Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava 2003-2012
Tallinna Linnavolikogu 19.06.2003 määrus number 41
Jõustumine:01.07.2003
Kehtetuks tunnistamine:04.02.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - 04.02.2013

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 24.01.2013 nr 8, jõustumine 04.02.2013
REDAKTSIOON:
Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011, õigusaktis lugeda euro kasutusele võtmisel märgitud kroonid eurodeks ümberarvestamise kursi alusel.
Tvk m 20.05.2010 nr 29, jõustumine 27.05.2010

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

määrus

 

 

Tallinn

19. juuni 2003 nr 41

 

 

 

 

Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava 2003-2012

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja linnavolikogu 21. märtsi 2002 otsusest nr 140 ning vajadusest korrastada Tallinna munitsipaalkoolide võrku,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

     

1. Kinnitada juurdelisatud Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava 2003-2012.

2. Tallinna Haridusametil avaldada Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava 2003-2012 ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Linnavalitsusel valmistada ette Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava 2003-2012 rakendamiseks vajalike õigusaktide eelnõud.

4. Määrus jõustub 1. juulil 2003.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003

määrusega nr 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava

2003-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinn

2003

 

 

 

 

 

 

 

Sisukord

 

1. Sissejuhatus. 3

2. Visioon aastaks 2012. 3

3. Demograafiline situatsioon Tallinna linnastus. 3

3.1 Tallinna rahvaarvu muutuse tõenäoseim stsenaarium.. 3

3.2 Tallinna koolivõrku mõjutav demograafiline olukord. 4

3.3 Harjumaa haridusruumi arengu mõjud Tallinna haridusvõrgustikule. 5

3.4 Tallinna õpilaste arv 1997-2012. 6

4. Koolivõrgu korrastamise lähtekohad. 6

4.1 Õpilaste arvu kahanemine Tallinnas 2001-2012.6

4.2 Lasteaed-algkoolid Tallinnas. 7

4.3 Õpilaste logistika Tallinnas. 7

4.4 Koolitöö korraldamine. 8

5. Koolivõrgu korrastamise kava Tallinna linnas 2003-2012.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Sissejuhatus

Käesoleva Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava 2003-2012 koostamise on tinginud Tallinna õpilaste arvu kahanemine viimase viie aasta jooksul. Prognoosid ja rahvastiku-uuringud näitavad Tallinna linna elanikkonna jätkuvat vähenemist ning kuni 15-aastaste noorte arvu 30%list kahanemist aastaks 2025.

Tallinna linnas ei ole viimasel kümnendil tehtud koolivõrgus olulisi muudatusi ning olemasolev koolivõrk oli kavandatud eeldusega, et rahvaarv Tallinnas kasvab immigratsiooni arvelt.

Tallinna Haridusameti haldusalas on 2003. aastal 217 Tallinna haridusasutust ning sealhulgas 82 üldhariduskooli, kus õpib 54 019 õpilast.

  • 8 lasteaed-algkooli
  • 8 põhikooli
  • 57 gümnaasiumi
  • 7 kooli erivajadustega õpilastele
  • 2 täiskasvanute gümnaasiumi

2003. aasta Tallinna linna eelarves on koolivõrgu kuludeks ette nähtud ca 588 miljonit. Kulutusi ühe õpilase kohta tehakse 11 tuhande krooni ulatuses. Seoses õpilaste arvu jätkuva kahanemisega suurenevad võrgus koolimajade ülalpidamiskulud ja ületavad lähiaastatel õppetööle tehtavaid kulutusi. Seetõttu on ilmselge vajadus optimeerida koolivõrku, mille kaudu on võimalik suurendada kulutusi õppetöö kvaliteedi tõstmiseks.

2. Visioon aastaks 2012

Tallinna haridussüsteemi missioon on pakkuda lastele ja noortele õpikeskkonda, kus on loodud võimalused arendada igakülgselt oma teadmisi, oskusi ja väärtusi, et nad saaksid olla toimetulevad ja edukad ühiskonna liikmed.

Tallinna koolivõrk on aastal 2012 kõikidele Tallinna õpilastele kvaliteetset haridust pakkuv terviksüsteem.

Tallinna Haridusameti haldusala koolivõrgus on aastal 2012 üldhariduskoole 64:

  • 9 põhikooli
  • 43 gümnaasiumi
  • 7 kooli erivajadustega õpilastele
  • 3 täiskasvanute gümnaasiumi 
  • 2 ametikooli

3. Demograafiline situatsioon Tallinna linnastus

3.1 Tallinna rahvaarvu muutuse tõenäoseim stsenaarium

Taasiseseisvunud Eestis on 1990. aastatel Tallinna rahvaarvu osakaal kogurahvastikus märgatavalt langenud ning mõnevõrra on langenud ka Tallinna osakaal linnarahvastikus. Kokku vähenes Tallinna elanikkond kahe rahvaloenduse vahelisel perioodil (1989-2000) 15%. Seega kui majanduselus toimunud muutused on Tallinna rolli märkimisväärselt suurendanud, siis rahvastiku arengus see ei peegeldu. Selle peamiseks põhjuseks on mitte-eestlaste lahkumine Eestist ning väiksemal määral ka Tallinna negatiivne loomulik iive. Negatiivset välisrände saldot ja loomulikku iivet on Tallinnas samas mõnevõrra tasakaalustanud positiivne siserände saldo (Tammaru ja Sjöberg 1999, Sjöberg ja Tammaru 2000). Ida-Virumaa linnadel ei ole sellist tasakaalustavat tegurit olnud, nende rahvaarvu kahanemine on seetõttu olnud veelgi suurem, ning seetõttu ei ole Tallinna osakaal linnarahvastikus erinevalt kogurahvastikust oluliselt langenud.

Kõige tõenäolisema stsenaariumi kohaselt ei jätku Tallinna linnastus 2000-2025 perioodil 1990. aastate rahvastikuarengud. Seda põhjusel, et 1990. aastaid mõjutas suure tõenäosusega väga erandlikult välisränne. Siserände arvel võitis aga Tallinna linnastu rahvastikku ning välisrände voogude vähenemise järel 1990. aastate lõpus võib arvata, et tuleviku rahvastiku arengut mõjutab oluliselt enam siseränne, kui see oli 1990. aastatel.

Eeldatakse pigem 1990. aastate siserände arengute jätkumist, mis tähendab, et linnastu rändesaldo on aastatel 2000-2025 positiivne 40 000 inimese võrra, mis jaguneb võrdselt Tallinna ja tagamaa vahel. Kõige tõenäolisem on ka 1990. aastatel alguse saanud suburbaniseerumise ehk tallinlaste tagamaale kolimise jätkumine. Kokkuvõttes on seega Tallinna rändesaldo 5 000 inimese võrra negatiivne, samas kui tagamaa rändesaldo on 45 000 inimese võrra positiivne. See tähendab seniste uuselamuehituse ja suvilate ümberehituse tempode jätkumist. Tõenäoseima stsenaariumi korral suureneks mõnevõrra ka sündimus, sest see on kõikides üleminekuriikides madalam kui teistes arenenud riikides; samuti pikeneks eluiga, mis on üleminekuriikides oluliselt madalam kui teistes arenenud riikides.

Tõenäoseim rahvastikuprognoosi arengustsenaarium kinnitab samuti rahvastiku vananemise süvenemist nii linnastus tervikuna kui Tallinnas ja tagamaal. Samuti leiab kinnitust asjaolu, et tagamaal on nii rahvastiku kui tööealise elanikkonna vananemine kiirem kui Tallinnas seoses tagamaa väga soodsa vanusstruktuuriga prognoosiperioodi alguses. Vaatamata rahvastiku vananemisele nii Tallinnas kui tagamaal on kuni 15-aastaste noorte dünaamika siiski erinev – Tallinnas väheneb noorte arv neljandiku võrra võrreldes 2000. aastaga, samas kui tagamaal kasvab noorte inimeste arv peaaegu viiendiku võrra (joonis 3). Kuni 15-aastaste noorte osakaal langeb linnastus tervikuna 17%-lt 14%-le (Tiit Tammaru, Tartu 2001, Tallinna linnastu rahvastikuprognoos; Tartu Ülikool; Harju Maavalitsus).

 

3.2 Tallinna koolivõrku mõjutav demograafiline olukord

       
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           

 

 

 

 

 

Joonis 1                   .                                                                             Joonis 2

Tallinna rahvastiku soolis-vanuseline koostis, 2000.              Tallinna rahvastiku soolis-vanuseline koostis, 2025.


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Joonis 3

Kuni 15-aastaste noorte arvu muutus 2000-2025, 2000 = 100%.

3.3 Harjumaa haridusruumi arengu mõjud Tallinna haridusvõrgustikule

Harjumaa ja teiste maakondade õpilased Tallinna koolivõrgus.

2002/2003 õppeaastal on Tallinna koolivõrgus 3900 õpilast Harjumaalt ja 1820 õpilast teistest maakondadest. 2002/2003. õppeaastal astus I klassi 3200 õpilast, neist Tallinna elanikke 2756, Harjumaalt 260 ning mujalt Eestist 184. Harjumaalt käib hetkel Tallinna koolide I klassis 8% õpilastest.

Harju maakonna hariduse investeerimisprojektid aastateks 2003-2006 ei näe ette uute haridusasutuste ehitust. Samas peavad vallad vajalikuks renoveerida olemasolevaid hooneid ning on kavandanud uute koolide ehitamist või olemasolevate laiendamist.

Viimsi vald kavandab Püünsi Põhikooli luua 100 uut õpilaskohta ning ehitada uue kooli 600 õpilasele hiljemalt 2007. aastaks.

Maardu linn - Kallavere Gümnaasiumisse luuakse 150 uut õpilaskohta. Muuga aedlinna kavandatakse ehitada 100 õpilasele üks lasteaed-algkool hiljemalt 2007. aastal, see mõjutab Merivälja Põhikooli, Pirita Majandusgümnaasiumi ja Lasnamäe koole.

Harku vald kavandab suurendada õpilaskohtade arvu Tabasalu gümnaasiumis 150 õpilaskoha võrra, 70 lapse võrra Vääna ja Harkujärve Lasteaed-Algkooli. Need otsused mõjutavad Haabersti piirkonna koole.

Rae vald - Peetri külla ehitatakse uus kool hiljemalt 2007 või aasta varem, ning seda ligi 500 õpilasele, esimese etapina alustab tööd põhikool ja seejärel kasvab kool gümnaasiumiks. Uue kooli asukoht on Mõigu alevis Tallinna piiril, loodav asutus mõjutab kõiki Tallinna koole, eriti Kesklinna, Lasnamäe, Mustamäe piirkonda.

Saue vald kavandab Laagrisse ehitada 600 õpilaskohaga põhikooli, mis valmib hiljemalt 2007. Tallinna koolivõrku võib nende arengute tulemusel 2007. aastast jääda lähivaldadest tulemata 2270 õpilast. Kõige rohkem mõjutab see Tallinna koolivõrgu I kooliastet, kuid tervikuna kiirendab naabervaldade koolivõrgu laiendamine alates 2007. aastast õpilaste arvu kahanemist veelgi.


3.4 Tallinna õpilaste arv 1997 - 2012

Tallinna koolivõrgus on üldhariduskoolide õpilaste vähenemine toimunud alates 1999. aastast langevas trendis. Õpilaste arv oli vastavalt 1997. aastal 59 401 ning 2002. aastal 54 019.

 

 Joonis 4

 Õpilaste arvude trendid 1997-2012

4. Koolivõrgu korrastamise lähtekohad

Koolivõrgu korrastamisel lähtutakse:

1.      demograafilisest olukorrast Tallinnas 2001-2012;

2.      õpilaste logistilisest liikumisest Tallinnas ja tagamaal;

3.      koolitöö korraldamisest;

4.      linnaosast kui tervikust;

5.      koolide komplekteerimisvõimest viimase kolme aasta jooksul.

4.1 Õpilaste arvu kahanemine Tallinnas 2001-2012

Aastail 1997-2002 on õpilaste arv Tallinnas vähenenud 59 tuhandelt 54 tuhandeni, seega on 6 aastaga õpilaste arv vähenenud 5 382 õpilase võrra (Joonis 4. Õpilaste arvude trendid 1997-2012).

Arvestades eelpool kirjeldatud sündivuse kahanemist on 2010. aastaks Tallinna koolivõrgu põhikooliastme õpilaste arv jõudnud miinimumini. Kuigi 2010 aasta sügisel läheb kooli 200 õpilast rohkem, ei tähenda see seda, et saavutatakse varasemaga võrreldes olulist tõusu pikemas perspektiivis.

Koolivõrgu õpilaste arvu kiire langemine lõpeb 2010. aastal ning edasi on langus väga aeglane. Võrreldes 2001. õa sügisega on õpilaste arv selleks ajaks langenud ligi 17 tuhande õpilase võrra. Eesti Demograafia Instituudi direktor Kalev Katus (Ph.D)näitab ühe võimaliku stsenaariumina 18 kooli sulgemist Tallinnas aastal 2010 (1994. aastal Tallinna Linnavalitsuse poolt tellitud demograafiline uuring).

2002. aastal oli koolivõrgus kõige rohkem õpilasi põhikooli vanemas astmes, VII-IX klassis, kes aga lõpetavad keskkooli juba 3-5 aasta pärast so 2004-2006. Aastal 2003 on selles astmes 16 586 õpilast ja aastaks 2012 ainult 8 475 õpilast, vähenemine ca 50% (vaata lisa 2).

2003. aastal jääb üldhariduskoolide õpilaskohtade täituvus vahemikku, kus väikseimas koolis on 365 õpilast, suurimas 1351 ning keskmises 853.

Kui kooli suuruseks arvestada 2 komplekti igas klassiastmes I-XII klassini, siis õppeaastal               2011/2012 vajaks Tallinn kõigest ca 60 kooli (kooli keskmine täituvus 670 õpilast).

2002/2003. õppeaastal on Tallinna munitsipaalkoolides 54 019 õpilast, kellest 41 271 käib põhikooliosas ja 12 748 gümnaasiumiastmes (vaata lisa 2). Kokku on meie koolides 1792 klassi – 1416 põhikooliosas ja 376 gümnaasiumiastmes. Vastavalt prognoosidele (arvestatud on nende õpilastega, kes meil täna on koolivõrgus) väheneb 2012. aastaks õpilaste arv 37 900ni. Põhikooliosas vastavalt 30 299 ja gümnaasiumiastmes 7 661 õpilast. Klasse jääb selleks ajaks 1426-1213 põhikooliosas ja 213 gümnaasiumi astmesse.

Lahendus: Kinnitada põhikooli klassikomplekti täituvuseks 18-26 ja gümnaasiumis 26-32 õpilast.

4.2 Lasteaed-algkoolid Tallinnas

Tallinnas on 8 lasteaed-algkooli ja Tallinna Laagna Lasteaed-Algkool erivajadustega lastele. 2003. aastal õpib kaheksas lasteaed-algkoolis kokku 735 last 33 klassis, keskmine klassi täituvus 22,3 õpilast (vaata lisa 4).

Õpilaste arvu prognoosi järgi oleks lasteaed-algkoolides 2012 .aastal kokku 522 õpilast. Kui oletada, et klasside arv ei vähene, siis on aastal 2012 klassi keskmine täituvus 15,8. 2003. aastal on lasteaed–algkoolide klasside täituvus vahemikus 12-26 õpilast.

Logistiliselt paiknevad lasteaed-algkoolid linnaosades järgmiselt:

Kesklinnas 1

Kristiines 2

Lasnamäel 2 1 erivajadustega lastele

Mustamäel 3

Tallinnas on 2003. aastal lasteaedades kokku 15 242 last, neist 935 käib Harjumaalt ja 1 129 mujalt Eestist.

Seisuga veebruar 2003 on lasteaiakoha ootel 4 012 last, neist ca 1 000 ei ela rahvastikuregistri andmetel Tallinna haldusterritooriumil. Mitte kõik lastesõime, -aia järjekorras olevad vanemad ei soovi lasteaiakohta koheselt.

2003. a 1. septembril läheb lasteaialastest kooli 2 761 last, sama arvu võrra võib väheneda jooksval aastal lasteaiakohtade järjekord.

Lahendus:

1. Järk-järgult lõpetada lasteaed-algkoolide tegevus või kujundada ümber vastavalt vajadusele lasteaedadeks.

2. Lasteaed-algkoolide senise teeninduspiirkonna õpilased asuvad õppima elukohajärgsetes üldhariduskoolides.

3. Luua kõikidele algklassiõpilastele üldhariduskoolides tingimused pikapäevarühma kasutamiseks.

4.3 Õpilaste logistika Tallinnas

Tallinna kooliõpilased paiknevad koolivõrgus ebaühtlaselt. Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele peab kohalik omavalitsus tagama õppimisvõimalused igale kooli teeninduspiirkonnas elavale koolikohustuslikule lapsele.

Oma elukohajärgse linnaosa piiridest liigub välja iga linnaosa õpilasi, nende õpilaste suur arv näitab seda, et Tallinna koolivõrku tuleb vaadelda ühtsena, sest linnaosast välja liigutakse alates I klassist. Kuna Tallinnas pääseb ühistranspordiga iga kooli vahetusse lähedusse, on linnaosade piire ületav õpilaste liikumine kasvanud.


 

Tabel 3. Õpilaste logistiline liikumine Tallinna koolivõrgus 2003. aasta veebruaris.

Linnaosa

Haabersti

Kesklinn

Kristiine

Lasna-mäe

Musta-mäe

Nõmme

Pirita

Põhja-Tallinn

Tallinna

õpilased

Õpilaste arv kokku

Määra-mata

elu-kohaga

Harju

Eesti

Haabersti

2855

94

266

162

247

110

6

214

4008

4458

1

339

137

Kesklinn

552

3934

782

2953

753

1007

495

1026

11696

13668

127

1463

479

Kristiine

70

63

1098

35

124

40

6

54

1592

1743

 

93

109

Lasnamäe

44

193

53

9893

74

59

207

181

10748

11428

66

366

270

Mustamäe

323

197

637

229

5049

642

36

314

7515

8570

227

498

374

Nõmme

30

79

62

31

112

2583

10

43

2958

3752

11

644

143

Pirita

6

35

17

67

25

12

523

25

720

1009

 

259

35

Põhja-Tallinn

86

166

239

277

118

90

13

4448

5495

5993

18

238

271

õpilaste arv

3966

4761

3154

13647

6502

4543

1296

6305

44732

50621

450

3900

1818

Teises linnaosas käib

1111

827

2056

3754

1453

1960

773

1857

13773

 

4.4 Koolitöö korraldamine

Õppetöö kahes vahetuses.

Kahes vahetuses töötab 21 kooli 4 383 õpilasega, seega on õpilasi koolis rohkem, kui kool võiks ühes vahetuses teenindada tervisekaitse nõudeid arvestades.

 

Tabel 4. Tallinna koolide II vahetus.

Kool

Õpilaste arv

II

vahetus

optimaalne

2002/2003

vahe

Kesklinn

 

 

 

 

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium

551

1022

471

37

Tallinna Tõnismäe Reaalkool

618

1085

467

37

Kadrioru Saksa Gümnaasium

580

1016

436

36

Tallinna Ühisgümnaasium

704

935

231

129

Tallinna Humanitaargümnaasium

1090

1293

203

333

Jakob Westholmi Gümnaasium

731

985

254

354

Tallinna Reaalkool

814

1069

255

137

Vanalinna Hariduskolleegium

692

694

2

54

Tallinna Juudi Kool

368

245

-123

35

 

6148

8344

2196

2161

Kristiine

 

 

 

 

Tallinna Üldgümnaasium

803

899

96

266

Lasnamäe

 

 

 

 

Lasnamäe Gümnaasium

1110

1351

241

416

Tallinna Linnamäe Vene Lütseum

1205

1288

83

272

 

2315

2639

324

688

Mustamäe

 

 

 

 

Tallinna Saksa Gümnaasium

1169

1279

110

191

Tallinna Arte Gümnaasium

1112

938

-174

87

 

2281

2217

123

278

Nõmme

 

 

 

 

Tallinna Kivimäe Põhikool

294

413

119

189

Tallinna Hiiu Põhikool

484

417

-67

61

 

778

830

52

250

Pirita

 

 

 

 

Pirita Majandusgümnaasium

565

724

159

186

Põhja –Tallinn

 

 

 

 

Karjamaa Gümnaasium

488

764

276

180

Kari Gümnaasium

865

893

28

84

Ehte Humanitaargümnaasium

951

928

-23

47

Pelgulinna Gümnaasium

837

943

106

243

 

3141

3528

387

554

 

16031

19181

3150

4383

Lahendus:

1. Tallinna munitsipaalkoolides korraldada 2012. aastaks õppetöö ühes vahetuses, mis võimaldab õpilastel koolitööst vabal ajal osaleda huvialatöös, sportida ja tegeleda harrastustega ning veeta vanematega ühist vaba aega. Õpilaste töövõime kiiremaks taastamiseks soodustada laste osalemist huvialaringides. (Põhikooli ja gümnaasiumi õppekorralduse uuring 1999. a Laste ja noorukite riiklik terviseprogramm).

2. Tallinna munitsipaalkoolides viia läbi koolimajade inventariseerimine, täpsustamaks koolides olevate õpperuumide mahutavust.

3. Optimeerida koolide õpilaste arvu. Kehtestada ning esitada Tallinna koolidele linnapoolne koolitustellimus, mis lähtub kooli ehituslikust ning tervisekaitsealastest nõuetest (vaata lisa 1 ja lisa 3).

4. Tallinna linnal teha ettepanek Haridus- ja teadusministrile muudatuste tegemiseks õigusaktides, võimaldamaks läbi viia vestlusi ja praktilisi tegevusi laste I klassi  vastuvõtmisel.

 

5. Koolivõrgu korrastamise kava Tallinna linnas 2003-2012.

Eelarvestuslikult on võimalik välja tuua minimaalne õpilaste arv kooli toimetulekuks ning toetudes sellele on alljärgnevates kriteeriumites välja toodud klassikomplekti täituvus ning kooliastmete minimaalsed õpilaste arvud. Maksimaalsed õpilaste arvud tulenevad õpperuumidele esitatavatest tervisekaitsenõuetest.

Koolivõrgu korrastamise kava lähtub järgmistest kriteeriumitest:

1)      põhikooli klassikomplekti täituvus on  18-26 õpilast;

2)      gümnaasiumi ühe klassikomplekti täituvus on kuni 36 õpilast;

(Tvk m 20.05.2010 nr 29, jõustumine 27.05.2010)

3)      (Kehtetu - Tvk m 20.05.2010 nr 29, jõustumine 27.05.2010)

4)      õpilaste pearaha katab õppetööks ja  kooli ülalpidamiseks vajalikke kulutusi;

5)      õppetöö korraldatakse 1-vahetuseliseks järk-järgult aastaks 2012.

 

Kahe lähestikku asetseva ja kriteeriumidele mittevastavate koolide ümberkorraldamisel on kaks võimalust:

1) mõlemad koolihooned säilivad õppetööks;

2 ) õppetöö korraldatakse ümber ühte koolihoonesse.

Esimesel juhul on eesmärgiks kooli parem komplekteerimine, õppetöö kvaliteedi tagamine  ja õpikeskkonna tingimuste parendamine. Juhul, kui õpilaste arv langeb allapoole kriteeriumis toodud miinimumi, viiakse õppetöö üle järk-järgult ühte hoonesse ja saavutatakse majanduslik kokkuhoid.

Kava näeb ette vabanevate hoonete säilimise haridus- või sotsiaalobjektidena.

Gümnaasium kujundatakse ümber põhikooliks või kaks gümnaasiumi korraldatakse ümber üheks gümnaasiumiks vaid juhul, kui õpilaste arv langeb alla kehtestatud miinimumi.

Haridusametil planeerida konkreetsed ümberkorraldused kolme õppeaasta kaupa. Iga järgnev kolmeaastane tegevuskava kuulub linnavalitsuse poolt kinnitamisele.

 


 

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 41

kinnitatud Tallinna munitsipaalkoolide

võrgu korrastamise kava

Lisa 1

 

 

 

Tallinna koolide õpilaste arvud aastatel 1998-2002. Prognoos aastani 2012 ning võrgu korrastamine

 

KEEL

Õpilaste arv koolis

Õpilaste arv kooliastmeti 2002

Ehituslik maht

Prognoos

2012

Vahe

1998

1999

2000

2001

2002

I

II

III

Güm-naasium

Haabersti Vene Gümnaasium 

2

792

719

657

628

624

104

147

173

200

1046

442

604

Tallinna Mustjõe Gümnaasium        

2

754

725

713

708

690

116

176

226

172

895

489

406

Tallinna Järveotsa Gümnaasium

1

747

772

782

784

759

218

204

228

109

1041

538

503

Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium

1

763

799

797

769

747

160

202

196

189

1144

530

614

Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasium

1

824

821

834

811

721

105

203

251

162

1080

511

569

Tallinna Õismäe Vene Lütseum

2

994

974

948

918

921

181

250

281

209

1111

653

458

 

 

4874

4810

4731

4618

4462

884

1182

1355

1041

6317

3163

3154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna Juudi Kool

1

258

263

266

270

245

55

56

67

67

368

174

194

Liivalaia Gümnaasium

1

584

614

619

622

581

87

162

165

167

620

412

208

Vanalinna Hariduskolleegium

1

620

648

648

679

694

173

172

175

174

692

690

2

Tallinna Inglise Kolledž

1

715

724

726

733

734

134

205

212

183

750

750

0

Tallinna Prantsuse Lütseum

1

644

722

716

742

769

146

213

228

182

870

870

0

Tallinna Juhkentali Gümnaasium    

2

926

986

993

951

863

60

204

252

347

774

612

162

Tallinna Ühisgümnaasium

1

1112

1074

1033

994

935

138

279

321

197

704

663

41

Jakob Westholmi Gümnaasium

1

984

996

935

979

979

220

269

292

198

731

887

-156

Gustav Adolfi Gümnaasium

1

886

953

951

973

988

185

204

300

299

1123

970

153

Kadrioru Saksa Gümnaasium

1

1083

1057

1056

1035

1016

231

285

335

165

580

720

40

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium

2

1102

1175

1146

1088

1022

158

263

328

273

551

725

-174

Tallinna Reaalkool

1

1024

1057

1087

1107

1069

197

218

328

326

814

758

56

Tallinna Tõnismäe Reaalkool

2

1319

1342

1249

1203

1085

192

248

386

259

618

769

-151

Tallinna Humanitaargümnaasium  

2

1433

1462

1409

1332

1293

305

340

344

304

1090

917

173

Tallinna 21. Kool

1

1308

1336

1316

1338

1347

303

321

416

307

1276

955

321

 

 

13998

14409

14150

14046

13620

2584

3439

4149

3448

11561

10872

869


 

KEEL

Õpilaste arv koolis

Õpilaste arv kooliastmeti 2002

Ehituslik maht

Prognoos

2012

Vahe

1998

1999

2000

2001

2002

I

II

III

Güm-naasium

Tallinna Ümera Põhikool

2

692

573

468

372

328

65

89

174

 

549

233

316

Tallinna Katleri Põhikool

1

646

606

536

440

351

52

123

176

 

709

249

460

Tallinna Sikupilli Keskkool

1

461

434

429

399

365

48

100

139

78

584

259

325

Tallinna Tondiraba Keskkool

1

614

601

571

501

429

46

102

134

147

647

304

343

Tallinna Pae Gümnaasium             

2

887

833

802

808

710

110

167

259

174

833

503

330

Tallinna Paekaare Gümnaasium   

2

1113

1020

892

825

736

101

158

271

206

1175

522

653

Tallinna Mahtra Gümnaasium         

2

1166

1059

983

897

821

127

193

326

175

1174

582

592

Lasnamäe Vene Gümnaasium

2

1029

995

929

892

857

145

202

284

226

1048

608

440

Tallinna Laagna Gümnaasium

1

735

749

799

813

869

129

229

185

326

917

616

301

Lasnamäe Üldgümnaasium

1

1173

1072

1022

955

869

135

192

304

238

1177

616

561

Tallinna Kuristiku Gümnaasium

1

1173

1119

1059

993

944

165

247

349

183

1174

669

505

Tallinna Linnamäe Vene Lütseum      

2

1856

1693

1556

1425

1288

177

293

496

322

1205

913

292

Tallinna Läänemere Gümnaasium     

2

1983

1818

1612

1436

1296

211

266

524

295

1439

919

520

Lasnamäe Gümnaasium       

2

1706

1616

1560

1494

1351

243

300

524

284

1110

958

152

 

 

15234

14188

13218

12250

11214

1754

2661

4145

2654

13741

7951

5790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna Mustamäe Üldhariduskool

2

703

664

653

539

455

62

144

249

 

835

323

512

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium       

2

761

739

694

699

664

158

151

222

133

1109

471

638

Tallinna Mustamäe Gümnaasium

1

783

732

692

687

695

150

106

195

244

877

493

384

Tallinna 37. Keskkool

1

802

787

761

751

705

114

207

244

140

1079

500

579

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium   

2

879

902

869

859

821

106

216

283

216

1078

582

496

Tallinna 53. Keskkool         

2

931

911

909

931

904

144

232

321

207

1079

641

438

Tallinna Tehnikagümnaasium

1

710

779

842

895

935

195

261

233

246

1047

663

384

Tallinna Arte Gümnaasium

1

959

949

936

951

941

186

284

321

150

1112

667

445

Tallinna 32. Keskkool

1

973

1004

984

974

972

163

261

277

271

1142

689

453

Tallinna Saksa Gümnaasium

1

1196

1283

1243

1285

1239

239

368

365

267

1169

878

291

 

 

8697

8750

8583

8571

8331

1517

2230

2710

1874

10527

5907

4620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna Lilleküla Gümnaasium

1

633

660

672

703

690

158

190

175

167

1049

489

560

Tallinna Üldgümnaasium

1

965

968

983

946

899

114

288

326

171

803

637

166

 

 

1598

1628

1655

1649

1589

272

478

501

338

1852

1126

726


 

 

 

KEEL

Õpilaste arv koolis

Õpilaste arv kooliastmeti 2002

Ehituslik maht

Prognoos

2012

Vahe

1998

1999

2000

2001

2002

I

II

III

Güm-naasium

Tallinna Hiiu Põhikool

1

442

473

480

444

417

115

162

140

 

484

296

188

Tallinna Kivimäe Põhikool

1

424

444

438

443

413

128

138

147

 

294

293

1

Tallinna Nõmme Põhikool

1

501

514

505

457

508

171

160

177

 

486

360

126

Tallinna Valdeku Gümnaasium     

2

709

605

578

539

498

68

111

202

117

650

353

297

Tallinna Nõmme Gümnaasium

1

412

429

431

472

517

0

135

180

202

448

367

81

Tallinna Rahumäe Põhikool

1

706

690

681

674

625

189

233

203

 

587

443

144

Tallinna Pääsküla Gümnaasium

1

857

828

849

836

783

152

198

264

169

1046

555

491

 

 

4051

3983

3962

3865

3761

823

1137

1313

488

3995

2667

1328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merivälja Põhikool

1

182

196

220

259

285

131

125

29

 

328

202

126

Pirita Majandusgümnaasium

1

760

721

699

715

724

127

177

247

173

565

513

52

 

 

2940

2916

2919

2975

3011

258

302

276

173

893

715

178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalamaja Põhikool

1

349

363

360

360

362

104

137

121

 

416

257

159

Pelguranna Gümnaasium   

2

431

411

402

394

403

87

114

120

82

570

286

284

Sõle Gümnaasium

1

531

532

534

514

493

93

167

167

66

663

350

313

Karjamaa Gümnaasium     

2

945

880

856

793

764

94

180

323

167

488

542

-54

Kari Gümnaasium           

2

1007

1038

1055

925

893

140

226

349

178

865

633

232

Tallinna Kunstigümnaasium

1

882

925

926

943

914

147

290

289

188

822

648

174

Ehte Humanitaargümnaasium        

2

1049

1011

1004

968

928

193

254

317

164

951

658

293

Pelgulinna Gümnaasium

1

914

926

942

967

943

241

278

270

154

837

669

168

 

 

6108

6086

6079

5864

5700

1099

1646

1956

999

5612

4043

1569

TALLINN

 

57500

56770

55297

53838

51688

9191

13075

16405

11015

54498

38456

18234

 


 

 

 

KEEL

Õpilaste arv koolis

Õpilaste arv kooliastmeti 2002

Ehituslik maht

Prognoos

2012

Vahe

1998

1999

2000

2001

2002

I

II

III

Güm-naasium

Tallinna Ümera Põhikool

2

692

573

468

372

328

65

89

174

 

549

233

316

Tallinna Katleri Põhikool

1

646

606

536

440

351

52

123

176

 

709

249

460

Tallinna Mustamäe Üldhariduskool

2

703

664

653

539

455

62

144

249

 

835

323

512

Tallinna Hiiu Põhikool

1

442

473

480

444

417

115

162

140

 

484

296

188

Tallinna Kivimäe Põhikool

1

424

444

438

443

413

128

138

147

 

294

293

1

Tallinna Nõmme Põhikool

1

501

514

505

457

508

171

160

177

 

486

360

126

Tallinna Rahumäe Põhikool

1

706

690

681

674

625

189

233

203

 

587

443

144

Merivälja Põhikool

1

182

196

220

259

285

131

125

29

 

328

202

126

Kalamaja Põhikool

1

349

363

360

360

362

104

137

121

 

416

257

159

Vana-Kalamaja Gümnaasium

2

324

292

235

175

159

15

61

83

 

551

113

438

 

 

6967

6814

6576

6164

5905

1032

1372

1499

 

5239

2769

2470

LASTEAED-ALGKOOLID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna Magdaleena Lasteaed-Algkool

1

121

123

108

94

91

67

24

 

 

123

65

58

Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkool

1

166

169

160

145

118

118

0

 

 

160

84

76

Tallinna Vindi Lastaed-Algkool

2

90

84

75

41

36

23

13

 

 

106

26

80

Lasnamäe Lasteaed-Algkool

1

166

146

142

136

131

110

21

 

 

291

93

198

Tallinna Paekaare Lasteaed-Algkool

2

165

151

159

124

99

61

38

 

 

205

70

135

Tallinna Lepistiku Lasteaed-Algkool

1

113

111

112

110

97

70

27

 

 

135

69

66

Tallinna Mustamäe 1. Lasteaed-Algkool

2

114

108

109

107

102

68

34

 

 

115

72

43

Tallinna Mustamäe 2. Lasteaed-Algkool

2

110

106

86

89

61

48

13

 

 

135

43

92

 

 

1045

998

951

846

735

565

170

 

 

1270

522

748

 

 


 

Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 41

kinnitatud Tallinna munitsipaalkoolide

võrgu korrastamise kava

Lisa 2

 

Tabel 1. Õpilaste arvu kahanemise prognoos aastani 2012.

Sünd

õa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Põhikool

10

11

12

GÜM

Kokku

1995

2001/02

3276

3604

4071

4471

5280

5555

5951

5807

5794

43809

4572

4299

3968

12839

56648

1996

2002/03

3196

3224

3578

4053

4516

5301

5648

5924

5831

41271

4515

4171

4062

12748

54019

1997

2003/04

3056

3196

3224

3578

4053

4516

5301

5648

5924

38496

4739

4515

4171

13425

51921

1998

2004/05

3053

3056

3196

3224

3578

4053

4516

5301

5648

35625

4518

4739

4515

13772

49397

1999

2005/06

3089

3053

3056

3196

3224

3578

4053

4516

5301

33066

4241

4518

4739

13498

46564

2000

2006/07

3233

3089

3053

3056

3196

3224

3578

4053

4516

30998

3613

4241

4518

12372

43370

2001

2007/08

3468

3233

3089

3053

3056

3196

3224

3578

4053

29950

3242

3613

4241

11096

41046

2002

2008/09

3600

3468

3233

3089

3053

3056

3196

3224

3578

29497

2862

3242

3613

9717

39214

2003

2009/10

3600

3600

3468

3233

3089

3053

3056

3196

3224

29519

2579

2862

3242

8683

38202

2004

2010/11

3600

3600

3600

3468

3233

3089

3053

3056

3196

29895

2557

2579

2862

7998

37893

2005

2011/12

3600

3600

3600

3600

3468

3233

3089

3053

3056

30299

2525

2557

2579

7661

37960

Tabel 2. Klassikomplektide vähenemise prognoos aastani 2012.

Sünd

õa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Põhikool

10

11

12

GÜM

Kokku

1995

2001/02

126

135

145

153

171

177

188

180

176

1451

127

126

120

373

1824

1996

2002/03

130

126

135

146

152

172

183

190

182

1416

124

127

125

376

1792

1997

2003/04

123

130

126

135

146

152

172

183

190

1357

132

124

127

383

1740

1998

2004/05

122

123

130

126

135

146

152

172

183

1289

126

132

124

382

1671

1999

2005/06

124

122

123

130

126

135

146

152

172

1230

119

126

132

377

1607

2000

2006/07

129

124

122

123

130

126

135

146

152

1187

104

119

126

349

1536

2001

2007/08

139

129

124

122

123

130

126

135

146

1174

91

104

119

314

1488

2002

2008/09

144

139

129

124

122

123

130

126

135

1172

80

91

104

275

1447

2003

2009/10

144

144

139

129

124

122

123

130

126

1181

72

80

91

243

1424

2004

2010/11

144

144

144

139

129

124

122

123

130

1199

71

72

80

223

1422

2005

2011/12

144

144

144

144

139

129

124

122

123

1213

70

71

72

213

1426

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 41

kinnitatud Tallinna munitsipaalkoolide

võrgu korrastamise kava

Lisa 3

Tallinna munitsipaalkoolide ruumide mahutavus

kool

aadress

1. Klassid

2.-12. Klassid

KOKKU

õpilaste arv koolis

Klasside  arv kokku

kompl. Arv

keskmine pind

õpilaste arv

kompl. Arv

keskmine pind

komplekti suurus

õpilaste arv

a

 b

c

d

 e

f

g

h

 

 

c=b/2,0*a

 

 

f=e/1,7

g=d*f

h=g c

Haabersti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna Järveotsa Gümnaasium

Järveotsa tee 31

3

    53,7   

81

30

    55,0   

32

960

1041

33

Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasium

Õismäe tee 50

2

    56,0   

56

32

    55,0   

32

1024

1080

34

Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium

Õismäe tee 130

2

    56,0   

56

34

    54,0   

32

1088

1144

36

Haabersti Vene Gümnaasium

Õismäe tee 132

2

    54,0   

54

31

    54,0   

32

992

1046

33

Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Õismäe tee 28

2

    56,5   

57

34

    53,0   

31

1054

1111

36

Tallinna Mustjõe Gümnaasium

Paldiski mnt 83

2

    58,0   

58

27

    53,0   

31

837

895

29

Kesklinn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Adolfi Gümnaasium

Suur-Kloostri 16

2

    42,8   

43

30

    59,3   

36

1080

1123

32

Jakob Westholmi Gümnaasium

Kevade 8

2

    49,4   

49

22

    53,1   

31

682

731

24

Tallinna Reaalkool

Estonia pst 6

2

    57,5   

58