Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt muudab
 
Tvk m 06.09.2012 nr 21
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise kord
Tallinna Linnavalitsus 17.06.2021 määrus number 16 [RT IV, 26.06.2021, 21]
Jõustumine:29.06.2021
Redaktsiooni kehtivus:29.06.2021 - ... [RT IV, 26.06.2021, 21]

MÄÄRUS

17.06.2021 nr 16

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise kord

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lg 21 ja § 6 lg 1 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Määruses sätestatakse Tallinna linnas (edaspidi linn) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu (edaspidi liitumistasu) hüvitamise ulatus ja tingimused ning hüvitise maksmise kord.

(2) Liitumistasu hüvitise (edaspidi hüvitis) väljamaksmist korraldab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (edaspidi amet).

(3) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liitumisel lähtutakse Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud „Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja“ punktist 5.

(4) Vee-ettevõtja teatab kinnistu omanikule ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liitumise ja hüvitise saamise võimalusest kirjalikult ühe kuu jooksul pärast ühisveevärgi- ja/või -kanalisatsioonirajatisele kasutusloa väljastamist või käesoleva määruse jõustumist. Vee-ettevõtja teavitab liituva kinnistu omanikku käesolevast määrusest.

(5) Liituva kinnistu all mõeldakse linnas asuva ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liituvat kinnisasja, hoonestusõigust või vallasasjast ehitise teenindamiseks vajalikku maad, mis liitub ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga.

§ 2. Hüvitist saama õigustatud isik

(1) Hüvitist on õigus saada linnas asuva ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liituva kinnistu omanikul (edaspidi õigustatud isik), kui:

1) Tallinna linn on olnud tema rahvastikuregistrijärgne elukoht vähemalt 12 kuud enne hüvitise määramise taotluse esitamist;

2) liituval kinnistul asub enne 31. detsembrit 2011 välja antud ehitusloa või muu vastava loa alusel ehitatud hoone;

3) liituv kinnistu ei ole varem ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liitunud;

4) liituva kinnistu sihtotstarve on 100% elamumaa.

(2) Õigustatud isikule määratakse hüvitist ainult ühe liituva kinnistu eest.

(3) Ühe kinnistu kohta saab esitada ainult ühe hüvitise määramise taotluse.

§ 3. Hüvitise suurus

(1) Kinnistu puhul, mille ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga on olemas torustik, kuid puuduvad liitumispunktid, ning mis on omandatud enne 31. detsembrit 2011, hüvitatakse liitumistasust 50%, kuid maksimaalselt 5000 eurot.

(2) Kinnistu puhul, mille ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga on olemas torustik, kuid puuduvad liitumispunktid, ning mis on omandatud pärast 31. detsembrit 2011, hüvitatakse liitumistasust 30%, kuid maksimaalselt 3000 eurot.

(3) Kinnistu puhul, mille ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga puudub torustik ning mis on omandatud enne 31. detsembrit 2011, hüvitatakse liitumistasust 50%, kuid maksimaalselt 15 000 eurot.

(4) Kinnistu puhul, mille ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga puudub torustik ning mis on omandatud pärast 31. detsembrit 2011, hüvitatakse liitumistasust 30%, kuid maksimaalselt 9000 eurot.

§ 4. Hüvitise määramise taotlus

(1) Hüvitise saamiseks esitab õigustatud isik ametile e-posti teel vormikohase taotluse. Kui taotlust ei ole võimalik e-posti teel esitada, esitatakse see kirjalikult. Taotluse vormi kehtestab amet.

(2) Taotluses tuleb muu hulgas märkida:

1) õigustatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood ja kontaktandmed;

2) liituva kinnistu aadress, registriosa number ja katastritunnus;

3) liituval kinnistul asuva hoone ehitusloa number ja väljastamise aeg;

4) vee-ettevõtja andmed ja liitumistasu eeldatav suurus;

5) korraldus tasuda hüvitis vee-ettevõtjale;

6) õigustatud isiku kinnitus, et ta on sõlminud vee-ettevõtjaga liitumislepingu ja tasunud liitumise omaosaluse;

7) õigustatud isiku nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

(3) Hüvitise määramise taotlusele tuleb lisada:

1) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 nimetatud ehitusloa puudumise korral kinnitatud ehitusprojekt või hoone riiklik vastuvõtu akt;

2) vee-ettevõtja liitumistasu hinnapakkumus.

§ 5. Hüvitise määramise taotluse lahendamine

(1) Amet kontrollib hüvitise määramise taotlusesse märgitud asjaolude vastavust käesolevale määrusele 30 päeva jooksul taotluse saamisest.

(2) Kui taotluses on puudusi, määrab amet taotluse esitajale vähemalt 20 päeva pikkuse tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Amet selgitab õigustatud isikule, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmise korral võib amet jätta taotluse läbi vaatamata.

(3) Ameti juhataja otsustab liitumistasu hüvitamise või liitumistasu hüvitamisest keeldumise või taotluse läbivaatamata jätmise käskkirjaga 30 päeva jooksul pärast kõigi nõutud dokumentide saamist.

(4) Hüvitise suurus määratakse protsendina käesoleva määruse § 4 lõike 3 punktis 2 nimetatud hinnapakkumuse kohase liitumistasu maksumusest, arvestades §-s 2 sätestatut.

(5) Hüvitise määramise käskkiri tehakse vee-ettevõtjale teatavaks e-posti teel ja õigustatud isikule kas taotluses märgitud e-posti aadressil või posti teel lihtkirjaga.

§ 6. Hüvitise väljamaksmise taotlus

(1) Õigustatud isikule määratud hüvitise väljamaksmiseks esitab piirkondlik vee-ettevõtja ametile e-posti teel vormikohase taotluse koos lisadokumentidega. Taotluse vormi kehtestab amet. Kui toetuste menetlemiseks on kasutusele võetud infotehnoloogiline lahendus, esitab vee-ettevõtja taotluse Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas.

(2) Taotluses tuleb märkida:

1) vee-ettevõtja andmed;

2) õigustatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;

3) liituva kinnistu aadress, registriosa number ja katastritunnus;

4) torustiku ja liitumispunkti kasutusloa number ja väljastamise kuupäev;

5) liitumistasu kalkulatsioon.

(3) Taotlusele lisatakse:

1) vee-ettevõtja ja õigustatud isiku vahel sõlmitud liitumisleping;

2) vee-ettevõtja ja õigustatud isiku allkirjastatud akt liituva kinnistu liitumise kohta ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga;

3) dokument, mis tõendab ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni rajatise omandiõigust ja maakasutusõigust.

§ 7. Hüvitise väljamaksmine

(1) Hüvitise väljamaksmise vee-ettevõtjale otsustab ameti juhataja käskkirjaga 30 päeva jooksul hüvitise väljamaksmise taotluse esitamisest, lähtudes muu hulgas hüvitise määramise taotluses antud korraldusest ja hüvitise määramise käskkirjast.

(2) Kui hüvitise väljamaksmise taotluse esitamise aastal ei ole Tallinna linna eelarves rahalisi vahendeid hüvitise väljamaksmiseks, otsustab amet hüvitise väljamaksmise järgmisel aastal, teavitades sellest õigustatud isikut ja vee-ettevõtjat.

(3) Hüvitise väljamaksmise käskkiri ja käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teade tehakse vee-ettevõtjale teatavaks e-posti teel ja õigustatud isikule taotluses märgitud e-posti aadressil või posti teel lihtkirjaga.

(4) Hüvitist makstakse vee-ettevõtjale ameti juhataja käskkirja ja vee-ettevõtja arve alusel üks kord kvartalis.

(5) Vee-ettevõtja vähendab saadud hüvitise võrra õigustatud isiku liitumistasu maksmise kohustuse suurust.

§ 8. Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ paragrahvi 20 lõiget 2 muudetakse ja asendatakse sõna „Amet“ sõnadega „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet“.

§ 9. Käesoleva määruse § 8 jõustub 1. juulil 2021.


(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Terik
Esimees