Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eestkoste korraldamise juhendi kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 16.11.2000 määrus number 41
Jõustumine:23.11.2000
Kehtetuks tunnistamine:10.11.2011
Redaktsiooni kehtivus:17.04.1998 - 10.11.2011

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 03.11.2011 nr 34, jõustumine 10.11.2011

REDAKTSIOON:

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009
Tvk m 05.04.2007 nr 12 jõust. 13.04.2007
Tvk m 18.05.2006 nr 28 jõust. 01.06.2006
Tvk m 16.06.2005 nr 35 jõust.01.07.2005
Tvk m 09.01.2003 nr 3 jõust. 01.02.2003

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

16. november 2000 nr 41

 

Eestkoste korraldamise juhendi kinnitamine

 

 

Lähtudes Sotsiaalhoolekande seaduse § 8 p 4 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 22 lg 2,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Kinnitada juurdelisatud eestkoste korraldamise juhend.

 

2. Määrus jõustub 23. novembril 2000.

 

Rein Voog

 

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu
16. novembri 2000
määrusega nr 41

 

EESTKOSTE KORRALDAMISE JUHEND

 

1. Üldsätted

 

1.1 Eestkoste korraldamise juhend sätestab Perekonnaseadusest (edaspidi PKS), Sotsiaalhoolekande seadusest (edaspidi SHS), Lastekaitse seadusest (edaspidi LaKS), Tsiviilkohtumenetluse seadustikust (edaspidi TsMS), Nimeseadusest (edaspidi NS) ning teistest seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevad eestkosteasutuse ülesanded piiratud teovõimega isikute õiguste ja huvide kaitsmisel ning nende täitmise korraldamisel Tallinnas. Juhend ei reguleeri eestkostet vajavate isikute hoolekande korraldamist.

 

(Tvk m 16.06.2005 nr 35 jõust.01.07.2005)

 

1.2 Eestkoste korraldamise all mõistetakse käesolevas juhendis:

1.2.1 lapsesse puutuvate vaidluste lahendamist, kui vanemad ei ole jõudnud omavahel kokkuleppele;

1.2.2 vanemliku hoolitsuseta jäänud laste huvide kaitsmist;

1.2.3 eestkoste seadmise korraldamist;

1.2.4 eestkostetava varaga teostatavate tehingute otsustamist ja eestkostetava esindamist ametiasutustes.

(Tvk m 16.06.2005 nr 35 jõust.01.07.2005)

 

1.3 Eestkosteasutuseks Tallinnas on Tallinna Linnavalitsus (edaspidi: linnavalitsus), kes täidab oma ülesandeid sotsiaal- ja tervishoiuameti (edaspidi: amet) ja linnaosade valitsuste kaudu.

Käesoleva juhendiga linnaosa valitsusele pandud ülesandeid täidab linnaosa vanem või tema poolt volitatud isik. Linnaosa valitsuse otsustused vormistatakse linnaosa vanema korraldusega.

 

1.4 Eestkostet korraldatakse eestkostet vajava isiku elukohajärgselt. Isiku elukoha määramisel juhindutakse Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi TsÜS) § 14 ja § 15.

(Tvk m 09.01.2003 nr 3 jõust. 01.02.2003)

 

2. Lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine

 

2.1 Lapsesse puutuva vaidluse läbivaatamisel lähtutakse vastavalt PKS § 58 ja LaKS § 27 lapse huvidest, arvestades vähemalt 10-aastase lapse soovi. Arvestada tuleb ka noorema kui 10-aastase lapse soovi, kui lapse arengutase seda võimaldab.

(Tvk m 09.01.2003 nr 3 jõust. 01.02.2003)

 

2.2 Vanemate vahel tekkinud lapsesse puutuvaid vaidlusi lahendab linnaosa valitsus poolte lepitamise teel, mis vormistatakse kirjaliku kokkuleppe sõlmimisega kolmes eksemplaris, millest üks jäetakse linnaosa valitsusele.

 

2.3 Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse linnaosa valitsus lapse huvidest lähtudes. Otsustusega mittenõustumise korral võib vanem pöörduda kohtusse. Tulenevalt PKS § 59 annab lapsesse puutuva vaidluse läbivaatamisel kohtule kirjaliku arvamuse linnaosa vanem. Kohtu nõudmisel annab täiendavalt omapoolse arvamuse ameti juhataja.

(Tvk m 09.01.2003 nr 3 jõust. 01.02.2003)

 

2.4 Vanemate kokkuleppe puudumisel otsustab tulenevalt NS § 8 lapse ees- ja perekonnanime linnaosa valitsus.

(Tvk m 16.06.2005 nr 35 jõust.01.07.2005)

 

2.5 Lapsele uue perekonnanime andmise NS § 20 sätestatud juhtudel otsustab linnavalitsus. Lapse perekonnanime muutmine vormistatakse linnavalitsuse korraldusega, mille eelnõu valmistab ette amet. Linnavalitsuse korralduse ärakirja saadab Tallinna Linnakantselei 10 päeva jooksul perekonnaseisuasutusele, kus asub lapse sünniakt.

(Tvk m 09.01.2003 nr 3 jõust. 01.02.2003;
Tvk m 16.06.2005 nr 35 jõust.01.07.2005)

 

2.6 Lapse põlvnemise tuvastamiseks isast, kui lapse ema, eestkostja või isa ei ole vastava avaldusega kohtu poole pöördunud, esitab avalduse PKS § 42 tulenevalt linnaosa valitsus. Lapse põlvnemise tuvastamiseks isikust, kes on surnud või sünniakti tehtud vanema kande vaidlustamiseks, kui lapse ema või eestkostja ei ole vastava avaldusega kohtu poole pöördunud, esitab avalduse kohtule PKS § 44 ja TsMS § 579 tulenevalt linnaosa valitsus. Kui avalduse esitas lapse ema või eestkostja, annab linnaosa valitsus TsMS § 580 tulenevalt kohtule arvamuse.

(Tvk m 09.01.2003 nr 3 jõust. 01.02.2003;
Tvk m 18.05.2006 nr 28 jõust. 01.06.2006)

 

2.7 Kui vanemad ei jõua kokkuleppele, mil viisil lahuselav vanem võtab osa lapse kasvatamisest ja temaga suhtlemisest, lahendab vaidluse PKS § 52 tulenevalt linnaosa valitsus käesoleva juhendi punktiga 2.2 ja 2.3 ettenähtud korras.

(Tvk m 09.01.2003 nr 3 jõust. 01.02.2003)

 

2.8 Kui kas või üks vanematest või eestkostja ei anna 15-18 aastasele alaealisele abiellumiseks nõusolekut ja avaldust abiellumisloa saamiseks kohtule ei ole esitanud PKS § 3 ja TsMS § 570 tulenevalt vanem ega alaealine ise võib alaealise huvidest lähtuvalt avalduse kohtule esitada linnaosa valitsus.

(Tvk m 09.01.2003 nr 3 jõust. 01.02.2003;
Tvk m 18.05.2006 nr 28 jõust. 01.06.2006)

 

3. Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste huvide kaitsmine

 

3.1 Leidlapsele ees- ja perekonnanime andmiseks teeb ettepaneku ja vastava avalduse perekonnaseisuasutusele leidlapse sünniakti koostamiseks NS § 8 tulenevalt esitab linnaosa valitsus, kelle haldusterritooriumilt laps leiti. Avaldus sünniakti koostamiseks esitatakse PKS § 114 tulenevalt ühe kuu jooksul lapse leidmise päevast arvates.

(Tvk m 16.06.2005 nr 35 jõust.01.07.2005;
Tvk m 18.05.2006 nr 28 jõust. 01.06.2006)

 

3.2 Kui last on ohtlik jätta vanema, võõrasvanema või kasuvanema juurde, esitab linnaosa valitsus tulenevalt PKS § 53 ja 57 ning LaKS § 27 kohtule avalduse lapse äravõtmiseks koos lapse äravõtmise vajadust tõendavate dokumentidega. Kui avalduse kohtule on esitanud teine vanem või eestkostja, annab linnaosa vanem kohtu nõudmisel kirjaliku arvamuse. Kohtu nõudmisel annab täiendavalt omapoolse arvamuse ameti juhataja.

(Tvk m 09.01.2003 nr 3 jõust. 01.02.2003;
Tvk m 18.05.2006 nr 28 jõust. 01.06.2006)

 

3.3 Kui lapse jätmine vanema juurde ohustab lapse tervist või elu, võib tulenevalt PKS § 53 ja 57, LaKS § 27 ja 32 ning SHS § 25 linnaosa valitsus lapse vanemalt ära võtta enne kohtuotsust, kusjuures linnaosa vanema korraldus lapse äravõtmiseks tuleb vormistada ühe tööpäeva jooksul pärast lapse äravõtmist. Linnaosa valitsus peab esitama kohtule 10 päeva jooksul lapse äravõtmise või vanema õiguste äravõtmise nõude.

(Tvk m 09.01.2003 nr 3 jõust. 01.02.2003)

 

3.4 Vanema õiguste äravõtmiseks PKS § 54 sätestatud juhtudel esitab linnaosa valitsus kohtule avalduse koos vanema õiguste äravõtmise vajadust tõendavate dokumentidega. Kui vanema õiguste äravõtmiseks esitab kohtule avalduse teine vanem või eestkostja, annab linnaosa vanem kohtule arvamuse. Kohtu nõudmisel annab täiendavalt omapoolse arvamuse ameti juhataja.

(Tvk m 09.01.2003 nr 3 jõust. 01.02.2003;
Tvk m 18.05.2006 nr 28 jõust. 01.06.2006)

 

3.5 Loa lapsega kohtumiseks vanemale, kellelt kohus on ära võtnud vanema õigused, võib anda linnaosa valitsus tulenevalt PKS § 55 ja LaKS § 28 juhul, kui see ei avalda lapsele kahjulikku mõju. Luba vormistatakse vanema taotluse alusel linnaosa vanema korraldusega, kus märgitakse kohtumiseks kehtestatud tingimused ja loa kehtivuse tähtaeg. Kui vanem kahjustab lapsega kokkusaamisel lapse huve, tunnistatakse luba kehtetuks. Lapsega kohtumiseks loa andmisest keeldumist tuleb põhjendada ning keeldumine vormistatakse linnaosa vanema korraldusega.

(Tvk m 16.06.2005 nr 35 jõust.01.07.2005)

 

3.6 Vanema õiguste taastamiseks PKS § 56 tulenevalt esitab kohtule avalduse vanem. Asja läbivaatamisel kohtus annab linnaosa vanem kohtu nõudmisel kirjaliku arvamuse. Kohtu nõudmisel esitab täiendavalt omapoolse arvamuse ameti juhataja.

(Tvk m 09.01.2003 nr 3 jõust. 01.02.2003;
Tvk m 18.05.2006 nr 28 jõust. 01.06.2006)

 

3.7 Kui vanem ei täida alaealise lapse või abi vajava töövõimetu täisealiseks saanud lapse ülalpidamiskohustust ning teine vanem või eestkostja ei esita nõuet lapsele elatise väljamõistmiseks, esitab linnaosa valitsus tulenevalt PKS § 61 kohtule avalduse elatise väljamõistmiseks vanema või eestkostja kasuks. Kui vanem ei täida kasvatusasutuses oleva lapse ülalpidamiskohustust, esitab linnaosa valitsus vastavalt PKS § 62 kohtule avalduse vanemalt elatise väljamõistmiseks.

(Tvk m 09.01.2003 nr 3 jõust. 01.02.2003;
Tvk m 18.05.2006 nr 28 jõust. 01.06.2006)

 

3.8 Lapsendamise kehtetuks tunnistamisel, lapsendajalt vanema õiguste äravõtmisel ja lapse äravõtmisel lapsendajalt vanema õiguste äravõtmiseta PKS § 87 tulenevalt, esitab kohtu nõudmisel kohtule kirjaliku arvamuse linnaosa vanem. Kohtu nõudmisel annab täiendavalt omapoolse arvamuse ameti juhataja.

(Tvk m 09.01.2003 nr 3 jõust. 01.02.2003)

 

3.9 Kui linnaosa valitsus peab lapse elukoha määramisel vanemate lahuselu korral PKS § 51 tulenevalt, vanema suhtlemisel lapsega PKS § 52 tulenevalt, lapse äravõtmisel vanemalt, võõrasvanemalt või kasuvanemalt PKS § 53 ja § 57 tulenevalt, vanema õiguste äravõtmisel PKS § 54 tulenevalt hagi menetluse ajal vajalikuks reguleerida vanemate õigusi ühise lapse suhtes või reguleerida vanema suhtlemist lapsega või reguleerida lapse väljaandmist teisele vanemale või kohustada vanemat menetluse ajal elatist maksma või kohustada vanemat välja andma lapse isiklikuks kasutamiseks mõeldud asju või kohaldada vanemale lähenemiskeeldu või reguleerida muid perekonnaga seonduvaid küsimusi, esitab ta TsMS § 377 ja § 378 tulenevalt kohtule hagi tagamise avalduse. TsMS § 551 ja § 552 tulenevalt kuulab kohus hagi tagamise korras ära linnaosa valitsuse. Lapse heaolu ohustava asjaolu ilmnemisel esitab linnaosa valitsus TsMS § 384 ja TsMS § 491 tulenevalt kohtule avalduse vaidlusaluse õigussuhte reguleerimiseks hagi tagamise avaldust esitamata.

 

(Tvk m 18.05.2006 nr 28 jõust. 01.06.2006)

 

4. Eestkoste seadmise korraldamine

 

4.1 Kui lapse vanemad on surnud, piiratud teovõimega või kui on tuvastatud nende teadmata kadumise fakt, kui laps on ära võetud vanematelt, kui lapse vanematelt on ära võetud vanema õigused või kui laps on jäänud muudel põhjustel ilma vanemlikust hoolitsusest, korraldab lapse hooldamise ja kasvatamise ning esitab kohtule avalduse eestkoste seadmiseks PKS § 53 ja § 93, SHS § 24 ja § 25 ning LaKS § 63 tulenevalt linnaosa valitsus. Linnaosa valitsus esitab TsMS § 552 tulenevalt kohtule oma seisukoha eestkostet puudutavas menetluses.

(Tvk m 09.01.2003 nr 3 jõust. 01.02.2003;
Tvk m 18.05.2006 nr 28 jõust. 01.06.2006)

 

4.2 Täisealise isiku varaliste ja isiklike õiguste ja huvide kaitseks seatakse eestkoste kui isik on piiratud teovõimega. Avalduse eestkoste seadmiseks täisealisele isikule esitab kohtule PKS § 92 ja § 93 tulenevalt linnaosa valitsus või isik ise. Kohtu korraldusel kogub ja esitab linnaosa valitsus TsMS § 523 tulenevalt kohtule eestkoste seadmiseks vajalikud andmed ja annab menetluses oma arvamuse. Ettepaneku isiku määramiseks eestkostjaks teeb kohtule PKS § 95 tulenevalt linnaosa valitsus. Kui eestkostjaks sobivat isikut ei leita, esitab linnaosa valitsus kohtule avalduse eestkostja ülesannete määramiseks linnaosa valitsusele.

(Tvk m 09.01.2003 nr 3 jõust. 01.02.2003;
Tvk m 18.05.2006 nr 28 jõust. 01.06.2006)

 

4.3 Avalduse isiku paigutamiseks hoolekandeasutusse tema enda nõusolekuta SHS § 19 toodud asjaoludel esitab kohtule linnaosa valitsus. Avaldus isiku hoolekandeasutusse paigutamiseks tema enda nõusolekuta võidakse kohtule esitada koos avaldusega isikule piiratud teovõime tõttu eestkostja määramiseks. Isiku nõusolekuta hoolekandeasutuses hooldamise lõpetamisel esitatakse kohtule avaldus teovõime taastamise küsimuse läbivaatamiseks.

(Tvk m 09.01.2003 nr 3 jõust. 01.02.2003;
Tvk m 18.05.2006 nr 28 jõust. 01.06.2006)

 

4.4. Linnaosa valitsus jälgib eestkostja poolt tema ülesannete täitmist ja eestkostetava vara valitsemist tulenevalt PKS § 101. Eestkostetava vara valitsemise kohta esitab eestkostja linnaosa valitsusega kokkulepitud ajal (üks kord aastas) kirjaliku aruande.

(Tvk m 09.01.2003 nr 3 jõust. 01.02.2003)

 

4.5 Kui eestkostja jätab oma ülesanded täitmata või ei täida neid nõuetekohaselt, esitab linnaosa valitsus PKS § 102 tulenevalt kohtule nõude eestkostja volituste lõpetamiseks. Eestkostetava huvides võib linnaosa valitsus nimetatud nõude esitamisel kõrvaldada eestkostja oma ülesannete täitmisest, kuni kohus otsustab eestkostja volituste lõpetamise. Linnaosa vanema korraldus eestkostja kõrvaldamiseks oma ülesannete täitmisest ja lapse äravõtmiseks tuleb vormistada ühe tööpäeva jooksul pärast eestkostja kõrvaldamist.

(Tvk m 09.01.2003 nr 3 jõust. 01.02.2003)

 

4.6 Kui eestkoste seadmise eelduste äralangemisel ei esita kohtule avaldust eestkoste lõpetamiseks eestkostja, võib linnaosa valitsus tulenevalt PKS § 103 esitada kohtule avalduse eestkoste lõpetamiseks.

(Tvk m 09.01.2003 nr 3 jõust. 01.02.2003)

 

4.7 Täisealisele teovõimelisele isikule seab ja lõpetab hoolduse ning määrab hooldaja tulenevalt PKS § 105 ja106 linnaosa valitsus.

(Tvk m 09.01.2003 nr 3 jõust. 01.02.2003)

 

5. Eestkostetava varaga teostatavate tehingute otsustamine ja eestkostetava esindamine ametiasutustes

(Tvk m 16.06.2005 nr 35 jõust.01.07.2005)

 

5.1 Linnaosa valitsus osaleb kohtus TsÜS § 9 ja TsMS § 570 tulenevalt alaealise teovõime laiendamiseks ja tehingute sooritamiseks esitatud avalduse läbivaatamisel. TsMS § 573 tulenevalt kogub ja esitab linnaosa valitsus kohtule kohtu korraldusel alaealise teovõime laiendamiseks vajalikud andmed ning annab menetluses oma arvamuse teovõime laiendamise kohta. TsMS § 570 tulenevalt võib vähemalt 15-aastase alaealise teovõime laiendamise avalduse, kui seda ei ole esitanud alaealine ise, tema vanem või eestkostja, esitada linnaosa valitsus.

 

(Tvk m 18.05.2006 nr 28 jõust. 01.06.2006)

 

5.2 Vanemale või eestkostjale PKS § 99 ja Võlaõigusseaduse § 533 loetletud tehingute tegemiseks nõusoleku andmise otsustab linnaosa valitsus.

(Tvk m 16.06.2005 nr 35 jõust.01.07.2005)

 

5.3 Alla 15-aastasele alaealisele, kelle vanemad on surnud, teadmata kadunud või piiratud teovõimega või kelle vanematelt on ära võetud vanema õigused ja piiratud teovõimega täisealisele isikule, kellele ei ole määratud eestkostjat, kodakondsuse taotlemisel Kodakondsuse seaduse § 13, § 15 ja § 18 tulenevalt esitab taotluse kodakondsuse saamiseks linnaosa valitsus.

(Tvk m 16.06.2005 nr 35 jõust.01.07.2005)

 

5.4 Alla 15-aastasele vanemliku hoolitsuseta ja eestkostjata alaealisele ning eestkostjata piiratud teovõimega täisealisele isikule isikut tõendava dokumendi väljaandmiseks esitab taotluse Kodakondsus- ja Migratsiooniametile Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 11² tulenevalt linnaosa valitsus.

(Tvk m 16.06.2005 nr 35 jõust.01.07.2005)

 

5.5 Kui reisidokumendi väljaandmisel alla 15-aastasele isikule tekib dokumendi väljaandjal põhjendatud kahtlus, et reisidokumendi andmine võib kahjustada tema huve, otsustab nõusoleku andmise reisidokumendi väljaandmiseks  Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 10 ja § 12 tulenevalt linnaosa valitsus.

(Tvk m 16.06.2005 nr 35 jõust.01.07.2005)

 

5.6 Lastekodus või laste hoolekandeasutuses või koolkodus hoolekandel viibiva alaealise eest, kelle eestkostjaks on eestkosteasutus, esitab pensioniavalduse sotsiaalministri 31.12.2001 määrusega nr 167 kehtestatud Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhendi § 4 tulenevalt alaealise elukohajärgne linnaosa valitsus. Hooldajale, kellega on sõlmitud alaealise perekonnas hooldamise leping, nõusoleku andmise eestkosteasutuse sätestatud tingimustel pensioni taotlemiseks hooldatavale otsustab linnaosa valitsus.

(Tvk m 16.06.2005 nr 35 jõust.01.07.2005)

 

6. Kui Tallinna linna või Tallinna linnaosa valitsuse eestkostel oleva piiratud teovõimega isiku kasutatava või talle kuuluva eluasemega seotud varaliste kohustuste katteks ei piisa isiku enda vahenditest, katab kulutused isiku elukohajärgse linnaosa vanema taotlusel linnavaraamet linnaeelarves elamumajanduse dotatsiooniks ettenähtud vahenditest.

 

(Tvk m 05.04.2007 nr 12 jõust. 13.04.2007;

Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)