Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabariigi Presidendi valimiskogusse esindajate valimise kord
Tallinna Linnavolikogu 12.09.1996 määrus number 21
Jõustumine:12.09.1996
Kehtetuks tunnistamine:27.06.2011
Redaktsiooni kehtivus:12.09.1996 - 27.06.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 16.06.2011 nr 21, jõustumine 27.06.2011

          TALLINNA LINNAVOLIKOGU 
              MÄÄRUS
		Tallinn,					12.september 1996 nr 21
Vabariigi Presidendi valimiskogusse 
esindajate valimise kord


Juhindudes Vabariigi Presidendi valimise seaduse §§ 21 ja 25 ning 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §§ 22 p. 26 ja 45 lg.3,


Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1.Kinnitada lisatud Vabariigi Presidendi valimiskogusse esindajate valimise
kord.

2.Määrus jõustub vastuvõtmisest.

Koit Kaaristu
Tallinna Linnavolikogu esimees

					  KINNITATUD
					  Tallinna Linnavolikogu
					  12.septembri 1996
					  määrusega nr 21		Vabariigi Presidendi valimiskogusse
		   esindajate valimise kord


1. Vastavalt Vabariigi Presidendi valimise seadusele ja Vabariigi 
valimiskomisjoni teatisele valib linnavolikogu Vabariigi Presidendi 
valimiskogusse salajasel hääletamisel poolthäälte enamusega kümme 
esindajat (edaspidi esindajat). Esindajate valimine (edaspidi valimine) 
viiakse läbi linnavolikogu istungil hiljemalt seitsmendal päeval enne 
Vabariigi Presidendi valimiskogus valimise päeva.

2. Valimisel osalevad linnavolikogu liikmed. Tallinna Linnavolikogu 
esindajaks võib valida linnavolikogu liikme, kes ei ole Riigikogu liige.

3. Hääletamine viiakse läbi ühes või mitmes hääletamisvoorus.

4. Hääletamise esimeses voorus ja punktis 15 toodud juhul on igal 
linnavolikogu fraktsioonil ja liikmel õigus esitada esindaja kandidaate. 
Kandidaatide kohta koostatakse nimekiri vastavalt ülesseadmise 
järjekorrale. Kandidaatide nimekirja sulgemise otsustab linnavolikogu 
poolthäälte enamusega, kuid esimeses voorus mitte enne vähemalt kümne 
kandidaadi esitamist.

5. Pärast nimekirja sulgemist valitakse avalikul hääletamisel 5-liikmeline 
hääletamiskomisjon, kes valib oma liikmete hulgast komisjoni esimehe. 
Hääletamiskomisjoni ei valita esindaja kandidaate. Hääletamiskomisjon 
valmistab ette hääletamissedelid. Enne iga vooru algust teatab 
hääletamiskomisjon volikogu liikmetele kandidaatide nimed ja vastavas 
hääletamisvoorus iga hääletaja poolt antavate poolthäälte arvu. 
Hääletamaise läbiviimiseks kuulutatakse linnavolikogu istungil välja 30 
minutiline vaheaeg. Hääletamiskomisjon korraldab hääletamise ja esitab 
linnavolikogule iga vooru järel hääletamistulemuste protokolli.Protokollile
kirjutavad alla kõik komisjoni liikmed.

	
6. Hääletamissedelile kantakse vastavas voorus ülesseatud kandidaatide või 
kandideerimist jätkajate nimed. Iga kandidaadi nime järel on 
hääletamissedelil ruut märkusega "poolt".

7. Hääletaja märgib igas voorus oma eelistuse kandidaatide kohta tema nime 
järel olevasse ruutu ristiga. Igale kandidaadile võib hääletaja anda igas 
hääletamisvoorus ainult ühe hääle.

8. Kehtetuks tunnistatakse hääletamissedel, mis ei vasta 
hääletamiskomisjoni poolt antud vormile või millele on märgitud poolthääli 
rohkem kui vastavas voorus on ettenähtud. 

9. Esimeses hääletamisvoorus on igal linnavolikogu liikmel kümme 
poolthäält.

10. Esimeses voorus osutuvad valituks kuni kümme kandidaati, kes said 
hääletamisest osavõtnud linnavolikogu liikmete poolthäälte enamuse 
(edaspidi poolthäälte enamus). Hääletamisest osavõtjate arvuks loetakse 
hääletamiskastis olevate vormikohaste hääletamissedelite arv.

11. Kui esimeses voorus ei saanud osa kümne hulka tulnud kandidaate 
poolthäälte enamust või kümnendale esindaja kohale said võrdselt 
poolthääli mitu kandidaati, siis korraldatakse nende kandidaatide vahel
teine hääletamisvoor.

12. Teises hääletamisvoorus on igal linnavolikogu liikmel poolthääli 
vastavalt esimeses voorus kümne esindaja hulka valimata jäänud esindajate 
arvule.

13. Teises hääletamisvoorus osutuvad valituks nii mitu poolthäälte enamuse 
saanud kandidaati kui mitu esindajat jäi valimata esimeses voorus.

14. Juhul, kui teises voorus said viimasele esindaja kohale võrdselt 
poolthääli mitu poolthäälte enamuse saanud kandidaati, siis korraldatakse 
nende vahel kolmas hääletamisvoor. Sellisel juhul on kolmandas 
hääletamisvoorus igal linnavolikogu liikmel üks poolthääl.

15. Juhul, kui kahe hääletamisvooruga ei selgunud kõiki kümmet esindajat 
või osa teises hääletamisvoorus kandideerijaid ei saanud poolthäälte 
enamust, korraldatakse kolmas hääletamisvoor valimata jäänud esindajate 
kohtadele. Sellisel juhul seatakse kolmandas hääletamisvoorus üles uued 
kandidaadid ja igal linnavolikogu liikmel on poolthääli vastavalt valimata 
jäänud esindajate arvule. 

16. Kolmandas hääletamisvoorus osutuvad valituks hääletamisest osavõtnud 
poolthäälte enamuse saanud kandidaadid vastavalt esimeses ja teises voorus 
valimata jäänud kohtade arvule.

17. Juhul, kui peale kolmandat hääletamisvooru ei ole selgunud kõiki 
kümmet esindajat, järgnevaid hääletamisvoore ei korraldata ning 
esindajateks osutuvad valituks kolmes hääletamisvoorus poolthäälte 
enamuse saanud esindajad.

18. Valimistulemused vormistatakse linnavolikogu otsusega.