Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määruse nr 9 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 04.11.2020 määrus number 32
jõustumine 14.11.2020

Redaktsiooni kehtivus 14.11.2020 - ...

MÄÄRUS

04.11.2020 nr 32

Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määruse nr 9 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad“ muutmine

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja § 30 lg 1 p 3 alusel.

§ 1. Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määruses nr 9 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 42 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:

1) 1-3 rühma korral 1735 eurot;

2) 4-10 rühma korral 1955 eurot;

3) 11 ja enama rühma korral 2100 eurot.”;

2) paragrahvi 43 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Huvikooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 900 õpilase korral (v.a Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1945 eurot;

2) 901-1400 õpilase korral (sh Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 2100 eurot;

3) üle 1400 õpilase korral 2480 eurot.”;

3) paragrahvi 44 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär on 1955 eurot kuus.

(3) Tallinna Õppenõustamiskeskuse direktori töötasu alammäär on 2100 eurot kuus.”;

§ 2. Määrust rakendatakse alates 1. oktoobrist 2020.

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär