Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Asula tn 11 kinnisasi)
Tallinna Linnavalitsus 25.11.2020 korraldus number 1279
Redaktsiooni kehtivus:25.11.2020 - ...

KORRALDUS

25.11.2020 nr 1279

 

Linnavara valitseja muutmine (Asula tn 11 kinnisasi)

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 2 p-ga 4, § 8 lg-tega 1 ja 2, §-ga 9 ning seoses kinnisvara korrashoiu teenuste koondamisega Tallinna Linnavaraametisse

1. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil anda 1. detsembrist 2020 oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Linnavaraameti valitsemisele ja bilanssi Asula tn 11 kinnisasi (registriosa nr 3281201, katastritunnus 78401:118:1770, ühiskondlike ehitiste maa 50%, elamumaa 50%, pindala 2418 m²) koos sellel asuva hoone (ehitisregistri kood 101012855) ja rajatistega.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Korraldusega tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

3.1 24. septembri 2003 korraldus nr 2133-k „Linnavara valitseja muutmine (Asula tn 11 kinnistu)“.

3.2 17. novembri 2010 korraldus nr 1757-k „Linnavara valitseja muutmine (Asula tn 11) ja Tallinna Linnavalitsuse 3. novembri 2010 korralduse nr 1681-k punkti 3.2 kehtetuks tunnistamine“.

4. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile ja linna finantsteenistusele.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Kalle Klandorf
Abilinnapea linnapea ülesannetes

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär