Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 1999 määrusega nr 25 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja muutmine
Tallinna Linnavolikogu 16.05.2002 määrus number 29
Jõustumine:01.06.2002
Kehtetuks tunnistamine:01.07.2006
Redaktsiooni kehtivus:01.06.2002 - ...

Tvk m 15.06.2006 nr 37 jõust. 01.07.2006

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

16. mai 2002 nr 29

 

Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 1999 määrusega nr 25 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja muutmine

 

 

Juhindudes Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse, Sotsiaalministri 31 juuli 2001 määruse nr 82 “Joogivee kvaliteedi ja kontrolli nõuded“, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 p 4,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Muuta linnavolikogu  26.  augusti 1999  määrusega nr 25  kinnitatud  Tallinna  ühisveevärgi ja  - kanalisatsiooni kasutamise eeskirja alljärgnevalt:

1.1 asendada eeskirja tekstis sõnad “vaatluskaev“ sõnaga “kanalisatsioonikaev“;

1.2 lisada pärast punkti 1.2.8 punkt 1.2.9 järgmises sõnastuses:

“1.2.9 Kanalisatsioonikaev - reovee-, ühisvoolse- või sademete- ja drenaaživee või muu pinnasevee kanalisatsioonirajatiste hulka kuuluv maapinnale ulatuva avatava luugiga kaev kanalisatsiooni töö jälgimiseks, torustiku ja liivapüüdurite puhastamiseks, pindmise äravooluvee vastuvõtuks, kanalisatsiooni sissepääsuks või liitmike teostamiseks. Maapinnale ulatuv kanalisatsiooniluuk kuulub kanalisatsioonikaevu osana kanalisatsioonirajatiste hulka.“;

1.3 tunnistada kehtetuks punkt 1.2.26;

1.4 tunnistada kehtetuks punkti 1.3.4 kolmas ja neljas lause;

1.5 tunnistada kehtetuks punkt 1.3.5;

1.6 täiendada punkti 1.3.10 lausega peale esimest lauset sõnadega: “Kui vee-ettevõtja on ühisveevärgi hooldus- või remonditööde käigus põhjustanud kliendi kinnistu veevärgile ja- kanalisatsioonile kahjustusi või kinnisturuumide üleujutusi, korvab vee-ettevõtja kliendile kahjustuste kõrvaldamise kulutused.“;

1.7 muuta punkti 1.3.12 ja sõnastada see järgmiselt:

“1.3.12 Vee-ettevõte on kohustatud sisestama Tallinna Linnavalitsuse koduleheküljel olevale operatiivinfo andmebaasi (haldaja Tallinna Kommunaalamet) ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni rajatiste ehitamise ning plaaniliste remonttööde aja hiljemalt üks kuu enne ehitustööde algust ja avariiliste remonttööde aja vahetult pärast vee-ettevõttes registreeritud avariiteavet. Plaaniliste remonttööde algusest ning nendega seonduvatest veesulgemistest teavitatakse kliente kirjalikult ja linnavalitsuse poolt määratud massiteabevahendite kaudu vähemalt viis päeva enne tööde algust ja korduvalt üks päev enne tööde algust. Avariilistest remonttöödest ja sellega seonduvatest veekatkestustest teavitab vee-ettevõte koheselt pärast avariiteate saamist Tallinna Abikeskust telefonil 1345.“;

1.8 muuta punkti 1.3.13 ja sõnastada see järgmiselt:

“1.3.13 Vee-ettevõtjal on õigus piirata või katkestada kliendile vee andmine ja /või heitvee ärajuhtimine avariiliste ja plaaniliste remonttööde korral. Veekatkestuse korral remonttööde tõttu üle viie tunni tagab vee-ettevõtja ajutise veevõtu võimaluse klientide esmasteks vajadusteks. Eeskirja punktis 1.3.12 märgitud teavitustest mittekinnipidamise korral vastutab vee-ettevõtja remonttööde puhul kliendile vee andmise ja/või heitvee kanaliseerimisest või katkestamisest põhjustatud võimalike kahjude eest.“;

1.9 punkti 1.3.14 järele lisada uus punkt 1.3.15 järgmises sõnastuses:

“1.3.15 Teemaade ja/või tänavate pinnale ulatuvate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste ning seadmete purunemise või rikkimineku korral tähistab vee-ettevõtja teelõigu liikluskorraldusvahenditega ja likvideerib avarii kooskõlastatult tee ja/või tänava omanikuga. Eelkirjeldatud nõuete mittetäitmise korral ning ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste või seadmete purunemise või rikkimineku tagajärjel kannatanud inimestele, liiklusvahenditele, ehitistele või keskkonnale tekitatud kahjud korvab vee-ettevõtja.“;

1.10 senine punkt 1.3.15 lugeda punktiks 1.3.16 ja sõnastada järgmiselt:

“1.3.16 Kõik isikud, kes on süüdi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste või seadmete vigastamises, kannavad seaduse alusel vastutuste tekitatud kahju, sealhulgas sellega kaasneva veekao ja keskkonnakahjude eest. Veekao suurus arvestatakse vee-ettevõtja poolt veevoolu ristlõike pinna, kiiruse ja veevoolu kestvuse järgi või kontrollmõõtmise teel.“

1.11 muuta punkti 1.4.2 ja sõnastada järgmiselt:

“1.4.2 Liitumispunkt asub kuni kaks meetrit kinnistu tänavapiirist väljaspool, võimalikult piiri juures, kui vee-ettevõtja ja kinnistu omanik või klient ei ole kokku leppinud teisiti.“;

1.12 muuta punkti 1.4.3 ja sõnastada järgmiselt:

“1.4.3 Liitumispunktiks veevärgil on peakraan, mis kuulub ühisveevärgi hulka. Kui olemasoleval torustikul peakraan puudub, või see asub kinnistu piirist kaugemal kui 2 meetrit ning liitumispunkti asukoht ei ole punkti 1.4.2 kohaselt poolte vahel teisiti kokku lepitud, asub liitumispunkt 0,3 meetrit väljaspool kinnistu piiri. Krundistamata hoonestuse puhul asub liitumispunkt ühe meetri kaugusel hoone välisseinast.“;

1.13 muuta punkti 1.4.4 ja sõnastada see järgmiselt:

“1.4.4 Liitumispunktiks kanalisatsioonitorustikul on vaatluskaev, mis kuulub ühiskanalisatsiooni hulka. Kui vaatluskaev puudub, või see asub kinnistu piirist kaugemal kui 2 meetrit ning liitumispunkti asukoht ei ole punkti 1.4.2 kohaselt poolte vahel teisiti kokku lepitud, asub liitumispunkt 0,3 meetrit väljaspool kinnistu piiri. Krundistamata hoonestuse puhul on liitumispunktiks viimane vaatluskaev, millest torustik siseneb hoonesse.“;

1.14 tunnistada kehtetuks punkt 1.4.7;

1.15 asendada punktis 2.1.1 sõnad “sotsiaalministeeriumi poolt“ sõnadega “sotsiaalministri määrusega“;

1.16 muuta punkti 2.1.2 ja sõnastada see järgmiselt:

“2.1.2 Vee-ettevõtja peab tagama ühisveevärgi vee kvaliteedi kontrolli vastavalt sotsiaalministri poolt kehtestatud kontrollinõuetele.“;

1.17 tunnistada kehtetuks punkt 2.1.4;

1.18 tunnistada kehtetuks punkt 2.1.7;

1.19 tunnistada kehtetuks punkt 2.2.2;

1.20 muuta punkti 2.7.2.1 ja sõnastada see järgmiselt:

“2.7.2.1 Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni projekteerimis-, ehitus- ja remonttöödel kasutama nendeks töödeks litsentsi omavaid ettevõtjaid või isikuid, tehes sisendustorustikuga seotud tööd vee-ettevõtja tehnilise järelvalve all. Oma väikeelamule võib liitumisprojekti koostada ja torustikke ehitada ka vastavat litsentsi mitteomav isik litsentsi omava isiku ja/või vee-ettevõtja järelvalvel.“;

1.21 tunnistada kehtetuks punkti 2.7.10 kolmas lause;

1.22 täiendada punkti 3.1.3 peale sõna “peab“ sõnaga “reeglina“;

1.23 asendada punktis 3.1.4.3 number “30 “ numbriga “50 “;

1.24 tunnistada kehtetuks punktid 3.1.6, 3.3.3 ja 3.3.7;

1.25 asendada punktis 3.2.2 asendada number “2002“ numbriga “2003“;

1.26 muuta punkti 3.2.6 ja sõnastada see järgmiselt:

“3.2.6 Kui eeskirja punkti 3.1.13 kohasel erakorralisel taatlusel osutus arvesti mõõteviga lubatust suuremaks, tehakse vee-ettevõtja poolt vea ulatuses kliendile tarbitud veekoguse ümberarvestus alates veearvesti elamusse paigaldamise kuupäevast möödunud poole aja eest, kuid mitte rohkem kui 6 kuu ulatuses.“;

1.27 tunnistada kehtetuks punkti 3.3.4 teine lause;

1.28 muuta punkti 3.4.1 ja sõnastada see järgmiselt:

“3.4.1 Kliendilt ühiskanalisatsiooni ärajuhitava heitvee kogus võrdsustatakse ühisveevärgist tarvitatud vee kogusega või mõõdetakse eraldi heitveearvestiga. Heitvee mõõtmist kasutatakse siis, kui üks lepingupooltest seda soovib. Kõik mõõdusõlme ehitamise ja hooldusega seotud kulud kannab heitvee mõõtmist soovinud pool.“;

1.29 muuta punkti 4.5 ja sõnastada see järgmiselt:

“4.5 Pretensioone arvete õigsuse suhtes võib klient esitada vee-ettevõtjale kümne tööpäeva jooksul arve kättesaamise päevast. Pretensioonid lahendatakse kümne tööpäeva jooksul arvates pretensiooni kättesaamisest. Klient on kohustatud arve tasuma kümne päeva jooksul pärast pretensiooni lahendi kättesaamist.“;

1.30 tunnistada kehtetuks punkt 5.7;

1.31 asendada punktis 6.2 number “2001“ numbriga “2002“.

2. Määrus jõustub 1. juunil 2002.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees