Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 12. augusti 2020 korralduse nr 834-k muutmine (Karjamaa tn 18, Tallinna Haridusamet)
Tallinna Linnavalitsus 25.11.2020 korraldus number 1283
Redaktsiooni kehtivus:25.11.2020 - ...

KORRALDUS

25.11.2020 nr 1283

 

Tallinna Linnavalitsuse 12. augusti 2020 korralduse nr 834-k muutmine (Karjamaa tn 18, Tallinna Haridusamet)

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Haridusameti 3. novembri 2020 taotlusest seoses kooli sooviga õppetöö paremaks korraldamiseks kasutusele võtta hoones vabanenud täiendavad ruumid II korrusel

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 12. augusti 2020 korralduse nr 834-k „Karjamaa tn 18 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Haridusamet)“ punkti 1 ja sõnastada järgmiselt:

“1. Põhja-Tallinna Valitsusel (registrikood 75017745) anda Tallinna Haridusametile (registrikood 75014289) alates 1. augustist 2020 kuni 31. augustini 2021 tasuta kasutusse Karjamaa tn 18 hoone esimesel korrusel asuvad äriruumid nr 121-139 (inv pl), pind 273,8 m², kolmandal korrusel asuvad äriruumid nr 290-323 (inv pl), pind 681,9 m², ning alates 1. detsembrist 2020 kuni 31. augustini 2021 teisel korrusel asuvad äriruumid nr 216-233 (inv pl), pind 282,9 m2, kokku üldpind 1238,6 m2, järgmiste tingimustega:“;

2. Põhja-Tallinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Haridusametile ja Tallinna Mustjõe Gümnaasiumile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Kalle Klandorf
Abilinnapea linnapea ülesannetes

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär