Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavalitsuse ametite ja Tallinna Linnakantselei mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude muutmine
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2020 korraldus number 1409
Jõustumine:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2021 - ...

KORRALDUS

21.12.2020 nr 1409

 

Linnavalitsuse ametite ja Tallinna Linnakantselei mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude muutmine

 

 

Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 "Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord" § 9 lg 1 p 2 alusel

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 29. jaanuari 2020 korraldust nr 121 „Linnavalitsuse ametite ja Tallinna Linnakantselei mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude kinnitamine“ järgmiselt:

1.1 muuta punkt 1 ja sõnastada see järgmiselt:

“1. Kinnitada Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtluskeskkonna mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseis järgmiselt:“;

1.2 muuta punkt 1.1 ja sõnasta see järgmiselt:

“1.1 komisjoni esimees: Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse ettevõtluskeskuse juht;“;

1.3 punkt 1.2 tunnistatakse kehtetuks;

1.4 muuta punkt 1.3 ja selle alapunktid ning sõnastada need järgmiselt:

“1.3 komisjoni liikmed:

1.3.1 Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse turismiosakonna juhataja;

1.3.2 Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse ettevõtluskeskuse turunduse projektijuht;

1.3.3 Tallinna Linnavolikogu liige, linnamajanduskomisjoni esindaja;

1.3.4 Tallinna Linnavolikogu liige, innovatsioonikomisjoni esindaja;“;

1.5 täiendada korraldust punktiga 1.3.11 järgmises sõnastuses:

“1.3.11 Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse ettevõtluskeskuse juhtivkonsultant;“;

1.6 täiendada korraldust punktiga 1.3.21 järgmises sõnastuses:

“1.3.21 Tallinna Strateegiakeskuse linna digiteenistuse tulevikulinna büroo juht;“;

1.7 muuta punkt 1.4 ja sõnastada see järgmiselt:

“1.4 sekretär: Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse ettevõtluskeskuse ettevõtluskonsultant.“;

1.8 muuta punkt 6 ja sõnastada see järgmiselt:

“6. Kinnitada Tallinna Haridusameti noorsooprojektide komisjoni koosseis järgmiselt:“;

1.9 muuta punkt 6.1 ja sõnastada see järgmiselt:

“6.1 komisjoni esimees: Tallinna Haridusameti noorsootöö osakonna juhataja;“;

1.10 muuta punkt 6.4 ja sõnastada see järgmiselt:

“6.4 sekretär: Tallinna Haridusameti noorsootöö osakonna peaspetsialist.“;

1.11 muuta punkt 7 ja sõnastada see järgmiselt:

“7. Kinnitada Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti spordiprojektide komisjoni koosseis järgmiselt:“;

1.12 muuta punkt 7.1 ja sõnastada see järgmiselt:

“7.1 komisjoni esimees: Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti spordiosakonna juhataja;“;

1.13 muuta punkt 7.4 ja sõnastada see järgmiselt

“7.4 sekretär: Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti spordiosakonna vanemspetsialist.“;

1.14 muuta punkt 7.5 ja sõnastada see järgmiselt:

“7.5 Kutsuda Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti spordiprojektide komisjoni töös liikmena osalema:“;

1.15 muuta punkt 9 ja sõnastada see järgmiselt:

“9. Kinnitada Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseis järgmiselt:“;

1.16 muuta punkt 9.1 ja sõnastada see järgmiselt:

“9.1 komisjoni esimees: Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti kultuuriosakonna juhataja;“;

1.17 muuta punkt 9.2.2 ja sõnastada see järgmiselt:

“9.2.2 Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti kultuuriosakonna peaspetsialist;“;

1.18 muuta punkt 9.2.5 ja sõnastada see järgmiselt:

“9.2.5 Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti kultuuriosakonna peaspetsialist;“;

1.19 muuta punkt 9.2.6 ja sõnastada see järgmiselt:

“9.2.6 Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti arengu ja tugiteenuste osakonna eelarve peaspetsialist;“;

1.20 muuta punkt 9.3 ja sõnastada see järgmiselt:

“9.3 sekretär: Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti kultuuriosakonna vanemspetsialist;“;

1.21 muuta punkt 10.1 ja sõnastada see järgmiselt:

“10.1 komisjoni esimees: Tallinna Haridusameti ja Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti  tegevusvaldkondi koordineeriv Tallinna abilinnapea;“;

1.22 muuta punkt 10.2 ja sõnastada see järgmiselt:

“10.2 komisjoni aseesimees: Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo juhtivspetsialist;“;

1.23 muuta punkt 10.3.1 ja sõnastada see järgmiselt:

“10.3.1 Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo linnavalitsuse nõunik;“;

1.24 muuta punkt 10.3.2 ja sõnastada see järgmiselt:

“10.3.2 Tallinna Strateegiakeskuse konsultant;“;

1.25 muuta punkt 10.3.3 ja sõnastada see järgmiselt:

“10.3.3 Tallinna Linnavolikogu Kantselei kontrollitalituse juhtivspetsialist;“;

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks korralduses nimetatud ametiasutustele ja ametiasutustel teha korraldus teatavaks vastava komisjoni liikmetele.

3. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2021.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär