Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tvk o 23.05.1991
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Aktile viitab
 
Tvk m 28.06.1995 nr 15
 
Tvk m 15.12.1994 nr 22
 
Tlv m 14.06.1994 nr 60
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna vappide ja lipu standardid ning kasutamise kord
Tallinna Linnavolikogu 19.05.1994 määrus number 9
Jõustumine:19.05.1994
Kehtetuks tunnistamine:10.10.1996
Redaktsiooni kehtivus:19.05.1994 - ...             EESTI VABARIIK
          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              MÄÄRUS

Tallinn                19.mai 1994 Nr.9

Tallinna vappide ja lipu standardid ning kasutamise kord

Lähtudes Tallinna põhimääruse §8 lg 5

Tallinna Linnavolikogu  m ä ä r a b:

1. Kinnitada juurdelisatud "Tallinna vappide ja lipu
standardid ning kasutamise kord".

2. Linnaosa vapi standardid kinnitab linnaosa halduskogu
ettepanekul Tallinna Linnavolikogu ning linnaosa vapi
kasutamise korra kehtestab linnaosa halduskogu.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu otsus
23.maist 1991 "Tallinna ajalooliste vappide ja lipu
standardid ning kasutamise kord".

4. Määrus jõustub vastuvõtmisest.
Tiit Vähi
Tallinna Linnavolikogu esimees


                     Kinnitatud
                 Tallinna Linnavolikogu
                 19.mai 1994 määrusega nr.9

     Tallinna vappide ja lipu standardid ning
           kasutamise kord

1. Tallinna suurel vapil on kujutatud kuldsel (kollasel)
kilbil (väljal) kolm sinist kroonitud otsavaatavat (passant
gardant) lumeleopardi.
Paralleelselt eelpoolnimetatule kasutatakse suure vapi
lihtsustatud kujutist, kus vapikilbi kuldne (kollane) toon
on asendatud valgega.

2. Tallinna suurt vappi kasutatakse vastavalt standardile:
2.1 Tallinna Linnavolikogu ja tema kantselei, Tallinna
Linnavalitsuse, Linnakantselei, linnavalitsuse ametite,
linnaosade halduskogude, linnaosade valitsuste ja nende
juriidilise isiku staatust omavate osakondade pitsatitel ja
dokumendiplankidel ning Linnakantselei osakondade ja
linnaosade valitsuste osakondade dokumendiplankidel;
2.2 Tallinna linna pidulikel ürikutel, autasudel, meenetel 
ja ametimärkidel, samuti punktis 2.1 nimetatud omavalitsus-
asutuste ümbrikel ja muudel ametlikel trükistel;
2.3 Tallinna Linnavolikogu hoonel, Tallinna Linnavalitsuse
hoonel ja Raekojal, linnavalitsuse ametite siltidel,
linnaosade valitsuste siltidel, samuti hoonetel, kuhu vapp
ajalooliselt kuulus ning linna piiritähistel.

3. Linnavalitsus võib lubada linna suure vapi kasutamist ka
linnale kuuluvate ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide
pitsatitel ja dokumendiplankidel.

4. Tallinna väikesel vapil on kujutatud punasel kilbil
(väljal) hõbedane (valge) rist.

5. Tallinna väikest vappi kasutatakse:
5.1 hoonetel, kuhu vapp ajalooliselt kuulus;
5.2 Tallinna meenetel.
6. Tallinna lipp koosneb kolmest helesinisest ja kolmest
valgest ühelaiusest ribast, asetatud vaheldumisi, ülal
helesinine, all valge. Lipu mõõtmevahekord on 1:2 ja lipu
normaalsuurus 800x1600 mm.

7. Linnalipp heisatakse alatiselt Tallinna Linnavolikogu,
Tallinna Linnavalitsuse ja linnaosade valitsuste hoonetel
ning Raekojal. Linnalippu võib heisata või kasutada ameti-
ja eluruumides.

8. Linnalipu heiskamise võib kohustuslikuks teha mõnedele
ametiasutustele pidulike sündmuste puhul linnavalitsuse
korraldusega.

9. Linnalipp heisatakse hoone peasissekäigu juurde või
mujale selleks sobivasse kohta kas lipuvardaga vastavasse
hoidjasse või lipumasti.
Maapinnalt tõusva lipumasti kõrgus on ligikaudu kuus korda
suurem lipu laiusest, seinalipuvarda pikkus on ligikaudu
kolm korda suurem lipu laiusest.
Heisatud linna lipul jääb lipukanga alumine serv maapinnalt
vähemalt kolme meetri kõrgusele.

10. Kui linnalipp heisatakse koos Eesti riigilipu või mõne
teise riigi või mõne Eesti maakonna, linna, valla või muu
lipuga, asub linnalipp lippude poolt vaadates vasakul teise
riigi või Eesti riigilipust.
Vertikaalselt heisatud lippude puhul asub linnalipp allpool
Eesti riigilipust või teiste riikide lippudest.
Linnalipp ei tohi ületada riigilipu või teiste lippude
mõõtmeid.

11. Linnalipu nõuetekohase heiskamise või kasutamise eest
vastutab ametiisik või üksikisik, kes korraldab lipu
heiskamist või kasutamist.

12. Kasutamiskõlbmatu linnalipp kuulub sündsal viisil
hävitamisele.