Kultuurikeskuse Lindakivi" põhimääruse kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 20.09.2000 määrus number 62
jõustumine 01.10.2000
Kehtetuks tunnistamine 15.11.2013
Redaktsiooni kehtivus 15.01.2001 - 31.12.2006

REDAKTSIOON:

Tlv m 10.01.2001 nr 10 jõust. 15.01.2001

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

20. september 2000 nr 62

Kultuurikeskuse "Lindakivi" põhimääruse kinnitamine

 

Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:

1. Kinnitada juurdelisatud Kultuurikeskuse "Lindakivi" põhimäärus.

 

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 18. novembri 1994 määrusega nr 106 kinnitatud Kultuurikeskuse "Lindakivi" põhikiri.

 

3. Määrus jõustub 01. oktoobril 2000. a.

 

Ants Leemets

 

Abilinnapea

Toomas Sepp

linnapea ülesannetes

Linnasekretär

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavalitsuse
20. septembri 2000
määrusega nr 62

 

KULTUURIKESKUS "LINDAKIVI" PÕHIMÄÄRUS

 

1 ÜLDSÄTTED

 

1.1 Kultuurikeskus "Lindakivi" (edaspidi keskus) on Tallinna linna asutus, mille tegevuse põhieesmärgiks on rahvuskultuuride traditsioonide säilitamine, edasiarendamine ja võimaluste loomine inimeste vabaks eneseväljendamiseks, loominguliseks tegevuseks ning kultuuripärandi kättesaadavaks tegemine.

1.2 Keskuse ametlik nimetus on: eesti keeles - Kultuurikeskus "Lindakivi"

1.3 Keskuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on J. Koorti 22, 13623 Tallinn.

1.4 Keskuse asutajaks on Tallinna Linnavolikogu (edaspidi volikogu) ja keskus on Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti (edaspidi kõrgemalseisev organ) hallatav asutus.

1.5 Keskusel on iseseisev bilanss ja arved pankades, oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat. Keskusel võib olla oma sümboolika.

1.6 Keskuse arengukava, eelarve ja investeeringute plaani kooskõlastab kõrgemalseisev organ.

1.7 Keskuse põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kõrgemalseisva organi ettepanekul.

1.8 Keskus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, kõrgemalseisva organi juhi käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

 

2 PÕHITEGEVUSALAD

 

2.1 Keskuse põhitegevuseks on huvi- ja seltsitegevuse arendamine, rahvuskultuuride traditsioonide säilitamine ning puhke- ja meelelahutusürituste korraldamine.

2.2 Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks tegeleb keskus järgmiste valdkondadega:

2.2.1 korraldab elanike huvialast tegevust ja vaba aja sisustamist;

2.2.2 toetab ja arendab rahvakultuuri erinevaid vorme;

2.2.3 arendab klubi- ja seltsitegevust, teeb koostööd seltside, ühenduste, organisatsioonidega nii kodu kui välismaal;

2.2.4 osutab oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid ja korraldab muud keskuse põhitegevuse täitmiseks vajalikku majandustegevust.

 

3 VARA JA VAHENDID. MAJANDUSTEGEVUS

 

3.1 Keskuse bilansis olev vara on linnavara.

3.2 Keskus valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara linnavara valitsema volitatud asutusena lähtudes riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

3.3 Keskuse rahalised vahendid moodustuvad:

3.3.1 Tallinna linna eelarvelistest vahenditest;

3.3.2 tasuliste teenuste osutamisel saadud tuludest;

3.3.3 annetustest ja sihteraldistest;

3.3.4 muudest seadusega lubatud vahenditest.

3.4 Keskuse arendamise eesmärgil võivad keskusele tagastamatut abi anda ja annetusi teha nii juriidilised kui füüsilised isikud. Tagastamatu abina ja annetustena saadud vara võetakse arvele kehtestatud korras.

 

4 JUHTIMINE

 

4.1 Keskust juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

4.2 Keskuse direktor on keskuse seadusjärgne esindaja. Tema töölepingu kehtivuse ajal sõlmib ja lõpetab linnavalitsuse korralduse alusel töölepingu kõrgemalseisva organi juht.

4.3 Keskuse põhitegevuse tagamiseks keskuse direktor riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras:

4.3.1 korraldab keskuse bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib keskuse finantsmajanduslikku tegevust ja kannab selle seaduslikkuse ja otstarbekuse eest isiklikku vastutust;

4.3.2 sõlmib keskuse nimel lepinguid; 4.3.3 tegutseb keskuse nimel ja esindab keskust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites, suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

4.3.4 avab pankades arveldus- ja muid arveid;

4.3.5 kinnitab kooskõlastatult kõrgemalseisva organiga keskuse struktuuri, koosseisunimestiku, kehtestab töökorralduse vormid ning töötajate töö tasustamise ja premeerimise põhimõtted ja -määrad;

4.3.6 tegutseb tööandjana keskuse töötajate suhtes;

4.3.7 omab õigust volitada juriidilisi ja füüsilisi isikuid esindama keskust kohtus, riigi- ja omavalitsusasutustes ning teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute ees;

4.3.8 kehtestab keskuse töösisekorra eeskirjad;

4.3.9 annab oma pädevuse piires keskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

4.3.10 koostab keskuse eelarve projekte ja kontrollib eelarveliste vahendite sihipärast kasutamist;

4.3.11 kinnitab keskuse raamatupidamise sisekorra eeskirjad;

4.3.12 korraldab keskusele saabunud kirjade ja avalduste lahendamist.

 

5 ARUANDLUS JA KONTROLL

 

5.1 Keskuse raamatupidamine ning aruandlus toimub riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras.

5.2 Keskuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib Tallinna Linnakantselei või audiitor, kelle nimetab või kinnitab kõrgemalseisev organ.
(Tlv m 10.01.2001 nr 10 jõust. 15.01.2001)

5.3 Kõrgemalseisev organ ja Tallinna Linnakantselei teostavad kontrolli kõigis keskuse tegevussfäärides piiranguteta.
(Tlv m 10.01.2001 nr 10 jõust. 15.01.2001)

 

6 ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

 

6.1 Keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

6.2 Kui keskuse ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti, lähevad keskuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga kõrgemalseisvale organile.

6.3 Keskuse tegevuse lõpetamine toimub likvideerimise teel.

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär