Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Isiklike kasutusõiguste tingimuste muutmine (OÜ Fund Ehitus)
Tallinna Linnavalitsus 21.10.2020 korraldus number 1144
Redaktsiooni kehtivus:21.10.2020 - ...

KORRALDUS

21.10.2020 nr 1144

 

Isiklike kasutusõiguste tingimuste muutmine (OÜ Fund Ehitus)

 

 

Asjaõigusseaduse § 641, võlaõigusseaduse § 13 lg 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ning tulenevalt OÜ Fund Ehitus 24. augusti 2020 avaldusest

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 5. juuni 2019 korralduse nr 752-k „Kinnistutele Tallinna linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine“ alusel OÜ Fund Ehitus ja Tallinna linna vahel 11. juunil 2019 sõlmitud isiklike kasutusõiguste seadmise lepingu ja asjaõiguslepinguga (Tallinna notar Gunnar Savisaare ametitegevuse raamatu nr 2151) Liinivahe tn 18 // Sepa tn 35 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 142701, katastritunnus 78408:808:0202, pindala 40 762 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) Tallinna linna kasuks seatud isiklike kasutusõiguste (III jao kanded nr-d 6 ja 7) tingimusi seoses isiklike kasutusõiguste esemeteks olevate tänavavalgustuskaabli ja tänavavalgustuspostide koos valgustitega ning sademeveekanalistasiooni asukohtade muutumisega ning lugeda isikliku kasutusõiguse (III jao kanne nr 6) alaks 658 m2, mis on korralduse lisaks 1 oleval skeemil tähistatud viirutusega ja isikliku kasutusõiguse (III jao kanne nr 7) alaks 1417 m2, mis on korralduse lisaks 2 oleval skeemil tähistatud viirutusega.

2. Taotleda punktis 1 nimetatud isiklike kasutusõiguste tingimuste muudatuste kandmist kinnistusraamatusse.

3. Isiklike kasutusõiguste tingimuste muutmisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub OÜ Fund Ehitus.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada isiklike kasutusõiguste tingimuste muutmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine ning kinnistamisavalduse tegemine;

4.2 teha korraldus teatavaks OÜle Fund Ehitus ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär