Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse ja Tallinna linnaosade põhikirjade muudatused
Tallinna Linnavolikogu 03.09.1998 määrus number 29
Jõustumine:15.09.1998
Redaktsiooni kehtivus:15.09.1998 - 13.09.2006

 Redaktsioonid
          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              MÄÄRUS
Tallinn,               3. september 1998 nr 29
       


Tallinna põhimääruse ja Tallinna 
linnaosade põhikirjade muudatused


Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 punktidest 9 ja
11, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 punktidest 9 ja 11 ning tulenevalt
linnavolikogu 28. mai 1998 määrusega nr 20 kinnitatud Tallinna linnaosade
valitsuste põhimäärustest,


Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Teha Tallinna põhimääruses järgmised muudatused:
1.1 muuta § 37 lg 8 jättes välja sõnad "ja umbusalduse avaldamine";
1.2 asendada § 38 lg 2 esimeses lauses sõna "salajasel" sõnaga "avalikul";
1.3 täiendada § 38 lg 3 teise lausega järgmises sõnastuses:"
Linnavolikogu esimehele umbusalduse avaldamise korral täidab linnavolikogu
esimehe ülesandeis kuni uue esimehe valimiseni linnavolikogu aseesimees või
linnavolikogu vanim liige";
1.4 täiendada § 96 lg 3 peale esimest lauset järgmise lausega: "Linnaosa
vanema volituste tähtaeg ei tohi ületada linnavolikogu volituste
tähtaega.".

2. Muuta linnavolikogu 16. oktoobri 1997 määrusega nr. 49 kinnitatud
Tallinna linnaosade põhikirju alljärgnevalt: 
2.1 muuta punkti 2.2.2 ja sõnastada see alljärgnevalt: 
".2.2.2 sotsiaalhoolekande korraldamine, sotsiaalkultuuriliste ja
kommunaalteenuste osutamine ja vahendamine linnaosa elanikele ja seal
tegutsevatele elanike ühendustele ning üld- ja huvialahariduse
korraldamine;";
2.2 muuta punkti 2.2.5 ja sõnastada see alljärgnevalt:
"2.2.5 koostöö arendamine kõigi linnade ja teiste kohaliku omavalitsuse
üksustega Eestis ja väljaspoolt Eestit."; 
2.3 täiendada punkti 10.3 peale esimest lauset järgmise lausega:
"Linnaosa vanema volituste tähtaeg ei tohi ületada linnavolikogu volituste
tähtaega."
2.4 muuta punkti 10.4.2 ja sõnastada see alljärgnevalt:
"10.4.2 esindab Tallinna linna kohtus linnavalitsuse volituse alusel;";
2.5 muuta punkti 10.4.7 ja sõnastada see alljärgnevalt:
"10.4.7 teeb linnapeale ettepanekuid valitsuse haldusalas tegutseva linna
asutuse juhi ametisse kinnitamiseks, sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu
seaduses ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras;"
 
3. Määrus jõustub 15. septembrist 1998.Merike Varvas
Tallinna Linnavolikogu aseesimees -
linnavolikogu esimehe asendaja