk o 22.02.2018 nr 29, vastuvõetud 22.02.2018, sätestatud osas)

2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamise tagab ehitusloa taotleja vastavalt 4. detsembril 2003 sõlmitud lepingule nr 254.

3. Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082; 5. jaanuarist 2004 Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär