Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Tugikeskus Juks)
Tallinna Linnavalitsus 21.10.2020 korraldus number 1153
Redaktsiooni kehtivus:21.10.2020 - ...

KORRALDUS

21.10.2020 nr 1153

 

Linnavara valitseja muutmine (Tugikeskus Juks)

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p-ga 4, § 8 lg-tega 1 ja 2, §-ga 9 ning seoses kinnisvara korrashoiuteenuste korraldamise konsolideerimisega

1. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil anda 1. novembrist 2020 oma valitsemiselt ja Tugikeskuse Juks bilansist Tallinna Linnavaraameti valitsemisele ja bilanssi Kadaka tee 153 kinnisasi (registriosa nr 1584301, katastritunnus 78401:101:3127, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 16813 m²) koos sellel asuva hoone (ehitisregistri kood 101039113), garaa˛i (ehitisregistri kood 101039114) ja rajatistega.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoobri 2008 korraldus nr 1721-k „Linnavara valisema volitatud asutuse muutmine (Kadaka tee 153 kinnistu)“.

4. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile, Tugikeskusele Juks ja linna finantsteenistusele.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär