Tallinna põhimääruse ja Tallinna linnaosade põhikirjade muudatused

Tallinna Linnavolikogu 03.09.1998 määrus number 29
jõustumine 15.09.1998

Redaktsiooni kehtivus 14.09.2006 - ...

REDAKTSIOON:

Tvk m 07.09.2006 nr 50 jõust. 14.09.2006

 

 

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

 

 

 

 

Tallinn,                                                                                     3. september 1998 nr 29

 

 

Tallinna põhimääruse ja Tallinna

linnaosade põhikirjade muudatused

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 punktidest 9 ja

11, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 punktidest 9 ja  11 ning tulenevalt

linnavolikogu 28. mai 1998 määrusega nr 20  kinnitatud Tallinna linnaosade

valitsuste põhimäärustest,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m  ä  ä  r  a  b:

 

1. Teha Tallinna põhimääruses järgmised muudatused:

1.1  muuta § 37 lg 8 jättes välja sõnad "ja umbusalduse avaldamine";

1.2  asendada § 38 lg 2 esimeses lauses sõna "salajasel" sõnaga "avalikul";

1.3  täiendada § 38  lg 3 teise lausega järgmises sõnastuses:"

Linnavolikogu esimehele umbusalduse avaldamise korral täidab linnavolikogu

esimehe ülesandeis kuni uue esimehe valimiseni linnavolikogu aseesimees või

linnavolikogu vanim liige";

1.4 täiendada § 96 lg 3 peale esimest lauset järgmise lausega: "Linnaosa

vanema volituste tähtaeg ei tohi ületada linnavolikogu volituste

tähtaega.".

 

2. (Kehtetu - Tvk m 07.09.2006 nr 50 jõust. 14.09.2006)

 

3. Määrus jõustub 15. septembrist 1998.

 

 

 

 

 

Merike Varvas

Tallinna Linnavolikogu aseesimees -

linnavolikogu esimehe asendaja