Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid
 
25.11.2020- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sõpruse pst 248 kinnisasja tasuta kasutusse andmine (Tallinna Lastekodu)
Tallinna Linnavalitsus 25.11.2020 korraldus number 1285
Redaktsiooni kehtivus:25.11.2020 - ...

KORRALDUS

25.11.2020 nr 1285

 

Sõpruse pst 248 kinnisasja tasuta kasutusse andmine (Tallinna Lastekodu)

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1

1. Tallinna Linnavaraametil anda tasuta ja tähtajatult Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse Tallinna Lastekodu (registrikood 75022539) kasutusse Sõpruse pst 248 kinnisasi (registriosa nr 750701, katastritunnus 78405:501:0750, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 9948 m²) koos sellel asuva asutusehoone (ehitisregistri kood 101010961) ja rajatistega.

2. Punktis 1 nimetatud kinnisasi antakse kasutusse järgmistel tingimustel:

2.1 Tallinna Lastekodu kasutab punktis 1 nimetatud hoonet ja rajatisi põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks;

2.2 kasutaja tasub vastavalt esitatud arvetele iga kuu haldus-, hooldus- ja korrashoiukulud, kõrvalkulud (sh vesi, kanalisatsioon, elekter, küte, prügivedu, kindlustus jms) ning tasumisele kuuluvad maksud ja koormised;

2.3 kasutaja korraldab hoolekandeasutuse ruumide koristamise;

2.4 kasutusse andja teostab ruumide remonttööd ning tehnosüsteemide ja seadmete hoolduse;

2.5 seoses hoone renoveerimisega kasutab Tallinna Lastekodu esimeses etapis B-korpuse ruume ja teises etapis A-korpuse ruume;

2.6 hoones asuvate ruumide allkasutusse andmine on lubatud  põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks kasutusse andja ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti eelneval kirjalikul kooskõlastusel.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

3.1  28. jaanuari 2009 korraldus nr 110-k „Sõpruse pst 248 äriruumide üürile andmine (Mittetulundusühing Aktiviseerimiskeskus AVE)“;

3.2 13. juuli 2018 korraldus nr 1100-k „Sõpruse pst 248 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Tondi Põhikool).

4. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks linna finantsteenistusele, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ning Tallinna Lastekodule.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Kalle Klandorf
Abilinnapea linnapea ülesannetes

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär