Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Käo Tugikeskus)
Tallinna Linnavalitsus 21.10.2020 korraldus number 1152
Redaktsiooni kehtivus:21.10.2020 - ...

KORRALDUS

21.10.2020 nr 1152

 

Linnavara valitseja muutmine (Käo Tugikeskus)

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p-ga 4, § 8 lg-tega 1 ja 2 , §-ga 9 ning seoses kinnisvara korrashoiuteenuste korraldamise konsolideerimisega

1. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil anda 1. novembrist 2020 oma valitsemiselt ja Käo Tugikeskuse bilansist Tallinna Linnavaraameti valitsemisele ja bilanssi järgmised kinnisasjad:

1.1 Käo tn 53 kinnisasi (registriosa nr 319201, katastritunnus 78407:702:0080, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 5611 m²) koos sellel asuva hoonega (ehitisregistri kood 101016854) ja rajatistega.

1.2 Pae tn 37 // Võidujooksu tn 18 kinnisasi (registriosa nr 23926201, katastritunnus 78403:301:0097, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 10349 m²) koos sellel asuva hoonega (ehitisregistri kood 101042509) ja rajatistega.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 10. juuni 2015 korraldus nr 964-k „Linnavara valisema volitatud asutuse muutmine (Pae tn 37 // Võidujooksu tn 18)“.

4. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile ja Käo Tugikeskusele.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär